Logotyp Jordbruksverket

Höstsådda arealer 2010

I korta drag

Höstvetearealen på samma nivå som förra året

Höstvete är den vanligaste grödan som sås på hösten. Hösten 2010 såddes 356 700 hektar höstvete, vilket är i samma storleksordning som förra hösten. Jämfört med femårsgenomsnittet är det en ökning med 7 %.

Råg- och särskilt rågvetearealerna minskade

Årets höstsådda rågareal uppgår till 23 600 hektar, vilket är 15 % mindre än förra hösten. Rågvetearealen uppgår till 26 900 hektar och har därmed minskat med 33 % jämfört med förra året. Jämfört med femårsgenomsnittet är det en halvering av rågvetearealen.

Höstkornarealen minskade den här hösten

Höstkorn har under senare år börjat odlas i allt fler län. I år bröts trenden och arealen minskade till 13 200 hektar, vilket är 32 % mindre än förra hösten.

Höstrapsarealen minskade efter fem år med stadig ökning

Den här hösten har det såtts 64 500 hektar höstraps. Det är 14 % mindre än förra årets areal men i nivå med femårsgenomsnittet. Odlingen av höstraps har stadigt ökat under de fem senaste åren, så årets minskning innebär ett trendbrott. Det är framförallt i de stora odlingslänen Östergötlands, Skåne, Hallands och Västra Götalands län som rapsodlingen har minskat den här hösten.

Regn under sensommaren försvårade höstsådden

På en hel del håll i landet kom det stora regnmängder i augusti och september när det var dags för höstsådd. Det medförde svårigheter när marken skulle bear-betas och en del av den planerade sådden blev därför inte av.