Logotyp Jordbruksverket

Ekologisk animalieproduktion 2019

Sammanfattning

Marginellt minskad invägning av ekologisk mjölk

Åren 2017 och 2018 ökade invägningen av ekologisk mjölk med cirka 12 % per år. 2019 uppgick invägningen av ekologisk mjölk till 464 000 ton, en marginell minskning med 800 ton jämfört med 2018. Drygt 17 % av den totala mjölkinvägningen bestod av ekologisk mjölk.

Mejeriproduktionen minskade

Den sammanlagda produktionen av ekologisk konsumtionsmjölk och syrade produkter minskade med drygt 7 % under 2019 jämfört med 2018 och uppgick till 165 400 ton. Knappt 19 % av den producerade konsumtionsmjölken och 13 % av de syrade produkterna var ekologiska 2019.

Minskad slakt av ekologiskt hållna får och lamm

2019 fortsatte slakten av ekologiskt hållna nötkreatur att öka. Totalt uppgick slakten av ekologiska nötkreatur till 22 400 ton, en ökning med 600 ton eller knappt 3 % jämfört med 2018. Slakten av ekologiska nötkreatur utgjorde därmed 16 % av den totala slakten av nötkreatur.

Till skillnad från nötkreaturen så minskade slakten av får och lamm 2019. Slakten uppgick till knappt 1 100 ton vilket var en minskning med 10 %. Det innebär att 21 % av den totala slakten av får och lamm i Sverige kom från ekologiskt hållna djur.

Under 2019 ökade slakten av ekologiskt hållna grisar och slaktkycklingar. Både den ekologiska grisproduktionen och slaktkycklingproduktionen är dock liten i förhållande till den totala produktionen. År 2019 var knappt 3 % av grisproduktionen och cirka 1 % av slaktkycklingproduktionen baserad på ekologiska produktionsmetoder.

Syfte

Statistiken syftar till att beskriva den animalieproduktion som följer EU:s regelverk för ekologisk produ­k­tion. I praktiken innebär det att produkterna får märkas och säljas med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan även märkas med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produktionen uppfyller antingen KRAV:s eller Demeters villkor för märkning.

Mer information om begrepp, definitioner, metoder och statistikens kvalitet finns i avsnittet ”Kort om statistiken” samt i dokumenten ”Kvalitetsdeklaration” och ”Statistikens framställning” under avsnittet "Dokumentation".

Ekologisk mjölkproduktion

Invägningen av ekologisk mjölk uppgick 2019 till 464 000 ton och var i stort sett oförändrad jämfört med 2018. I figur A visas andelen ekologisk mjölk av den totala mängden invägd mjölk. Andelen ekologisk mjölk var 17 % år 2019.

Figur A. Andel ekologisk invägd mjölk.

Figur A. Andel ekologisk invägd mjölk.

I figur B visar vi hur stor andel av produktionen av olika mjölkprodukter som var ekologisk åren 2009–2019.

Den sammanlagda produktionen av ekologisk konsumtionsmjölk och syrade produkter minskade med drygt 7 % under 2019 jämfört med 2018 och uppgick till 165 400 ton. Produktionen bestod av 136 400 ton konsumtionsmjölk och 29 000 ton syrade produkter. Det innebär att knappt 19 % av den producerade konsumtionsmjölken och 13 % av de syrade produkterna var ekologiska 2019.

Produktionen av ekologisk grädde och ost stod för betydligt lägre andelar av den totala produktionen, 3 % respektive 2 %. Både produktionen av ekologisk grädde och ost minskade och uppgick till 2 600 respektive 1 400 ton under 2019.

Figur B. Andel ekologiska mjölkprodukter producerade vid mejeri per produktkategori.

Figur B. Andel ekologiska mjölkprodukter producerade vid mejeri per produktkategori.

Slakt av ekologiskt hållna djur

I figur C redovisar vi slakten av ekologiskt hållna djur i förhåll­ande till den totala slakten av respektive djurslag. I förhållande till den totala slakten är det egentligen bara för nötkreatur samt får och lamm som slakten av ekologiskt hållna djur når upp till några väsentliga andelar. Andelen för gris har legat på ungefär 2 % de senaste åren men ligger nu närmare 3 %. Motsvarande siffra för slaktkycklingproduktionen är 1 %.

