Logotyp Jordbruksverket

Försäljning av mineralgödsel 2006/2007

Sammanfattning

Svag ökning av försäljningen av mineralgödsel efter en lång nedgångsperiod

Den totala försäljningen av mineralgödsel uppgick under gödselåret 2006/07 till 731 000 ton. Det är en uppgång med 2,7 % eller 19 000 ton sedan året innan. Försäljningen av mineralgödsel har sedan millennieskiftet minskat med 23 %.

Försäljningen uttryckt i rena växtnäringsämnen

Uttryckt i rena växtnäringsämnen ökade försäljningen av kväve till 167 000 ton. Detta är en ökning med drygt 4 % jämfört med 2005/06, då den lägsta försäljningen sedan 1960-talet redovisades. Försäljningen av fosfor minskade med 0,7 % medan kalium ökade med 1,3 % och uppgick till 14 000 respektive 31 000 ton. Svavelförsäljningen ökade med 2,1 % jämfört med 2005/06 och uppgick därmed till 24 000 ton. Kadmiuminnehållet i fosforsgödselmedlen har beräknats till 74 kg jämfört med 81 kg året innan.

Det förekommer också en viss försäljning av organiska gödselmedel, främst till ekologiska odlare. Via ordinarie handelskanaler uppgick denna försäljning till ca 1 000 ton rent kväve, 700 ton fosfor och 400 ton kalium.