Logotyp Jordbruksverket

Antal nötkreatur i december 2020

Sammanfattning

Det totala antalet nötkreatur i Sverige beräknas ha uppgått till 1 391 000 stycken i december 2020, vilket är en nedgång med cirka 1 % jämfört med december 2019. Det är också det lägsta antalet nötkreatur i landet som uppmätts. Framför allt är det färre kvigor, tjurar och stutar som ligger bakom nedgången.

Antalet mjölkkor har dock ökat sedan december 2019 vilket är ganska ovanligt. Sammanlagt ökade antalet mjölkkor med cirka 3 000 djur. Sedan 1995 har antalet mjölkkor endast ökat 4 gånger mellan två decemberräkningar. Antalet kor för uppfödning av kalvar har minskat med drygt 4 000 djur sedan 2019 medan antalet kalvar ökade med 2,5 % mellan december 2019 och december 2020.

Syfte

Denna statistikrapport redovisar uppgifter om antalet nötkreatur och antalet företag med nötkreatur i december 2020. Uppgifter om antal nötkreatur och antal företag med nötkreatur tas fram två gånger om året, i juni och i december. I Jordbruksverkets Statistikdatabas finns uppgiterna fördelade regionalt på produktionsområde. Antalet nötkreatur och företag med nötkreatur beräknas genom en bearbetning av nötkreatursregistret (CDB) och är därmed alltid totalundersökta.

Utöver resultaten som presenteras i denna rapport finns det mer uppgifter att hämta i Jordbruksverkets statistikdatabas vilken kan nås via länken ovan eller från tabellavsnittet.

Nötkreatur i december

Tablå A. Antal nötkretur och antal företag med nötkreatur fördelat på kategorier 2015-2020

Tablå A. Antal nötkretur och antal företag med nötkreatur fördelat på kategorier 2015-2020

Summa nötkreatur

Antal nötkreatur har minskat med cirka 1 % mellan december 2019 och december 2020 eller nästan 14 000 djur, vilket kan ses i Tablå A. För första gången understiger antalet nötkreatur 1,4 miljoner djur i december månad. Sedan år 2000 har antalet nötkreatur minskat med 227 000 djur.

Även antalet företag med nötkreatur minskar och var i december 2020 nästan 2 % färre än i december 2019. Sedan 2015 har antalet företag med nötkreatur minskat med mer än 2 000 företag.

Regionalt är det främst i Götalands mellanbygder som antalet nötkreatur och företag med nötkreatur minskat sedan 2019. I Götalands norra slättbygder har antalet nötkreatur ökat medan antalet företag minskat.

Figur A. Antal nötkreatur i december 1995–2020

Figur A. Antal nötkreatur i december 1995–2020

Statistik över antalet nötkreatur tas även fram avseende juni månad varje år. Jämförs antalet nötkreatur i december med antalet nötkreatur i juni månad så är det vanligtvis färre djur i december månad då kalvarna i större omfattning föds under våren. I genomsnitt har det varit cirka 3,7 % färre nötkreatur i december jämfört med juni månad samma år under 2000-talet. 2020 var det 4,3 % färre nötkreatur i december jämfört med juni. Det är framför allt kor för uppfödning av kalvar respektive kvigor, tjurar och stutar som, i förhållande till genomsnittliga värden under 2000-talet i juni, minskat i antal till december.

Mjölkkor

Sedan december 2019 ökar antalet mjölkkor med 3 000 djur eller cirka 1 %. Det bekräftas också av en ökad invägning av mjölk till mejerierna på cirka 4 % mellan december 2019 och december 2020. Antalet företag med mjölkkor fortsätter dock att minska och var i december 2020 cirka 150 st, eller knappt 5 %, färre än motsvarande tidpunkt 2019.

Sett över en längre tidsperiod så minskar antalet mjölkkor. Sedan år 2000 har antalet mjölkkor minskat med nästan 30 %. Även antalet företag med mjölkkor minskar och i genomsnitt har antalet företag med mjölkkor minskat med 5,6 % per år sedan 2015.

