Logotyp Jordbruksverket

Svensk fårnäring, en lägesrapport

Sammanfattning

Under 2012 genomfördes en urvalsundersökning riktad till jordbruksföretag med får för att kartlägga fårföretagarnas attityder avseende fårskötsel och deras framtidsplaner för sin verksamhet.

Resultaten från undersökningen visar att det främsta skälet till att bedriva fårskötsel är att hålla landskapet öppet, därefter att arbeta med djur. Majoriteten av företagarna anser inte att det ekomiska utbytet är en orsak till att bedriva fårskötsel. Dock anser företag med större besättningar (fler än 49 tackor och baggar) i större utsträckning att det ekonomiska utbytet är ett skäl till att bedriva fårskötsel. Samma attityd gällande det ekonomiska utbytet återfinns även hos yngre företagare.

Ca 78 % av landets fårföretag planerar att bibehålla eller öka antalet får i sin verksamhet under den närmaste treårsperioden. De företag som planerar att minska antalet får eller avveckla fårverksamheten utgörs främst av företag med mindre besättningar (1-49 tackor och baggar). Därmed förväntas den genomsnittliga besättningsstorleken att fortsätta öka. Yngre företagare ser ljust på framtiden, hela 90 % av företagarna yngre än 45 år planerar att bibehålla eller öka antalet får.

Majoriteten av företagen producerar enbart kött till försäljning, 23 % av fårföretagen uppger att de även säljer skinn och 3 % att de förutom kött även producerar ull till försäljning. Det största antalet företag som producerar skinn till försäljning återfinns i ålderskategorin 45–64 år och majoriteten av företagarna som producerar ull till försäljning är äldre än 64 år. Lammen slaktas i genomsnitt när de är 6,7 månader gamla.