Figur C. Slakt av ekologiskt hållna djur i förhållande till total slakt av respektive djurslag

Figur C. Slakt av ekologiskt hållna djur i förhållande till total slakt av respektive djurslag

Nötkreatur

I figur D redovisas slakten av ekologiskt hållna nötkreatur. Den slaktade vikten ekologiskt hållna nötkreatur var 22 400 ton 2019, en ökning med knappt 3 % jämfört med 2018. Mellan 2009 och 2014 ökade slakten med 45 % och var sedan relativt stabil under åren 2015–2017 för att sedan återigen öka 2018 och 2019.

Figur D. Slakt av ekologiskt hållna nötkreatur, ton

Figur D. Slakt av ekologiskt hållna nötkreatur, ton

De ekologiskt hållna nötkreaturen står för 16 % av den totala slakten av nötkreatur. Andelen skiljer sig dock mellan de olika kategorierna nötkreatur. I figur E visar vi hur stor andel av den totala slakten som utgjordes av ekologiskt hållna djur för några av dessa kategorier.

Den ekologiska andelen slaktade djur är högre för stutar, kvigor och kor än tjurar. Stutar, kvigor och kor är lämpliga i system med betesdrift och grovfoderdominerad foderstat. För tjurar är den ekologiska andelen lägre. Förklaringen är sannolikt att denna kategori av djur är mindre lämpade i betesdrift samtidigt som det är vanligt med ett större beroende av kraftfoder i utfodringen.

Figur E. Andel slaktade ekologiskt hållna nötkreatur av total slakt per kategori

Figur E. Andel slaktade ekologiskt hållna nötkreatur av total slakt per kategori

Gris, får och lamm samt slaktkyckling

I figur F redovisas slakten av ekologiskt hållna grisar, får och lamm samt slaktkyckling. Slakten av får och lamm ökade kontinuerligt mellan 2009 och 2014. Åren 2015 till 2017 minskade slakten något för att återigen öka 2018. 2019 minskade slakten med 10 % jämfört med 2018 och uppgick till knappt 1 100 ton.

Slakten av ekologiskt hållna grisar ökade i stort sett kontinuerligt under perioden 2012 till 2019. Mellan 2018 och 2019 ökade slakten med 11 % och uppgick till 6 100 ton 2019. Slakten av ekologiskt hållna grisar utgjorde knappt 3 % av den totala slakten av grisar 2019.

Den ekologiska slaktkycklinguppfödningen kännetecknas av ett litet antal uppfödare och en mycket låg andel av den totala slakten. 2016 ökade dock slakten, i vikt mätt, med 193 % och 2017 ökade den med ytterligare 9 % för att sedan minska med 27 % under 2018. Under 2019 ökade slakten med knappt 10 % och uppgick till 1 300 ton.

Figur F. Slakt av ekologiskt hållna grisar, får och lamm samt slaktkycklingar, ton

Figur F. Slakt av ekologiskt hållna grisar, får och lamm samt slaktkycklingar, ton

Ekologisk äggproduktion

Invägningen av ekologiska ägg i partihandeln ökade stadigt fram till och med 2016. Därefter har invägningen minskat något. Figur G visar invägningen av ekologiska ägg i partihandeln i förhållande till den totala invägningen av ägg. Andelen ökade stadigt från 2006 till 2011. År 2012 och 2013 låg andelarna på en något lägre nivå. Invägningen av ekologiska ägg ökade dock även 2012 och 2013. Anledningen till att andelen ekologiska ägg var lägre dessa två år, jämfört med 2011, är att den konventionella äggproduktionen ökade i ännu högre utsträckning.

2019 uppgick invägningen till 20 300 ton, vilket var i stort sett samma mängd som 2018. Andelen invägda ekologiska ägg minskade dock på grund av att den totala invägningen av ägg ökade. 2019 kom knappt 16 % av den totala invägningen av ägg från ekologiskt hållna värphöns.

Figur G. Andel invägda ekologiska ägg i partihandeln.

Figur G. Andel invägda ekologiska ägg i partihandeln.

Kort om statistiken

Här följer en kortfattad beskrivning av statistikens omfattning, hur den tas fram och dess kvalitet. Mer detaljerad information finns i dokumenten "Statistikens framställning" och "Kvalitetsdeklaration" som du hittar under avsnittet "Dokumentation"

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar produktion som följer EU:s regelverk för ekologisk produktion. Det betyder att produktionen uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91.

