Logotyp Jordbruksverket

Lantbrukets djur i juni 2021

Sammanfattning

Det totala antalet nötkreatur har endast förändrats marginellt mellan 2020 och 2021 och ligger kvar på 1 453 000 djur. Inte heller mellan de olika kategorierna har det varit några stora förändringar även om antalet mjölkkor minskat något (0,5 %) och antalet av övriga kor ökat (1,3 %). Samtidigt har antalet kvigor, tjurar och stutar minskat med 0,8 % och antalet kalvar har ökat med 0,7 %. Däremot fortsätter den tydliga trenden med att antalet företag kontinuerligt minskar. De jordbruk med nötkreatur som är kvar blir också i allmänhet allt större.

Det djurslag där antalet djur förändrats mest under de senaste åren är fåren. Sedan 2020 har antalet får ökat med 4,5 % till cirka 523 000 djur, en ökning på drygt 20 000 djur. Antalet får minskade dock ganska mycket mellan 2017 och 2020 och är fortfarande en bit från rekordåren runt 2011 då det uppskattades finnas fler än 600 000 djur i juni månad. Även antalet jordbruksföretag som har får har ökat sedan juni 2020 men är fortfarande färre än antalet jordbruk med får 2017. Totalt fanns det knappt 8 500 jordbruksföretag med får i juni 2021.

I juni 2021 fanns det 1 351 000 grisar vilket var drygt 1 % färre än 2020 när den senaste totalundersökningen gjordes. Sedan 2000 har dock antalet grisar minskat med nästan 30 %. Medan antalet galtar, suggor och slaktgrisar minskat så har antalet smågrisar ökat sedan 2020. Antalet företag med grisar har enligt undersökningen ökat något sedan 2020 men resultaten är inte statistiskt signifikanta. Sedan början av 2000-talet har dock fyra av fem grisproducenter försvunnit.

Antalet fjäderfä har totalt sett ökat de senaste åren men siffrorna 2021 påverkas antagligen starkt av fågelinfluensan under våren. Sedan totalundersökningen 2020 är antalet slaktkycklingar i stort sett oförändrat medan antalet höns minskat med 24 %. Det bekräftas även av en lägre invägning av ägg. De exakta uppgifterna avseende fjäderfä ska tolkas med försiktighet på grund av hur situationen varit under 2021.

Syfte

Sedan många år tillbaka genomförs i Sverige varje år statistiska undersökningar för att redovisa jordbrukets struktur. En del av denna redovisning har bestått av att statistiskt belysa antalet lantbruksdjur av olika slag och antalet företag med lantbruksdjur i juni varje år. Redovisningen har baserats på undersökningar som har genomförts i form av postenkäter till jordbruksföretagen.

Denna statistikrapport redovisar uppgifter om antalet lantbruksdjur och antalet företag med lantbruksdjur i juni 2021. Uppgifterna finns i Jordbruksverkets Statistikdatabas fördelade regionalt på län och produktionsområde samt på jordbruksföretagets storlek mätt efter åker- eller jordbruksmark. Uppgifterna finns också fördelade efter besättningsstorlek för nötkreatur. Djurräkningar görs i juni varje år. För vissa år (senast 2020) görs de i samband med den större Strukturundersökningen vilket innebär att samtliga företag undersöks och uppgifter på lägre regional nivå kan redovisas. Mellanliggande år görs Djurräkningen som en urvalsundersökning där uppgifter vanligtvis endast redovisas på län som lägsta regionala nivå. De år som uppgifterna beräknas utifrån en urvalsundersökning finns en osäkerhet (medelfel) i resultaten som redovisas i samband med att dessa resultat publiceras. Antalet nötkreatur och företag med nötkreatur beräknas dock genom en bearbetning av nötkreatursregistret (CDB) och är därmed alltid totalundersökta.

Utöver resultaten som presenteras i denna rapport finns det mer uppgifter att hämta i Jordbruksverkets Statistikdatabas vilken nås via Jordbruksverkets webbsida, www.jordbruksverket.se, under rubriken "E-tjänster".

