Logotyp Jordbruksverket

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2019

I korta drag

Årets spannmålsskörd prognostiseras till 5,9 miljoner
ton

Enligt prognosen blir den totala spannmålsskörden knappt 5,9 miljoner ton för
2019. Det är 10 % mer än den genomsnittliga skörden för de fem senaste åren.
Att totalskörden av spannmål förväntas bli större förklaras främst av ökade arealer
av höstsådd spannmål samt att hektarskördarna för de flesta spannmålsgrödorna
förväntas bli högre i år.
Skörden av höstvete uppskattas till 3,1 miljoner ton vilket ligger ca 540 000 ton
över genomsnittet för 2014–2018 och mer än en fördubbling mot 2018. Det är
också den gröda vars skörd beräknas öka mest räknat i ton. Ökningen beror
främst på större odlad areal men även på högre hektarskörd. Höstvete svarar för
52 % av spannmålsskörden. Den näst största andelen av spannmålsskörden står
vårkorn för, 23 %, vilket motsvarar 1,3 miljoner ton.

Större skörd av oljeväxter enligt prognosen

Totalskörden av oljeväxter uppskattas bli 0,35 miljoner ton vilket är cirka 13 %
mer än genomsnittet för de fem senaste åren. Detta beror till största delen på att
arealen för höstraps ökar samtidigt som höstraps svarar för 94 % av den totala
oljeväxtarealen. Årets skörd av oljeväxter förväntas bli 13 % större än genomsnittet
för de fem senaste åren.

Metod för beräkning av prognos

Prognoserna är gjorda utifrån en metod som utvecklats vid Jordbruksverket och
som baseras på statistiska samband mellan tidigare års väderdata och skördar. I
modellen används de vädervariabler som bäst förklarar variationerna i hektarskördarna.
I beräkningarna används förutom väderdata även odlade arealer för
år 2019. Prognoserna bygger på att årets väder från och med augusti och framåt
är som under ett normalår, vilket är medelvärde av de senaste 30 åren. Skulle
vädret från augusti och framåt avvika avsevärt från normalåret kan skillnaderna
mellan prognoserna och de verkliga skördarna bli stora. Redovisning görs endast
totalt för hela landet då regionala uppgifter är för osäkra för att redovisas.