Logotyp Jordbruksverket

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

Slutlig statistik

I korta drag

Rekordhög hektarskörd och totalskörd av höstvete

Den totala spannmålsskörden uppgick till drygt 6,1 miljoner ton under 2019. Det är nästan dubbelt så mycket som under 2018 då torkan och värmen ledde till missväxt. Mer än hälften av landets totala spannmålsskörd utgjordes av höstvete. På riksnivå var hektarskörden, arealen och totalskörden av höstvete rekordstora. Regionalt hade Skåne, Västra Götalands och Örebro län rekordhöga avkastningsnivåer av höstvete.

Raps- och rybsskörden 75 % större än under 2018

Totalskörden av raps och rybs har beräknats till 381 500 ton, vilket är 75 % mer än under 2018 och 23 % mer än femårsgenomsnittet. Hektarskörden av höstraps, den dominerande grödan, var 60 % högre än fjolårsresultatet och 14 % högre än femårsgenomsnittet. I Skåne län var hektarskörden av höstraps rekordhög.

Viss återhämtning för ärter och åkerbönor

Den totala skörden av ärter har beräknats till 69 300 ton, en ökning med 42 % jämfört med torråret 2018. Totalskörden av åkerbönor blev 60 200 ton, vilket är 73 % mer än under 2018 men 26 % mindre än femårgenomsnittet.

Skörden av potatis strax över femårsgenomsnitten

Den svenska skörden av matpotatis beräknas till 537 000 ton år 2019. Det är 20 % mer än 2018 och 3 % mer än femårsgenomsnittet. Den totala skörden för potatis för stärkelse beräknas till 309 900 ton. Det är 13 % mer än föregående års resultat och 6 % mer än femårsgenomsnittet.

Vallskörden i nivå med åren före 2018

Hektarskörden av slåttervall var 39 % högre än 2018 års mycket låga skörd och i nivå med skörden 2015–2017. Gotlands och Södermanlands var län med låga hektarskördar till följd av torka även under 2019. Den totala bärgade skörden av slåttervall har beräknats till drygt 4,5 miljoner ton torrsubstans (0 % vatten), vilket är 1,2 miljoner ton mer än torråret 2018. Jämfört med 2017 och 2016 var den totala skörden ungefär 0,5 miljoner ton större 2019.