Logotyp Jordbruksverket

Lantbrukets djur i juni 2020 Slutlig statistik

Sammanfattning

I juni 2020 fanns det 1 367 800 grisar vilket var ca 1 % fler än 2016 när den senaste totalundersökningen gjordes. Sedan 2000 har dock antalet grisar minskat med 28 %. Medan antalet galtar, suggor och smågrisar minskat så har antalet slaktgrisar ökat. Antalet företag med grisar har minskat med drygt 8 % mellan 2016 och 2020. Sedan början på 2000-talet har fyra av fem grisproducenter försvunnit.

I juni 2020 fanns det totalt 1 453 000 nötkreatur vilket är något färre än året innan och 2,4 % färre än 2016. Sedan 2019 är det främst kvigor, tjurar och stutar som minskat medan antalet kalvar ökat. I ett längre perspektiv är det dock antalet mjölkkor som minskar mest medan kor för uppfödning av kalvar ökat. Det är också tydligt att antalet företag kontinuerligt minskar och blir i allmänhet allt större.

Det djurslag som ur ett statistiskt perspektiv förändrats mest under de senast åren är fåren. Sedan 2019 har antalet får minskat med 8,7 % och sedan 2016 med 13,3 %, vilket motsvarar 77 000 djur. Även antalet jordbruksföretag som har får har minskat mycket de sista åren och i juni 2020 fanns det ca 8 000 jordbruksföretag med får.

Antalet fjäderfä har ökat de senast åren. Sedan totalundersökningen 2016 har antalet höns för äggproduktion ökat med nästan 3 % medan antalet slaktkycklingar ökat med nästan 20 %. Det blir dock färre och färre jordbruksföretag som bedriver produktion.

Syfte

Denna statistikrapport redovisar uppgifter om antalet husdjur och antalet företag med husdjur i juni 2020. Uppgifterna finns i Jordbruksverkets Statistikdatabas fördelade regionalt på kommun, län och produktionsområde samt på jordbruksföretagets storlek mätt efter åker- eller jordbruksmark. Uppgifterna finns också fördelade efter besättningsstorlek för vissa av djurslagen. Djurräkningar görs i juni varje år. För vissa år (bland annat 2005, 2010, 2013, 2016, 2020) görs de i samband med den större Strukturundersökningen vilket innebär att samtliga företag undersöks och uppgifter på lägre regional nivå kan redovisas. Mellanliggande år görs djurräkningen som en urvalsundersökning där uppgifter vanligtvis endast redovisas på län som lägsta regionala nivå. De år som uppgifterna beräknas utifrån en urvalsundersökning finns en osäkerhet (medelfel) i resultaten som redovisas i samband med att dessa resultat publiceras. Antalet nötkreatur och företag med nötkreatur beräknas dock genom en bearbetning av nötkreatursregistret (CDB) och är därmed alltid totalundersökta.

Utöver resultaten som redovisas presenteras i denna rapport finns det mer uppgifter att hämta i Jordbruksverkets statistikdatabas vilken nås via Jordbruksverkets webbsida, www.jordbruksverket.se, under rubriken E-tjänster.

Antalet djur 2020

Nötkreatur

Tablå A. Antal nötkretur fördelat på kategorier 2000, 2005, 2010, 2013, 2016,2019, 2020

Tablå A. Antal nötkretur fördelat på kategorier 2000, 2005, 2010, 2013, 2016,2019, 2020

Kor för mjölkproduktion

I juni 2020 uppgick antalet kor för mjölkproduktion till 303 400. Det är en minskning med 8,3 % sedan 2016. Mängden mjölk invägd vid mejerier har under samma period endast förändrats marginellt. Skillnaden i utveckling beror på en ökad genomsnittlig avkastning per mjölkko.