Figur B. Procentuell förändring av antal mjölkkor och antal nötkreatur mellan december 2019 och december 2020 fördelat på produktionsområden

Figur B. Procentuell förändring av antal mjölkkor och antal nötkreatur mellan december 2019 och december 2020 fördelat på produktionsområden

För mjölkkor är det relativt stora skillnader i utveckling mellan olika regioner vilket framgår av Figur B. Medan antalet mjölkkor ökar med 6-7 % i Götalands norra slättbygder och Svealands slättbygder så minskar de med nästan 3 % i Götalands mellanbygder. Räknat i antal företag minskar de dock generellt i hela landet även om den procentuella minskningen är störst i norrlandsregionerna och i Götalands mellanbygder.

Kor för uppfödning av kalvar

Antalet kor för uppfödning av kalvar minskar med drygt 2 % mellan december 2019 och december 2020. Även antalet företag minskar under perioden och var i december 2020 nästan exakt 10 000 stycken.

Regionalt har det skett en minskning av antalet djur och antalet företag med djur i alla regioner frånsett i Övre Norrland där såväl antalet kor för uppfödning av kalvar som antalet företag med kor för uppfödning av kalvar ökat. Även i Götalands södra slättbygder har antalet kor för uppfödning av kalvar ökat medan antalet företag minskat.

Sett över en längre tidsperiod har antalet kor för uppfödning av kalvar ökat och i december 2020 var de 27 % fler än i december 2000.

Kvigor, tjurar och stutar

Antalet kvigor, tjurar och stutar har minskat med drygt  5 %, eller nästan 24 000 djur mellan december 2019 och december 2020. Även antalet företag med kvigor, tjurar och stutar minskar under perioden. Totalt minskar de med 2 %.

De regionala skillnaderna i förändringen i antalet kvigor, tjurar och stutar är förhållandevis små, vilket även gäller antalet företag med kvigor, tjurar och stutar. Såväl antalet djur som antalet företag har minskat i samtliga produktionsområden.

Förändringen av antalet kvigor, tjurar och stutar har skett under en lång period även om den varit lite större senaste året. Jämfört med december 2000 var det i december 2020 cirka 20 % färre kvigor, tjurar och stutar i landet.

Kalvar

Liksom för antalet mjölkkor så ökar också antalet kalvar på jordbruksföretag. Mellan december 2019 och december 2020 ökade antalet kalvar med drygt 11 000 djur eller 2,5 %. Djuren finns dock på drygt 300 färre företag i december 2020 jämfört med december 2019.

Regionalt så har alla produktionsområden fler djur i december 2020 än i december 2019 och i alla produktionsområden är det färre företag. I samma regioner som antalet mjölkkor ökat mest har även antalet kalvar ökat mest, det vill säga i Götalands norra slättbygder, Svealands slättbygder och i Götalands skogsbygder.

Sett över en längre tidsperiod så minskar antalet kalvar i landet något. Sedan år 2000 är det knappt 40 000 färre djur i december 2020. Antalet företag med kalvar minskar dock i snabbare takt.

Kort om statistiken

Sedan många år tillbaka genomförs årliga statistiska undersökningar i Sverige för att redovisa jordbrukets struktur. Som en del av denna redovisning undersöks antalet husdjur av olika slag samt antalet företag med husdjur i juni varje år. Undersökningarna genomförs då i form av postenkäter till jordbruksföretagen.

I samband med EU-inträdet 1995 blev Sverige genom EU-direktiv och EU-beslut ålagt att genomföra statistiska undersökningar om antalet nötkreatur två gånger per år och om antalet får, lamm och grisar en gång per år. Motsvarande undersökningar ska genomföras i samtliga medlemsländer och undersökningsresultaten används bland annat för prognoser av medlemsländernas köttproduktion.

