Logotyp Jordbruksverket

Sysselsättning i jordbruket 2010

I korta drag

Lika många sysselsatta, färre årsverken

Totalt sysselsatte jordbruket ca 178 900 personer år 2010, vilket var 1 300 personer fler än år 2007. Antalet årsverken minskade mellan år 2007 och år 2010 med knappt 3 100 stycken eller 5 %. Minskningen skedde endast på enskilda firmor (företag ägda av fysisk person). På företag drivna som juridisk person ökade både antalet sysselsatta och antalet årsverken.

Andelen kvinnor överstiger 40 %

Av de stadigvarande sysselsatta år 2010 var 42 % kvinnor och av de tillfälliga 35 %. Andelen kvinnliga företagare på enskilda firmor låg på ca 15 %, precis som år 2007, medan andelen ökade från 9 % år 2007 till 14 % år 2010 på företag drivna som juridisk person.

Företag drivna som juridisk person blir fler och större

Både antalet företag som drevs som juridisk person och antalet sysselsatta på dessa företag ökade mellan år 2007 och 2010. Totalt ökade antalet sysselsatta på företag drivna som juridisk person med 1 800 personer, eller 9 %, från år 2007. Antal årsverken ökade under samma period med knappt 1 300 stycken, motsvarande en ökning på 12 %. Ökningen av årsverken var störst bland de tillfälligt sysselsatta, även om de stadigvarande sysselsatta fortfarande utgjorde klart störst andel med knappt 88 %.