Logotyp Jordbruksverket

Skörd av trädgårdsväxter 2004

I korta drag

Odling av trädgårdsväxter i Sverige

I följande tabeller redovisas produktion och odlade arealer åren 1999–2006 för tretton av de viktigare trädgårdsprodukterna i Sverige. De redovisade siffrorna för 2006 avviker inte på något systematiskt sätt från tidigare års siffror. Skillnader mellan åren kan vara dels effekter av skillnader i t.ex. väder mellan åren, dels bero på den slumpmässighet som förekommer i samband med urvalsundersökningar.

På grund av en viss oklarhet i definitionen bör extra försiktighet ägnas tolkningen av de redovisade växthusarealerna för kryddväxter och kruksallat.