Logotyp Jordbruksverket

Jordbruksföretag, företagare och ägoslag den 1 augusti 2000

I korta drag

Lantbrukets företagsregister (LBR) innehåller uppgifter om bl.a. företagare, areal av olika ägoslag, åkerarealens användning, areal för odling av trädgårdsväxter och antal husdjur.
Tidigare år har samtliga uppgifter till LBR inhämtats genom postenkät. I och med år 2000 inhämtas den helt övervägande delen av arealuppgifterna från Jordbruksverkets stödregister avseende arealbaserade stöd. För jordbruksföretag som inte söker stöd, inhämtas uppgifter om den totala åker- respektive betesarealen genom postenkät. Övriga uppgifter som djurinnehav m.m. inhämtas liksom tidigare genom postenkät.

Genom postenkät i september 2000 insamlades uppgifter från företag med mer än 2,0 hektar åkermark och företag utan åkermark men som har större djurbesättning med något av djurslagen nötkreatur, får, svin eller höns.

Samtliga företag har år 2000, liksom för åren fram t.o.m. 1995 samt år 1999, fått lämna statistikuppgifter. Åren 1996-1998 insamlades uppgifterna till lantbruksregistret på två
sätt. Ett urval av företag fick en statistikblankett, i vilken uppgifter om åkerarealens användning och antal husdjur skulle lämnas. Övriga företag fick en förenklad blankett (registerblankett), i vilken endast uppgifter för registerhållningen skulle lämnas.

Redovisningen i detta SM avser företag med mer än 2,0 hektar åkermark. Fr.o.m. 1996 ingår även företag med mindre än 0,3 hektar utnyttjad åkermark i redovisningen.

Resultaten för 2000 visar att antalet företag med mer än 2,0 hektar åkermark är 76 800. Dessutom tillkommer ett antal företag med högst 2,0 hektar åkermark men med större djurbesättningar (300). Det totala antalet företag är således 77 100.

Antalet företag med mer än 2,0 hektar åkermark uppgick den 1 augusti 2000 till 76 800, vilket är en minskning från föregående år med 3 300 företag. Det är en något större
minskning av antalet företag än den genomsnittliga minskningen under 1990-talet.

Av de 76 800 företagen brukades 72 300 (94 procent) av enskilda personer. Totala åkerarealen för företag med mer än 2,0 hektar åkermark uppgick till 2 706 000 hektar.