Logotyp Jordbruksverket

Jordbruksmarkens användning 2019.
Slutlig statistik

I korta drag

Åkerarealen är oförändrad och betesarealen ökar

Den totala jordbruksmarksarealen är 3 012 800 hektar år 2019. Det är nästan oförändrat jämfört med 2018 och en minskning med 72 600 hektar jämfört med 2010. Jordbruksmarken består av 85 % åkermark och resterande är betesmark.

Den totala åkermarken är 2 551 500 hektar år 2019, vilket är en marginell minskning med 2 900 hektar (-0,1 %) jämfört med 2018. Sedan 2010 har arealen åkermark minskat med 82 000 hektar (-3 %). Betesmarken har ökat med 6 100 hektar till 461 300 hektar jämfört med 2018. Jämfört med 2010 har betesmarken ökat med 9 400 hektar (2 %).

Eftersom statistiken om arealer till stor del baseras på jordbrukarnas ansökning om stöd och ersättningar påverkas statistiken av förändringar i stöd- och ersättningsformer. De senaste årens förändringar i stödsystemen har främst påverkat definitionen av betesmark vilket delvis förklarar utvecklingen av betesmarksarealen.

Vete största spannmålsgrödan

Den totala spannmålsarealen är 993 200 hektar år 2019, vilket är i stort sett oförändrat jämfört med 2018 men en ökning med 3 % jämfört med 2010. Vete är den största spannmålsgrödan och odlas på 472 200 hektar vilket motsvarar 48 % av spannmålsarealen. Jämfört med 2018 har vetearealen ökat med 24 % och jämfört med 2010 med 18 %. Den främsta orsaken till den stora ökningen jämfört med 2018 är att det hösten 2017 var ogynnsamt väder för att så höstgrödor. Det innebar mindre arealer med höstvete under 2018 och vete består oftast av 80–90 % höstvete.

Eftersom det var mindre höstsådd areal under 2018 ökade den vårsådda arealen i stället. Korn som består av minst 90 % vårkorn ökade därmed 2018 jämfört med 2017 och har minskat till 2019. I år är kornarealen 299 900 hektar, vilket är en minskning med 24 % jämfört med 2018 och 6 % jämfört med 2010. Havre är även 2019 den arealmässigt tredje största spannmålsgrödan och odlas på 147 900 hektar. Det är den minsta havrearealen under 2000-talet.

Arealen med raps och rybs ökar

Arealen för raps och rybs är 105 600 hektar år 2019. Det innebär en ökning med 6 % jämfört med 2018 och en minskning med 4 % jämfört med 2010. Sedan 2000 har arealen för raps och rybs ökat med 119 %. Arealen består till 94 % av höstraps.

Antal jordbruksföretag minskar

År 2019 finns det totalt 60 574 jordbruksföretag som har verksamhet inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling. Det är en minskning med 580 företag, 1 %, jämfört med 2018. Jämfört med 2010 har antalet företag minskat med 15 % vilket motsvarar 10 517 företag. Under 2019 brukar drygt 57 000 företag åkermark och drygt 33 700 företag har betesmark. Flest företag, knappt 12 800, brukar 5–10 hektar åkermark och drygt 6 700 företag brukar över 100 hektar åkermark.