Logotyp Jordbruksverket

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003. Svensk typologi

I korta drag

Antalet jordbruksföretag minskar

Antalet jordbruksföretag i landet har minskat från 77 110 till 67 888 mellan åren 2000 och 2003, en minskning med 9 222 företag eller 12 %. Det är främst jordbruksföretag som inte söker EU-bidrag som har minskat till antalet och då i huvudsak mindre företag. I dessa antal ingår både jordbruksföretag med minst 2,0 ha åker och jordbruksföretag med en åkerareal under 2,0 ha men med många djur. Dessa senare företag, som till antalet var 1 108 st år 2003, ingick inte i den statistik som redovisades i det statistiska meddelandet Jordbruksföretag, företagare och ägoslag 2003 (JO 34 SM 0401).

Fördelningen av företag på driftsinriktning är i stort sett oförändrad mellan 2000 och 2003. Ca 38 % av företagen klassificeras som husdjursföretag, 30 % som växtodlingsföretag, 22 % som småföretag samt 9 % som företag med blandad produktion.

Beräknat arbetsbehov i jordbruket minskar

Det årliga totala arbetsbehovet, uttryckt i standardtimmar, i jordbruket har gått ned med ca 7 % från 114,9 miljoner timmar till 107,1 miljoner timmar mellan 2000 och 2003. Nedgången i beräknat arbetsbehov beror främst på minskade arealer, minskat antal mjölkkor och minskat antal nötkreatur totalt, minskat antal företag samt genomsnittligt större företag.

De ca 38 % av företagen som klassas som husdjursföretag står för ca 57 % av det totala beräknade arbetsbehovet i jordbruket. Ca 27 % av arbetsbehovet beräknas för växtodlingsföretagen, medan knappt 4 % av arbetsbehovet beräknas för de 22 % av företagen som klassats som småföretag.