Logotyp Jordbruksverket

Sysselsättning i jordbruket 2007

I korta drag

Ökat antal sysselsatta

Antalet sysselsatta i jordbruket uppgick år 2007 till 177 615 personer, en ökning med drygt 3 700 personer eller ca 2 % sedan 2005 då undersökningen senast genomfördes. Antalet kvinnor sysselsatta i jordbruket ökade med ca 9 000 personer eller 15 %, medan de sysselsatta männen minskade med drygt 5 400 personer eller ca 4,8 %. Kvinnorna utgör 39 % av antalet sysselsatta i jordbruket.

Antalet årsverken inom jordbruket minskade med ca 9 % från år 2005 till år 2007. Med ett årsverke avses en årlig arbetstid på minst 1 800 timmar. Ökningen av antalet sysselsatta motsvaras alltså inte av en ökning av antalet årsverken inom jordbruket år 2007.

Antalet kvinnor som var sysselsatta i jordbruket uppgick år 2007 till mer än en tredjedel av det totala antalet sysselsatta. Kvinnornas andel av antalet årsverken utgjorde dock ca 27 %, alltså bara något mer än en fjärdedel av det totala antalet årsverken. De inom jordbruket sysselsatta kvinnorna arbetar alltså i genomsnitt färre timmar i jordbruket än männen.

Ökad andel kvinnor som företagare i enskild firma

Av det totala antalet sysselsatta personer i jordbruket år 2007 fanns drygt 158 000, eller 89 %, på företag som drevs som enskild firma. Andelen kvinnliga företagare på företag som drevs som enskild firma uppskattas till 15 % eller 10 200 personer. Motsvarande uppgift från 2005 var 12 % eller 8 700 personer.

Andelen kvinnliga driftsledare på företag som drivs som juridisk person är dock relativt oförändrad sedan år 2005, då den ligger kvar på drygt 9 %.