Logotyp Jordbruksverket

Höstsådda arealer 2013

I korta drag

Stor ökning av höstvetearealen

Totalt i landet såddes 381 500 hektar höstvete. Det är 72 % mer än förra höstens rekordlåga areal och 23 % mer än femårsgenomsnittet. Höstvetearealen har ökat i samtliga län jämfört med fjolårsarealerna och i flertalet av länen även jämfört med femårsgenomsnitten.

Höstråg och höstkorn i nivå med förra årets arealer

Sådden av höstråg blev i år 26 400 hektar, vilket är i nivå med förra höstens areal. Den höstsådda kornarealen uppgår till 13 000 hektar, vilket också är i nivå med fjolårsarealen.

Rågvetearealen ökade

Den höstsådda arealen av rågvete uppgår till 34 600 hektar, vilket är en ökning med 67 % och en återhämtning efter fyra år med minskande odlingsarealer.

Höstrapsarealen lika stor som förra hösten

Det har såtts 80 500 hektar höstraps den här hösten, vilket är i nivå med förra årets stora areal. Jämfört med femårsgenomsnittet är det en ökning med 15 %. Uppemot 60 % av höstrapsarealen odlas i Skåne.

Torrt höstväder gav stora höstsådda arealer

Torrt väder i augusti och september medförde att merparten av årets grödor kunde skördas tidigt. Det gav utrymme för många lantbrukare att hinna bereda marken för höstsådd.