Antalet företag inom mjölkproduktion har minskat kontinuerligt. Sedan 2016 har antalet företag med mjölkkor minskat med drygt 20 % eller 800 företag. År 2000 fanns det 12 700 jordbruksföretag med mjölkkor medan det i juni 2020 fanns drygt 3 000. Samtidigt ökar den genomsnittliga besättningen och sedan 2016 har den ökat från 85 till 98 mjölkkor år 2020.

Av figur A framgår att 24 % av mjölkkoföretagen i juni 2020 hade mellan 25 och 49 mjölkkor och att 9 % av antalet mjölkkor återfanns på dessa företag. På de 10 % av företagen som höll mer än 200 mjölkkor återfanns ca 34 % av mjölkkorna.

Figur A. Andel kor för mjölkproduktion och företag med kor för mjölkproduktion efter besättningsstorlek 2020

Figur A. Andel kor för mjölkproduktion och företag med kor för mjölkproduktion efter besättningsstorlek 2020

Figur B visar att utvecklingen gått mot något fler större företag medan företagen med färre mjölkkor försvinner i ganska snabb takt.

Figur B. Förändring av antalet företag med mjölkkor mellan 2005 och 2020 fördelat på besättningsstorlekar

Figur B. Förändring av antalet företag med mjölkkor mellan 2005 och 2020 fördelat på besättningsstorlekar

Kor för uppfödning av kalvar

Tablå A visar att antalet kor för uppfödning av kalvar uppgick till nästan 207 000 i juni 2020. Jämfört med 2016 så är det fler djur men jämfört med de senaste två åren har antalet kor för uppfödning av kalvar minskat.

Antalet företag med kor för uppfödning av kalvar minskar, dock inte i samma höga takt som antalet företag inom mjölkproduktion. Sedan 2016 har antalet företag minskat med 3,0 %. Den genomsnittliga besättningsstorleken uppgick till 20,6 djur i juni 2020.

Kvigor, tjurar och stutar

I juni 2020 var antalet kvigor, tjurar och stutar 480 500, vilket är en minskning med 1,8 % sedan 2016 och med 3,9 % sedan 2019.

Antalet företag som föder upp kvigor, tjurar och stutar minskar också. Sedan 2016 har de minskat med 1 600 företag eller drygt 10 % och sedan 2019 med 3,2 %.

Kalvar

Totalt fanns det 462 100 kalvar i juni 2020 enligt tablå A. Antalet har minskat något sedan 2016 men har sedan juni 2019 ökat med 11 500 djur.

Antal företag med kalvar var 13 300 i juni 2020. Liksom för andra nötkreaturskategorier minskar antalet företag kontinuerligt och har sedan 2016 minskat med nästan 11 %.

Får

Tablå B. Antal får fördelat efter olika kategorier 2000, 2005, 2010, 2013, 2016, 2019, 2020

Tablå B. Antal får fördelat efter olika kategorier 2000, 2005, 2010, 2013, 2016, 2019, 2020

Antalet tackor och baggar uppgick till 263 400 i juni 2020. Antalet lamm uppgick till 237 800. Sedan 2000 har antalet tackor och baggar ökat med 33 % och antalet lamm har ökat med 2 %. De senast åren har det skett ett visst trendbrott och sedan sista totalundersökningen gjordes 2016 har antalet tackor och baggar minskat med 6 % och antalet lamm med 20 %. Sedan några år tillbaka så överstiger antalet baggaroch tackor antalet lamm.

Enligt tablå B kan man se att antalet företag med tackor och baggar har minskat med 8 % sedan 2016. För lamm är motsvarande siffra en minskning med 15 %. Den genomsnittliga besättningsstorleken på företag med tackor och baggar var 33,2 tackor och baggar år 2020. Det är 8,5 fler än 2000.

Ungefär 66 % av företagen med får hade mindre än 25 tackor och baggar. På dessa företag återfanns ca 23 % av antalet tackor och baggar. De flesta djuren (58 %) återfanns på de ca 15 % av företagen som hade besättningar på över 49 djur.

