Logotyp Jordbruksverket

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2013

I korta drag

Årets spannmålsskörd uppskattas minska med 4 %

Den totala spannmålsskörden för 2013 uppskattas bli ca 4,9 miljoner ton. Detta
är ca 4 % mindre än förra årets skörd och oförändrad jämfört med den genomsnittliga
skörden för de fem senaste åren. Vårvete (+54 %) är den gröda där
totalskörden uppskattas öka mest procentuellt sett jämfört med 2012.
Att totalskörden för spannmål blir mindre i år jämfört med förra året förklaras
främst av att den odlade höstvetearealen minskat med ca 25 % och att höstvete
är det spannmål med högst hektarskörd.
Totalskörden för oljeväxter uppskattas bli 0,31 miljoner ton vilket är ca 2 %
mindre än förra året men 11 % mer än genomsnittet för de fem senaste åren.
Detta kan förklaras av att den totala arealen för oljeväxter förväntas öka med
14 % jämfört med förra året medan hektarskördarna för höstraps och vårraps
förväntas minska med 17 % respektive 9 % jämfört med 2012.
I januari och mars var det både kallare och kom mindre nederbörd än normalt i
stora delar av landet. Februari var mer varierande över landet. Under april till
juni varierade nederbörden jämfört med normalt i landet medan det var kallare
än vanligt i nästan hela landet i april medan maj och juni i stället var övervägande
varmare. Juli hade mindre nederbörd än vanligt på de flesta ställen medan
temperaturen var varierande jämfört med vanligt.
Prognoserna är gjorda utifrån en metod som utvecklats vid Jordbruksverket och
som baseras på statistiska samband mellan tidigare års väderdata och skördar. I
modellen används de vädervariabler som bäst förklarar variationerna i hektarskördarna.
I beräkningarna används förutom väderdata även odlade arealer för
år 2013. Prognoserna bygger på att årets väder från och med augusti och framåt
är som under ett normalår. Skulle vädret från augusti och framåt avvika avsevärt
från normalåret kan skillnaderna mellan prognoserna och de verkliga skördarna
bli stora. Redovisning görs endast totalt för hela landet då regionala uppgifter är
för osäkra för att redovisas.