Logotyp Jordbruksverket

Jordbruksekonomiska undersökningen 2010

I korta drag

Växtodlingsföretag

Efter minskade bruttoresultat år 2009 vände resultaten uppåt för växtodlingsföretagen. Årets förbättring beror framförallt på en intäktsökning och kostnadsminskning för växtodlingen. Priserna ökade på spannmål och priserna på gödselmedel gick ner jämfört med föregående år.

Mjölkföretag

Resultaten har förbättrats avsevärt jämfört med 2009. På riksnivå har nettoresultaten ökat med mer än det dubbla i samtliga redovisningsgrupper. De totala intäkterna ökade markant för mjölkföretagen på riksnivå år 2010, men mest betydande var ökningen av intäkter från djurskötsel mellan åren 2009 och 2010.

Köttdjursföretag

Köttdjursföretagen har högre resultat 2010 än 2009. Resultatförbättringen kan förklaras av att kostnaderna har sjunkit tillräckligt år 2010 för att kompensera den minskade intäkten.

Svinföretag

En förbättring kan noteras för svinföretagens bruttoresultat under år 2010, medan däremot intäkterna försämrades. Detta beror främst på minskningen av intäkterna för djurskötsel och direktersättningar samt minskningen av kostnaderna för växtodling och djurskötsel.

Trädgårdsföretag

Totalt sett ökade intäkterna utom intäkter för jordbruksväxter och fruktodling jämfört med 2009. Betydligt högre intäkter för växthusodlade tomater kan förklaras av ökningen av avräkningspriset. Nettoresultatet är högre jämfört med 2009. För trädgårdsföretag är den statistiska osäkerheten stor, varför resultaten ska tolkas med försiktighet.