Figur C. Andel tackor och baggar samt företag med tackor och baggar efter besättningsstorlek 2020

Figur C. Andel tackor och baggar samt företag med tackor och baggar efter besättningsstorlek 2020

Grisar

Tablå C. Antal grisar fördelat efter olika kategorier 2000, 2005, 2010, 2013, 2016, 2019, 2020

Tablå C. Antal grisar fördelat efter olika kategorier 2000, 2005, 2010, 2013, 2016, 2019, 2020

Suggor och galtar

Antalet suggor och galtar uppgick till 131 300 i juni 2020 vilket framgår av tablå C. Suggor och galtar har visat en kraftigt nedåtgående trend sedan lång tid tillbaka men under de senaste åren har minskningen avtagit något i styrka. Sedan 2000 har antalet suggor och galtar minskat med 36 %.

Antalet företag med suggor och galtar uppgick i juni 2020 till ca 700 stycken. År 2010 fanns det 3 300 företag med suggor och galtar vilket betyder det finns knappt en tredjedel så många företag 2020 som år 2000. Besättningsstorleken var i genomsnitt 185 djur i juni 2020. Det är en ökning med 1,8 % sedan 2016 och med 23 % sedan 2010 då det fanns 150 suggor och galtar per företag.

Koncentrationen av suggor till stora företag är påtaglig. 85 % av antalet suggor fanns på företag med besättningar större än 200 suggor, vilka utgjorde 26 % av totala antalet företag med suggor. Drygt 54 % av företagen med suggor hade dock färre än 50 suggor. Endast ca 2 % av suggorna fanns på dessa företag.

Figur D. Andel avelsgrisar och företag med avelsgrisar efter besättningsstorlek 2020

Figur D. Andel avelsgrisar och företag med avelsgrisar efter besättningsstorlek 2020

Övriga grisar

Även slaktgrisar och smågrisar har minskat stadigt sedan 2000. Antalet slaktgrisar var 868 800 i juni 2020 och antalet smågrisar uppgick till 367 600. Jämfört med 2016 innebär det att antalet slaktgrisar har ökat med 4 % och antalet smågrisar har minskat med 3 %.

Antalet företag med slaktgrisar var 900 stycken i juni 2020. Antalet företag med smågrisar var knappt 500 stycken. Även här kan en kraftig minskning ses över tiden. Antalet företag med slaktgrisar har t.ex. minskat med 76 % sedan 2000 och 35 % sedan 2010. Den genomsnittliga besättningsstorleken ökar stadigt också för slaktgrisen och i juni 2020 fanns det ca 945 slaktgrisar per företag med slaktgrisar.

Fördelningen av antalet slaktgrisar efter besättningsstorlek, enligt figur E, liknar fördelningen för suggor. 88 % av slaktgrisaren återfanns på de ca 40 % av företagen som hade besättningar med fler än 750 slaktgrisar.

Figur F visar att antalet företag med slaktgrisar minskade snabbt mellan 2005 och 2013, men i måttligare takt mellan 2013 och 2020. Framför allt är det företagen med färre antal djur som försvunnit medan antalet företag med många djur är relativt oförändrat.

Figur E. Andel slaktgrisar och företag med slaktgrisar efter besättningsstorlek 2020

Figur E. Andel slaktgrisar och företag med slaktgrisar efter besättningsstorlek 2020

Figur F. Förändring av antalet företag med slaktgrisar mellan 2003 och 2020 fördelat på besättningsstorlekar

Figur F. Förändring av antalet företag med slaktgrisar mellan 2003 och 2020 fördelat på besättningsstorlekar

Fjäderfä

Tablå D. Antal fjäderfä fördelat efter olika kategorier 2000, 2005, 2010, 2013, 2016, 2019, 2020

Tablå D. Antal fjäderfä fördelat efter olika kategorier 2000, 2005, 2010, 2013, 2016, 2019, 2020

Höns och värpkycklingar

Antalet höns varierar en hel del över åren. En långsiktig trend är dock att de ökar i antal. I juni 2020 fanns det uppskattningsvis 8 403 400 höns på jordbruksföretag. Det är 48 % fler än vad som fanns år 2000. Antalet kycklingar av värpras har också ökat sedan 2000.

