Logotyp Jordbruksverket

Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2020:10

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i oktober 2020 var 224 400 ton, varav 38 900 ton ekologisk mjölk. Jämfört med statistiken för oktober 2019 ökade den totala mjölkinvägningen med 5 % och invägningen av ekologisk mjölk ökade 7 %.

I oktober uppgick den totala slaktvikten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 50 200 ton. Slakten av gris utgjorde den största andelen, 42 %. Därefter följde slakten av fjäderfä (31 %) och slakten av nötkreatur (26 %). En mindre del av den totala slaktvikten (1 %) utgjordes av slakten av får och lamm.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Uppdaterade siffror

September månads uppgifter om invägningen av ägg publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Uppdaterade uppgifter återfinns i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I oktober 2020 vägdes det totalt in 224 400 ton mjölk vid mejerierna. Ungefär 17 %, eller 38 900 ton, av den totala mjölkinvägningen utgjordes av ekologisk mjölk. I jämförelse med oktober 2019 ökade den totala mjölkinvägningen med 5 %, medan invägningen av ekologisk mjölk ökade med 7 %.

Oktober månads produktion:

 • 59 500 ton konsumtionsmjölk, vilket är en minskning med 2 % jämfört med oktober 2019,
 • 19 800 ton syrade produkter, vilket är en ökning med 8 % jämfört med oktober 2019,
 • 5 500 ton grädde,
 • 7 000 ton ost, vilket är en ökning med 10 % jämfört med oktober 2019,
 • 1 000 ton smör, vilket är en minskning med 37 % jämfört med oktober 2019,
 • 5 500 ton mjölkpulver, vilket är en ökning med 3 % jämfört med oktober 2019.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 11 300 ton ekologiska produkter,
 • syrade produkter innefattade 2 200 ton ekologiska produkter,
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • Under oktober 2020 slaktades det 40 900 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur var 13 200 ton. Jämfört med oktober 2019 minskade den totala slaktvikten av nötkreatur med knappt 5 %. Slakten minskade för samtliga kategorier bortsett från kategorin Kviga, för vilken slakten ökade med drygt 14 %. Totalt sett utgjorde slakten av kvigor knappt 16 % av den totala slaktvikten av nötkreatur.
 • Det slaktades 222 800 grisar under oktober 2020. Den totala slaktvikten av gris var 20 900 ton, vilket är en minskning med 1 % jämfört med siffrorna för oktober 2019. Nästan 96 % av slakten av gris utgjordes av slaktgris, en kategori där slakten minskade med drygt 1 % jämfört med oktober 2019.
 • 34 200 får och lamm slaktades under oktober 2020. Den totala slaktvikten av får och lamm var 660 ton, vilket är en minskning med nästan 10 % i förhållande till statistiken för oktober 2019. Den totala slaktvikten av får och lamm utgjordes till 80 % av lamm. Slakten av lamm minskade med ungefär 16 % jämfört med samma månad förra året.
 • Den slaktade kvantiteten fjäderfä var i oktober 15 400 ton. Jämfört med uppgifterna för oktober 2019 är det en ökning med knappt 1 %. Slakten av fjäderfä utgjordes till 94 % av kyckling. Slakten av kyckling minskade knappt jämfört med samma månad förra året. För de mindre kategorierna, ökade slakten av höns med 61 %, medan slakten av kalkon minskade med 10 % jämfört med oktober 2019.

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i oktober 2020 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Tidigare månader finns publicerade i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Tabeller

Kort om statistiken

Det här beskriver statistiken

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • Köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion
 • Mjölkinvägning och mejeriproduktion
 • Invägning av ägg

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. 2019 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in October 2020 was 224 400 tonnes, of which 38 900 tonnes were organic milk. Compared with the statistics for October 2019, the total delivery of milk increased by 5 % and the delivery of organic milk increased by 7 %.

In October 2020 the total slaughter weight of cattle, pigs, sheep and lambs and poultry amounted to 50 200 tonnes. 42 % of the total slaughter weight consisted of pigs, followed by poultry (31 %) and cattle (26 %). A smaller share of the total slaughter weight (1 %) consisted of sheep and lambs.