Logotyp Jordbruksverket

Sju driftsinriktningar, 2000–2010

Sammanfattning

Under 2010 fanns det 71 091 jordbruksföretag, 95 % av dem utgjordes av företag som finns i någon av de sju driftsinriktningar som sammanfattas här. Småbruksföretagen var flest, 25 000, och svinföretagen minst med 599 företag. Mellan 2000 och 2010 har företagen i inriktningarna mjölkkor och svin minskat med störst andelar, 51 % respektive 49 %. Inom samtliga driftinriktningar var Västra Götalands län ett av länen med flest företag.

Blandat jordbruk

Antalet företag inom driftsinriktningen var drygt 5 000 stycken år 2010. Driftsinriktningen tog upp 13 % av det svenska jordbrukets totala areal 2010. Den genomsnittliga jordbruksarealen per företag hade ökat med 15 % sedan år 2000. Det totala antalet djur hade under samma period ökat med knappt 930 000 medan antalet djur då det räknats om till djurenheter hade minskat med drygt 20 000.

Småbruk

Driftsinriktningen dominerades 2000–2010 av hästskötsel och vallodling. Driftsinriktningens genomsnittliga areal ökade under samma period från drygt 7 hektar 2000 till drygt 8 hektar 2010. År 2010 återfanns knappt 2/5 av rikets hästar hos småbruksföretagen. Dessa utgjorde 50 % av driftsinriktningens djur. Fjäderfä och får var andra betydande grupper inom driftsinriktningen.

Jordbruksväxter

2010 fanns cirka 19 000 företag inom driftsinriktningen. Den areal driftsinriktningen tar i anspråk har ökat sedan 2000 och var år 2010 cirka 1,1 miljoner ha. Den genomsnittliga arealen per företag ökade under den undersökta perioden från 52 till 61 ha. Spannmål var den mest odlade typen av gröda. Produktionen av vall ökade väsentligt under den studerade perioden. Priset på vete och potatis har under den undersökta perioden ökat, så även driftsinriktningens omsättning. Lönsamheten inom driftsinriktningen uppvisar dock en negativ trend.

Svin

Antalet svinföretag minskade från att utgöra 1,5 % till att utgöra 0,8 % av antalet jordbruksföretag i riket åren 2000–2010. Det totala antalet svin i riket har minskat med cirka 310 000 under perioden. Antalet svin inom driftsinriktningen var i stort sett detsamma år 2000 som år 2010.

Mjölkkor

Av det totala antalet jordbruksföretag utgjorde driftsinriktningen mjölkkor 13 % år 2000 och 7 % år 2010. Antalet jordbruksföretag inom driftsinriktningen halverades under perioden 2000–2010. Andelen mjölkkor inom driftsinriktningen av det totala antalet mjölkkor inom jordbruksnäringen har ökat. Den genomsnittliga arealen per företag var 110 ha år 2010 och hade då ökat med 57 % sedan år 2000. Störst arealer upptogs av vall.

Köttdjur

År 2010 klassades över 10 000 jordbruksföretag som köttdjursföretag. Andelen företag som klassas in under driftsinriktningen låg under perioden 2000–2010 genomsnittligen på 15 % av det totala antalet företag i jordbruksnäringen.
Prisutvecklingen för nötkött uppvisade en svagt positiv trend under den undersökta perioden men fluktuerade mycket. Lönsamheten inom driftsinriktningen har tydligt minskat åren 2005–2009.

Får

År 2010 utgjorde fårföretagen 4 % av det totala antalet jordbruksföretag i riket. Antalet får (tackor, baggar och lamm) inom driftsinriktningen ökade med 50 % mellan åren 2000 och 2010 och motsvarade det senare året 53 % av det totala antalet får inom jordbruket. Den genomsnittliga besättningsstorleken ökade under den studerade perioden med 31 % och bestod år 2010 av 110 djur.

 

Sammanställt av Emilia Broberg, Thord Karlsson och Sofi Sundin, Institutionen för ekonomi, SLU.