Logotyp Jordbruksverket

Priser på jordbruksmark 2016

I korta drag

Priset på jordbruksmark fortsätter att öka

År 2016 var det genomsnittliga priset för åkermark 75 000 kr och för betesmark 28 000 kr. För både åker- och betesmark ökade priset med 3 % jämfört med 2015. I figur A visas prisutvecklingen för perioden 1990–2016.

De högsta genomsnittliga priserna år 2016 återfinns i Götalands södra slättbygder med 182 100 kr per hektar för åkermark respektive 82 000 kr för betesmark. I Götalands norra slättbygder ökade dock priset procentuellt mest jämfört med 2015. Där ökade priset på åkermark med 24 % och priset på betesmark med 33 %. I Övre Norrland var däremot prisnivån mindre än en tiondel av priserna i Götalands södra slättbygder, år 2016 var priset 15 100 kr per hektar för åkermark respektive 4 500 kr för betesmark i Övre Norrland.

Figur A. Prisutvecklingen för åker- respektive betesmark i Sverige, tkr/ha

Prisutvecklingen för åker- respektive betesmark i Sverige, tkr/ha

Anm. Uppgifterna i diagrammet är justerade för den effekt som de ändrade taxeringsvärdena 2005, 2011 och 2014 givit upphov till i beräkningsmetoden. För ytterligare information läs avsnittet ”Justeringar i figurer och tabeller utifrån effekterna av taxeringarna”.