Logotyp Jordbruksverket

Priser på jordbruksmark 2010

I korta drag

Priset på åkermark har ökat med 4 %

Enligt framtagen prisstatistik över försålda lantbruksfastigheter ligger 2010 års priser på åkermark ca 4 % högre än 2009 års priser på riksnivå.

Det genomsnittliga priset för åkermark i Sverige beräknades år 2010 till 49 600 kr per hektar. Priset var högst i produktionsområdet Götalands södra slättbygder med 113 000 kr per hektar och lägst i Övre Norrland med 10 900 kr per hektar.

Priserna gick upp i Mellansverige, Övre Norrland samt i de södra slättbygderna. Mest ökade priset i Övre Norrland med en ökning på ca 10 %.

Det genomsnittliga priset på betesmark ökade i genomsnitt med ca 5 % till 18 000 kr per hektar år 2010.

En faktor som kan ha påverkat markpriserna, särskilt i skogsbygder, kan vara 2005 års jordbruksreform. Även de senaste årens relativt låga räntenivå och goda spannmålspriser torde varit gynnsamt för prisutvecklingen.

Metoden för att skatta de genomsnittliga markpriserna är utvecklad av Jordbruksverket och baseras på försålda lantbruksfastigheter år 2010 där ansökan om lagfarts genomförts. Detta medför att överlåtelser som t.ex. resulterat i att den köpta fastigheten läggs samman med köparens gamla fastighet (fastighetsreglering) inte beaktas. Om fastigheten omfattar mer än bara mark så används relationen mellan jordbruksmarkens taxeringsvärde och det totala taxeringsvärdet för hela fastigheten för att bestämma jordbruksmarkens andel av försäljningspriset.