Enligt tablå D går det att se att antal företag med höns och antal företag med kycklingar av värpras har minskat sedan 2000. I juni 2020 fanns det 2 450 företag med höns och 400 företag med kycklingar av värpras. År 2000 var motsvarande siffror 5 700 respektive 700. Den genomsnittliga besättningsstorleken för höns respektive för kycklingar av värpras har också ökat över tiden fram till 2020.

98 % av alla höns återfanns i juni 2020 på ca 8 % av företagen i besättningar med fler än 5 000 höns. Ca 82 % av jordbruksföretagen med höns hade färre än 50 höns. Endast 0,4 % av antalet djur återfanns på dessa jordbruksföretag.

Figur G. Andel höns och företag med höns efter besättningsstorlek 2020

Figur G. Andel höns och företag med höns efter besättningsstorlek 2020

Slaktkycklingar

Antalet slaktkycklingar har ökat stadigt sedan 2010 och i juni 2020 var de 45 % fler än motsvarande tidpunkt 2000. Observera att uppgifterna om slaktkycklingar bygger på antalet levande djur den 4 juni 2020. Vid varje räkningstillfälle finns det fler producenter men vissa har tomt i stallarna just vid räkningsdagen. I databasen finns därför också uppgifter om antalet slaktkycklingar under en normal uppfödningsomgång vilket mer motsvarar den allmänna produktionskapaciteten vid tillfället för räkningen.

Tabeller

Kort om statistiken

Sedan många år tillbaka genomförs i Sverige varje år statistiska undersökningar för att redovisa jordbrukets struktur. En del av denna redovisning har bestått i att statistiskt belysa antalet husdjur av olika slag och antalet företag med husdjur i juni varje år. Redovisningen har baserats på undersökningar som har genomförts i form av postenkäter till jordbruksföretagen.

I samband med EU-inträdet 1995 blev Sverige genom EU-direktiv och EU-beslut ålagt att genomföra statistiska undersökningar om antalet nötkreatur två gånger per år och om antalet får, lamm och grisar en gång per år. Motsvarande undersökningar ska genomföras i samtliga medlemsländer och undersökningsresultaten används bland annat för prognoser av medlemsländernas köttproduktion.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer täckningsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Dessa fel bedöms sammantaget ha liten inverkan på statistikens tillförlitlighet. Urvalsfel förekommer inte, eftersom denna statistik baseras på uppgifter från samtliga jordbruksföretag i den statistiska ramen.

Övertäckning förekommer inte, medan undertäckning förekommer om uppdateringen av jordbruksföretag i rampopulationen inte har blivit komplett. Rampopulationen utgörs av LBR. Ramen för 2020 års undersökning består av LBR 2019 kompletterat med information från administrativa register såsom till exempel Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (IACS) olika djurregister samt SCB:s företagsregister. Företag som faller utanför populationsbegränsningarna enligt undersökningen plockas bort.

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i de använda registren eller på enkätundersökningens svarsblanketter är felaktiga. I enkätundersökningen görs kontroller dels av inlästa värden genom verifiering, dels i efterhand av avvikelser från förväntade värden. Uppgifterna i de administrativa registren kontrolleras genom kontroller i fält och administrativa kontroller.

Svarsbortfallet i postenkätundersökningen var ungefär 5 %. Resultaten har dock korrigerats för detta genom imputering. Vid imputering har information från tidigare år liksom från slaktregistret använts. Fel från bearbetningsprocessen (skanning, gransknings/rättning och skattningsmetoder) bedöms vara små och inte påverka resultaten i stort. För nötkreatur finns inget svarsbortfall, eftersom statistiken baseras på ett register över samtliga nötkreatur i landet.

