Logotyp Jordbruksverket

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel kvartal 1-3 år 2011

Svensk jordbruks- och livsmedelshandel ökade under de första tre kvartalen 2011

  • Värdet av exporten och importen av jordbruksvaror och livsmedel ökade under de första tre kvartalen 2011 med 2,5 respektive 4,3 % jämfört med motsvarande period under 2010.
  • De värdemässiga ökningarna kan på exportsidan främst härledas till produktgrupperna diverse livsmedel, fisk och fiskberedningar samt spannmål och på importsidan till produktgrupperna kaffe, te och kakao samt fisk och fiskberedningar.
  • Underskottet i handeln med jordbruksvaror och livsmedel, som minskade något under 2010, ökar nu återigen och uppgick under de första tre kvartalen 2011 till närmare 32 miljarder kronor.