Logotyp Jordbruksverket

Djurhälsa år 2010

I korta drag

Kalvdödlighet hos olika nötkreatursraser

Generellt är dödligheten något högre för tjurkalvar än för kvigkalvar. Det är framför allt en hög dödlighet bland tjurkalvar av rasen Jersey och Aurshire, vilket troligtvis kan förklaras av att en hel del friska tjurkalvar avlivats av ekonomiska skäl.

Sjuklighet hos mjölkkor i besättningar av olika storlek

Några sjukdomar har jämförts i olika besättningsstorlekar. Kalvningsförlamning och acetonemi minskar med ökande besättningsstorlek medan juverinflammation och övriga sjukdomar ökar.

Sjuklighet hos mjölkkor i respektive ras

Svensk låglandsboskap (SLB) och Svensk Jersey (SJB) har högst andel sjukdomar jämfört med övriga raser.