Jämförbarheten med motsvarande statistik för tidigare år är god. De nya avgränsningarna av LBR från och med 2010 som slår lite olika för olika djurslag bör dock tas i beaktande. Störst är skillnaden mellan ny och gammal avgränsning för får och lamm. Dessutom finns för åren 2003–2016 en mindre överskattning av antalet mjölkkor och motsvarande underskattning av antalet övriga kor (se stycket nedan). Vid jämförelser med de undersökningar avseende nötkreatur som genomförs i december varje år bör hänsyn tas till att det förekommer en viss säsongsvariation i antalet nötkreatur av olika slag.

Modellantagande görs att samtliga kor på besättningar med mjölkleveranser i juni 2020 är mjölkkor. Detta ger en överskattning av antalet mjölkkor, som beräknas vara mindre än 1 %, och motsvarande underskattning av antalet övriga kor.

Mer information om undersökningen och dess kvalitet finns i dokumenten "Kvalitetsdeklaration" som går att hitta under avsnittet "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Sverige har sedan lång tid tillbaka redovisat antalet djur i juni månad varje år. Åren 1995–2001 genomfördes på grund av EU-reglerna även undersökningar av antalet nötkreatur och grisar i december, vilka baserades på postenkäter till jordbruksföretagen. Sedan december 2002 genomförs djurräkningarna avseende nötkreatur med ny metod baserad på uppgifterna i några av Jordbruksverkets administrativa register. År 2002 upphörde undersökningarna av antalet grisar i december. I december 2017 genomfördes dock en undersökning över antalet grisar igen. Från december 2018 har fåren börjat räknas i december igen.

Hästar avser antalet hästar på jordbruksföretag. Det finns betydligt fler hästar i Sverige. Uppgifter om totala antalet hästar i Sverige publicerades senast avseende 2016.

Annan statistik

Denna statistik är jämförbar med motsvarande statistik för övriga EU-länder. Statistiken översänds varje år till EU:s statistikkontor Eurostat och publiceras bland annat i Eurostats databas.

I februari månad varje år släpps en statistikrapport över antalet nötkreatur i december föregående år.

I augusti 2012 släpptes statistikrapporten, ”Nötkreaturssektorns uppbyggnad”, med information om antal nötkreatur fördelat på köttföretag och mjölkföretag, besättningsstorlek m.m. samt vad som har hänt med de nötkreatur som föddes 2008.

Summary in English

The total number of cattle has decreased

Since 2016, the total number of cattle has decreased with 2 % and since 2000 with 14 % . The number of dairy cows has decreased with 8 % since 2016 and with 29 % since 2000. The number of suckler cows has however increased with 7 % since 2016 and with 24 % since 2000.

The number of holdings with cattle continues to decrease. The decrease can be seen for all types of cattle. However, the decrease is more obvious for holdings with dairy cows. The average holding size continues to increase. Since 2016, the average heard size with dairy cows has increased by 15 % or 12,8 animals and the number of holdings has decreased by 785 (20 %).

The number of sheep is lower 2020 compared to 2016

The number of ewes and rams has decreased by 6 % since 2016 when the last census was conducted. The number of lambs has decreased by 20 % during the same period. In total, the number of sheep has decreased by 77 000 since 2016. The number of sheep holdings has also decreased since 2016. The average herd size for ewes and rams was 32.5 heads in 2016 and 33.2 heads in 2020.

The number of pigs continues to decrease

The number of pigs decreased in 2020 which is a continuation of the steady downward trend that has been seen for many years. However, the decrease during the last years has been less significant than before and in total, the number of pigs has increased by 13 500 animals since the last census in 2016. Since 2016, the number of breeders has decreased by approximately 8 %, or more than 100 breeders. The average herd size has increased since 2007. On average a breeder of fattening pigs currently has a herd of 945 heads. In 2000, the same figure was 294 heads.