Logotyp Jordbruksverket

Antal nötkreatur i december 2019

I korta drag

Antalet nötkreatur minskar

Det totala antalet nötkreatur i Sverige beräknas ha uppgått till 1 405 000 stycken i december 2019, vilket är en nedgång med drygt 2 % jämfört med december 2018. Det är också det lägsta antalet nötkreatur i landet som uppmätts. Framför allt är det färre mjölkkor och kalvar som ligger bakom nedgången mellan december 2018 och 2019.

Antalet mjölkkor fortsätter alltså att minska och de senaste två åren har minskningstakten varit lite högre jämfört med de närmast föregående åren. Antalet kor för uppfödning av kalvar minskade något sedan 2018 men är på en nivå som är jämförbar med december 2018 och högre än tidigare år under 2000-talet. Antalet kvigor, tjurar och stutar har minskat med 0,5 % sedan december 2018 medan antalet kalvar har minskat med 3,1 % under samma period.

Sedan december 2000 har det totala antalet nötkreatur minskat med ca 13 %. Medan antalet mjölkkor minskat med 29 % har antalet kor för uppfödning av kalvar däremot ökat med ca 29 % under samma period. För övriga kategorier har antalet djur minskat.

Det totala antalet företag med nötkreatur fortsätter att minska och har gjort så i många år. Sedan december 2018 har antalet företag minskat med nästan 450 stycken, eller 2,8 %. För företag med mjölkkor är minskningen drygt 5 % sedan ett år tillbaka, vilket är en något högre minskningstakt än det närmast föregående året.

Förändringarna på regional nivå skiljer sig inte mycket åt och det är endast små skillnader mellan de olika regionerna. Det totala antalet nötkreatur har minskat med mellan 1,7 % och 2,7 % mellan december 2018 och december 2019 med den största minskningen i Götalands norra slättbygder och Svealands slättbygder. Antalet företag med nötkreatur har minskat generellt i alla delar av landet och det är företag med mjölkkor som minskat mest, mellan 4,7 och 6,3 % i alla regioner.

Statistik över antalet nötkreatur tas även fram avseende juni månad varje år. Jämförs antalet nötkreatur i december med antalet nötkreatur i juni månad så är det vanligtvis färre djur i december månad då kalvarna i större omfattning föds under våren. I genomsnitt har det varit ca 3,6 % färre nötkreatur i december under 2000-talet. 2019 var det 4,2 % färre nötkreatur i december jämfört med juni. Det är fraKmför allt mjölkkor respektive kvigor, tjurar och stutar som i förhållande till genomsnittliga värden under 2000-talet i juni minskat i antal till december.