Åren 1995–2001 genomfördes i Sverige, enligt EU:s regler, undersökningar om antalet nötkreatur och grisar i december, vilka baserades på postenkäter till jordbruksföretagen. Från och med 2002 genomförs undersökningen i december avseende nötkreatur genom att uppgifter hämtas från Jordbruksverkets administrativa register. Samma år upphörde undersökningen om antalet grisar i december och ersattes av modellberäkningar.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer mätfel och bearbetningsfel. Dessa fel bedöms ha obetydlig inverkan på statistikens tillförlitlighet. Urvalsfel eller bortfallsfel förekommer inte, eftersom denna statistik baseras på uppgifter från samtliga jordbruksföretag i den statistiska ramen.

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i de använda registren är felaktiga. Jordbrukare med nötkreatur ska rapportera förändringar i sina nötkreatursbestånd till CDB inom sju dagar. I registret genomförs kontinuerligt kontroller av uppgifternas riktighet, varvid minst 5 % av djurhållarna kontrolleras på plats årligen. Därutöver sker administrativa kontroller.

Vid framställningen av statistiken har vi antagit att samtliga kor i besättningar med mjölkleveranser i december är mjölkkor. Detta ger en överskattning av antalet mjölkkor, som beräknas vara mindre än 1 %, och motsvarande underskattning av antalet kor för uppfödning av kalvar.

I statistiken ingår endast de nötkreatur, som enligt centrala nötkreatursregistret (CDB) befann sig på något av de jordbruksföretag som ingår i Jordbruksverkets lantbruksregister (LBR). Detta är ett statistikregister som innehåller uppgifter om alla jordbruksföretag i målpopulationen.

Från och med år 2010 har definitionen för vad som räknas som jordbruksföretag i strukturstatistiken ändrats något. Detta för att ta hänsyn till EU:s avgränsningar, som inte fullt ut stämde överens med de svenska. Uppgifterna från och med 2010 är därför inte fullt jämförbara med tidigare år. Skillnaden mellan de båda definitionerna av vad som räknas som jordbruksföretag motsvarade i december 2010 cirka 10 000 nötkreatur, där den nya definitionen gav fler djur.

Bra att veta

Jämförbarheten med motsvarande statistik för juni månad detta år är god och även med statistik för juni och december tidigare år. Jämförbarheten är också god med motsvarande statistik för övriga EU-länder. Dock finns sedan 2002 en mindre överskattning av antalet mjölkkor och motsvarande underskattning av antalet kor för uppfödning av kalvar (se ovan). Vid jämförelser med de undersökningar som genomförs i juni varje år bör hänsyn tas till att det förekommer en viss säsongsvariation i antalet nötkreatur av olika slag.

Resultaten som publiceras avseende djur i juni månad är mer omfattande och innehåller uppdelning av statistiken på fler regionala nivåer (tex län), besättningsstorlekar för vissa djurslag samt uppdelningar i storleksklasser efter åker- och jordbruksmark. De år som en större Strukturundersökning görs (2010, 2013, 2016, 2020) redovisas även uppgifter om antalet djur och antalet företag med djur i juni månad på kommunnivå.

Annan statistik

Statistikuppgifter har översänts till EU:s statistikkontor Eurostat och kommer, tillsammans med motsvarande statistik för övriga EU-länder, att finnas tillgänglig på Eurostats webbplats.

Redovisning av antalet nötkreatur, samt av andra djurslag i juni månad finns publicerade i separat statistikrapport samt i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Summary in English

The total number of cattle in December 2020 was 1 391 000, a decrease since December 2019 by 1 %. This is the first time that the number of cattle is less than 1.4 million animals. The number of dairy cows, however, increased by 1 %, and the number of other cows decreased by 2.1 %. This is only the fourth time since 2000 that the number of dairy cows has increased between two years.

The total number of heifers, bulls and steers decreased by more than 5 % since December 2019. The number of calves increased during the period with 11 300 animals or 2.5 %.

Since December 2000, the total number of cattle has decreased by approximately 14 %. The number of dairy cows decreased by 29 % while the number of other cows increased by 27 % during this period. For all other categories, the number of animals has decreased during the period.

The total number of holdings with cattle has decreased for many years. Since December 2019, the total number of holdings decreased by almost 2 % or 300 holdings. In December 2020 the number of holdings with dairy cows was just over 3 000, a decrease by 4.7 % compared with December 2019.