Logotyp Jordbruksverket

Hästar och anläggningar med häst 2004. Resultat från intermittent undersökning

I korta drag

Antal hästar

Antalet hästar i hela Sverige har uppskattats till 283 100. Referenstidpunkt är oktober 2004. Hästantalet är tydligt beroende av befolkningens storlek. De län som har störst befolkning har också störst antal hästar.

Antal anläggningar med häst

Undersökningen redovisar totalt 56 000 anläggningar med hästhållning. I undersökningen
är en anläggning definierad som t.ex. en travtränare, en ridskola, ett jordbruk eller en fastighetsägare. Dessa betraktas som en enhet, även då de hyr ut stall/stallplatser till personer som sköter sina hästar självständigt.

Hästar i tätort och glesbygd

Undersökningen visar att ¾ av alla hästar och ⅔ av hästanläggningarna finns inom större tätorter och tätortsnära områden.