Produktionen ska dessutom vara helt omställd till ekologisk produktion. Produk­tion under omställning till ekologisk produktion ingår inte i den redovisade statist­iken. I praktiken innebär det att produkterna får märkas och säljas med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan även märkas med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produktionen uppfyller antingen KRAV:s eller Demeters villkor för märkning.

Det är viktigt att påpeka att slaktstatistiken avser djur som är uppfödda med ekologiska produktionsmetoder och levererade till slakt från en producent som är omställd till ekologisk produktion. Den säger inget om antal djur som slut­ligen slaktas som ekologiska eller mängden kött som säljs med ekologisk märkning i butik utan ger snarare information om mängden tillgänglig ekologisk svensk köttråvara.

Så görs statistiken

Mjölk, mjölkprodukter och ägg

Statistiken över ekologisk mjölk och mjölkprodukter hämtades från LRF Mjölk fram till och med 2017, därefter baseras den på Jordbruksverkets månatliga insamling av data från mejerierna. Uppgifterna om ägg baseras på information om invägning från branschorganisationen Svenska Äggs medlemmar.

Slakt

Statistiken över slakten tas fram genom en sambearbetning av Jordbruksverkets lantbruksregister (LBR) och slaktdatabas samt uppgifter från de kontrollorgan som kontrollerar efter­levn­aden av regelverket för ekologisk produktion hos primärproducenter inom jordbruksområdet. Om ett företag, enligt kontrollorganens uppgifter, har omställd produktion av ett djurslag betraktas samtliga djur av det djurslaget som omställda i LBR. Därefter sambearbetas LBR med Jordbruksverkets slaktdatabas och uppgifter om antal slaktade djur och slaktvikt tas fram för de företag som har omställd produktion av respektive djurslag.

I Jordbruksverkets slaktdatabas finns inga uppgifter om slakt av fjäderfä. Däremot lämnar de ekologiska slaktkycklingproducenterna uppgifter till kontrollorganen om uppskattat antal slaktkycklingar som föds upp under året. Dessa uppgifter används sedan för den officiella statistiken över antalet slaktade slaktkycklingar. För att få kvantiteten slakt i ton multi­pliceras det uppskattade antalet slaktade kycklingar med en medelslaktvikt för respektive år (1,97 kg 2019).

Statistikens tillförlitlighet

Kvaliteten på statistiken över invägningen av ekologisk mjölk och invägningen av ägg bedöms som god. När det gäller ekologisk äggproduktion så är det viktigt att notera att partihandelns invägning inte motsvarar den totala produktionen av ekologiska ägg. Partihandelns invägning uppskattades 2018 stå för cirka 87 % av den totala produktionen av ekologiska ägg. Den totala produktionen av ekologiska ägg är alltså större än vad som redovisas i tabeller och figurer.

För de djurslag där ekologiska produktionsmetoder är mer frekvent använda, det vill säga för nötkreatur och får och lamm, bedöms kvaliteten i statistiken över slakten vara god. Uppgifterna över slakten av grisar är mer känsliga för problem med koppl­ingar mellan register vilket kan påverka statistikens tillför­lit­lighet.

Summary in English

In 2019 the amount of organic milk delivered to dairies was 464 000 tonnes which was almost the same amount as in 2018. About 17 % of the total milk production in Sweden was organic in 2019.

The total production of organic drinking milk and acidified milk decreased by 7 % during 2019 compared with 2018. The total production was estimated to 165 400 tonnes.

The slaughter of organic cattle increased by almost 3 % to 22 400 tonnes in 2019. About 16 % of the total slaughtered cattle were reared using organic production methods.

In total, the slaughter of organic sheep and lambs was 1 100 tonnes in 2019, a decrease by 10 % compared with 2018. Despite this decrease, 21 % of the sheep and lambs slaughtered were reared using organic production methods. This was the same proportion as in 2018.

The slaughter of organic pigs was estimated to 6 100 tonnes in 2019, an increase by 11 % compared with 2018. For chickens the production increased by almost 10 % in 2019. However, the number of organic pigs and chickens is low in Sweden and as a consequence slaughter of organic pigs and broilers is also low. In 2019, almost 3 % of the total slaughter of pigs and 1 % of the slaughter of broilers came from animals reared on holdings applying organic production methods.

Organic egg production delivered to wholesalers had a share of 16 % of total egg production in 2019. Organic eggs delivered to wholesalers were estimated to 20 300 tonnes in 2019, a small decrease compared with 2018.