Logotyp Jordbruksverket

Trädgårds­undersökningen 2013. Kvantiteter och värden avseende 2013 års produktion

I korta drag

Liten värdeminskning i trädgårdsodlingen

Det totala uppskattade värdet av den svenska trädgårdsproduktionen var strax över 4,7 miljarder kronor år 2013. Värdet minskade med 2 % jämfört med året innan, men var 19 % högre än genomsnittet för perioden 2008–2012.

Frilandsodlingen stod för 60 % av det totala produktionsvärdet år 2013, medan växthusodlingen stod för återstående 40 %. Sett till grödtyp utgjorde de ätliga grödorna 63 % av det uppskattade produktionsvärdet, medan prydnadsväxter stod för 37 %.

Värdeminskningen skedde inom såväl frilands- som växthusodling, medan värdet för ätbara grödor ökade och värdet för prydnadsväxter minskade. Sett till enskilda produktkategorier ökade produktionsvärdet för köksväxter och frukt odlade på friland samt för köksväxter och bär i växthus, medan värdet istället minskade för alla andra kategorier.

Det värdemässigt största enskilda grödorna på friland var lövfällande träd, jordgubbar och morot, som vardera betingade ett värde om cirka 450 miljoner kronor. Växthusodlingens värdemässigt största grödor var kryddväxter och tulpaner till snitt, med värden på cirka 330 respektive 280 miljoner kronor.