Logotyp Jordbruksverket

Sysselsatta m.m i jordbruket 1999

I korta drag

SCB har för tredje gången sedan EU-inträdet genomfört en strukturundersökning i jordbruket enligt EU:s krav. Uppgiftsinsamlingen 1999 har skett till lantbrukets företagsregister (LBR), denna gång som en totalräkning.

I detta SM redovisas statistik över sysselsättning, traktorer och skördetröskor i jordbruket samt uppgifter om landsbygdsutveckling.

Antalet redovisade personer som varit sysselsatta i det svenska jordbruket 1999 uppgick totalt till 177 000. Av dessa utgjordes nästan 157 000 av stadigvarande sysselsatta samt tillfälligt sysselsatta personer som var familjemedlemmar till företagaren. Av dessa var knappt 106 000 (två tredjedelar) män och ungefär 51 000 (en tredjedel) kvinnor. Antalet arbetskraftsenheter, Annual Work Unit (AWU) enligt EU:s definition, blir för motsvarande personer 71 600 AWU. Männen svarade för ca 75 procent av dessa.

För tillfälligt sysselsatta, som ej har familjeanknytning till företagaren, redovisas 20 200 personer motsvarande 2 600 AWU. För samtliga sysselsatta redovisas 74 200 AWU.

Av de 68 300 manliga företagarna i företag som drevs av fysisk person, arbetar 28 procent heltid eller mera i jordbruket. Motsvarande uppgift för de 7 600 kvinnliga företagarna var 12 procent.

Av samtliga 73 400 företagare som också är driftsledare har ca 37 procent ingen verksamhet utanför företagets jordbruk, 20 procent bisyssla utanför jordbruket och 43 procent huvudsyssla utanför jordbruket.

Sysselsättningen fördelad efter driftsgrenar visar att 74 000 personer var sysselsatta vid företag med driftsinriktningen husdjursskötsel. Dessa personers arbetsinsats svarar
mot 57 procent av det totala antalet arbetskraftsenheter. Fördelningen på övriga driftsgrenar var växtodling 23 procent, blandat jordbruk 8 procent och småbruk 12 procent.

Antalet sysselsatta personer 1999 har minskat betydligt sedan 1997. Den totala sysselsatta tiden omräknad i arbetskraftsenheter har också minskat klart, med drygt 9 procent, sedan 1997.

Uppgifter om landsbygdsutveckling redovisas för 5 700 företag. Här avses inkomstbringande verksamhet, förutom skogsbruk, som har samband med jordbrukets resurser. Arbete på entreprenad är vanligaste verksamheten i detta sammanhang.

Inom jordbruket fanns 1999 172 000 traktorer och 35 200
skördetröskor.