Logotyp Jordbruksverket

Djurhälsa år 2013

I korta drag

Kalvdödlighet hos olika nötkreatursraser

Av samtliga kalvar som föddes 2013 dog 2,4 % inom en månad efter födseln. Generellt är dödligheten något högre för tjurkalvar än för kvigkalvar. Framförallt rasen Jersey har en hög dödlighet bland tjurkalvar, vilket troligtvis kan förklaras av att en hel del friska tjurkalvar avlivats av ekonomiska skäl. Ayrshire är den enda rasen som har högre dödlighet bland kvigkalvar än bland tjurkalvar.

Sjuklighet hos mjölkkor i besättningar av olika storlek

Förekomsten av några sjukdomar har jämförts mellan olika besättningsstorlekar. Frekvensen av kalvningsförlamning och acetonemi minskar med ökande besättningsstorlek medan mastit ökar.

Sjukdomsfrekvensen är högst bland besättningar med fler än 300 djur och lägst bland besättningar med 100-149 djur. Sjukdomsfrekvensen har minskat för samtliga besättningsstorlekar sedan föregående år.

Sjuklighet hos mjölkkor av olika ras

Totalt var det 26 sjukdomstillfällen per 100 kor under kontrollåret 2013/2014. Det är en minskning från 32,4 sjukdomstillfällen under kontrollåret 2007/2008. Svensk Jersey (SJB) och Svensk låglandsboskap (SLB) har högst andel sjukdomsfall jämfört med övriga raser under kontrollåret 2013/2014. De har 29,8 respektive 28,7 sjukdomstillfällen per 100 kor.

Kolikfall hos häst

Den andel av 2013 års inrapporterade kolikfall som registrerats varje månad varierar, andelen minskar tydligt under sommarmånaderna. Av samtliga kolikfall som rapporterats in under 2013 är exempelvis 11 % inrapporterade i januari och 5 % i juni.