Logotyp Jordbruksverket

Höstsådda arealer 2012

I korta drag

Minsta höstvetearealen på 14 år

Utdragna perioder av regnväder under sensommaren och hösten omöjliggjorde den planerade höstsådden i stora delar av landet. I Stockholms, Uppsala och Västmanlands län har endast omkring en tredjedel av den normala sådden av höstvete kunnat genomföras. I Södermanlands, Hallands, Västra Götalands och Värmlands län såddes ungefär hälften av vad som är normalt. Endast i Skåne och Blekinge län kunde nära nog normala arealer av höstvete sås. Totalt i landet
såddes 221 700 hektar höstvete. Det är 23 % mindre än förra höstens areal, som även den hade begränsats av alltför blött höstväder. Årets sådd av höstvete är den lägsta sedan år 1998, som också var ett år med en mycket regnig höst.

Råg- och rågvete i nivå med förra höstens arealer

Årets höstsådda rågareal uppgår totalt till 24 900 hektar, vilket i stort sett är i nivå med förra höstens areal. Av rågvete såddes 20 700 hektar, vilket också är i nivå med fjolårsarealen.

Höstkornarealen ökade

Höstkorn har under senare år börjat odlas i allt fler län. Den här hösten såddes 12 500 hektar, vilket är en ökning med 47 % och en återhämtning efter viss nedgång under 2011.

Stor ökning av höstrapsarealen

Höstraps odlas framförallt i Skåne, och där ökade arealen med hela 56 % i år. Totalt i landet har det såtts 80 200 hektar höstraps. Det är en ökning med 29 % jämfört med förra årets areal.

Regn försämrade möjligheterna till höstsådd

Den svala, regniga sommaren och hösten försenade skörden och försämrade förutsättningarna för höstsådden. Många lantbrukare har angett problem med bärigheten som orsak till att den planerade höstsådden inte blev av.