Logotyp Jordbruksverket

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2011

Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall
Slutlig statistik

I korta drag

Närmare 5 % av spannmålsskörden ekologiskt odlad

Skörden av spannmål som odlats på arealer med miljöersättning för ekologisk odling uppgick under 2011 till 220 400 ton, vilket är en ökning med 15 % jämfört med 2010 års låga skörd. Den konventionellt odlade spannmålsskörden ökade med 8 %. Den ekologiskt odlade spannmålsskörden motsvarade uppemot 5 % av den totala spannmålsskörden i landet.

Konventionellt odlade åkerbönor har ökat snabbt

Hektarskörden av åkerbönor tangerade under 2011 rekordet från 2009 både inom den ekologiska och den konventionella odlingen. Arealerna och totalskördarna av åkerbönor har under de senaste åren ökat inom båda odlingsformerna – särskilt snabbt inom den konventionella odlingen.

Skörden av ekologiskt odlad raps och rybs minskade

Totalskörden av raps och rybs från arealer med miljöersättning för ekologisk odling har beräknats till 2 700 ton, en minskning med 21 % jämfört med året innan och en minskning med 29 % jämfört med genomsnittet för de fem senaste åren. Orsaken är minskade arealer. Av landets totala skörd av raps och rybs odlades drygt 1 % ekologiskt under 2011.

Drygt 2 % av matpotatisskörden ekologiskt odlad

Totalskörden av ekologiskt odlad matpotatis uppgick till 12 900 ton för riket. Den ekologiskt odlade matpotatisen svarar för drygt 2 % av den totala skörden av matpotatis. Nära 5 % av matpotatisarealen i landet odlades med miljöersättning för ekologisk odling under 2011. Skördeutbytet är ofta lågt för den ekologiska matpotatisodlingen. På riksnivå var den genomsnittliga hektarskörden 46 % av motsvarande hektarskörd för den konventionella odlingen.

Mer än 22 % av vallskörden ekologiskt odlad

Den inbärgade slåttervallsskörden, inklusive återväxt, från arealer som odlats
med miljöersättning för ekologisk odling har beräknats till 1 040 000 ton. Vall
är en gröda som har stor andel ekologisk odling, 23 % av arealen var ansluten
till miljöersättningen för ekologisk odling. För den ekologiska slåttervallsodlingen med miljöersättning var hektaravkastningen i nivå med motsvarande
hektarskörd vid konventionell odling år 2011. Mer än 22 % av den totala skörden av slåttervall kom under 2011 från arealer som odlats ekologiskt, en ökning
med 4 procentenheter jämfört med 2010.