Nötkreatur

Tablå A. Antal nötkreatur fördelat på kategorier 2000, 2005, 2010, 2013, 2016, 2020, 2021

Tablå A. Antal nötkreatur fördelat på kategorier 2000, 2005, 2010, 2013, 2016, 2020, 2021

Kor för mjölkproduktion

I juni 2021 uppgick antalet kor för mjölkproduktion till 301 850. Det är en minskning med 0,5 % sedan 2020 och med nästan 30 % sedan 2000. Mängden invägd mjölk har under våren 2021 dock varit något högre än under våren 2020.

Antalet företag inom mjölkproduktion har minskat kontinuerligt. Sedan 2020 har antalet företag med mjölkkor minskat med 4,3 % eller mer än 130 företag. År 2000 fanns det 12 700 jordbruksföretag med mjölkkor medan det i juni 2021 fanns färre än 3 000. Samtidigt ökar den genomsnittliga besättningen och sedan 2000 har den ökat från 33,7 till 102 mjölkkor år 2021. Det är första gången den genomsnittliga mjölkkobesättningen överstiger 100 kor.

Av figur A framgår att 22 % av mjölkkoföretagen i juni 2021 hade mellan 25 och 49 mjölkkor och att 8 % av antalet mjölkkor återfanns på dessa företag. På de 10 % av företagen som höll mer än 200 mjölkkor återfanns cirka 35 % av mjölkkorna.

Figur A. Andel kor för mjölkproduktion och företag med kor för mjölkproduktion efter besättningsstorlek 2021

Figur A. Andel kor för mjölkproduktion och företag med kor för mjölkproduktion efter besättningsstorlek 2021

Kor för uppfödning av kalvar

Tablå A visar att antalet kor för uppfödning av kalvar uppgick till nästan 210 000 i juni 2021. Jämfört med 2020 så är det 1,4 % fler djur och jämfört med 2000 har antalet kor för uppfödning av kalvar ökat med 25 %.

Antalet företag med kor för uppfödning av kalvar minskar, dock inte i samma höga takt som antalet företag inom mjölkproduktion. Sedan 2000 har antalet företag minskat med 28 %. Den genomsnittliga besättningsstorleken uppgick till 21,0 djur i juni 2021.

Kvigor, tjurar och stutar

I juni 2021 var antalet kvigor, tjurar och stutar 476 500, vilket är en minskning med 0,8 % sedan 2020 och med 19,1 % sedan 2000.

Antalet företag som föder upp kvigor, tjurar och stutar minskar också. Sedan 2020 har de minskat med 1,2 % och sedan 2000 med 53 % eller 16 000 företag.

Kalvar

Totalt fanns det 465 200 kalvar i juni 2021 vilket framgår av tablå A. Antalet har ökat något sedan 2020 men har sedan juni 2000 minskat med 35 000 djur.

Antal företag med kalvar var 13 000 i juni 2021. Liksom för andra nötkreaturskategorier minskar antalet företag kontinuerligt och har sedan 2000 minskat med nästan 53 %.

Får

Tablå B. Antal får fördelat på olika kategorier 2000, 2005, 2010, 2013, 2016, 2020, 2021

Tablå B. Antal får fördelat på olika kategorier 2000, 2005, 2010, 2013, 2016, 2020, 2021

Antalet tackor och baggar uppgick till 271 700 i juni 2021. Antalet lamm uppgick till 251 800 vid samma tidpunkt. Sedan 2000 har antalet tackor och baggar ökat med 37 % och antalet lamm har ökat med 8 %. Mellan 2017 och 2020 minskade dock antalet får för att till 2021 öka igen. Sedan några år tillbaka så överstiger antalet baggar och tackor antalet lamm.

I tablå B kan man se att antalet företag med tackor och baggar har ökat med 6,7 % sedan 2020. För lamm är motsvarande siffra en ökning med 9,8 %. Den genomsnittliga besättningsstorleken på företag med tackor och baggar var 32,1 tackor och baggar år 2021. Det är 7,4 fler än 2000 men något färre än 2020.

Ungefär 67 % av företagen med får hade färre än 25 tackor och baggar. På dessa företag återfanns cirka 25 % av antalet tackor och baggar. De flesta djuren (55 %) återfanns på de cirka 14 % av företagen som hade besättningar på över 49 djur.

Figur B. Andel tackor och baggar samt företag med tackor och baggar efter besättningsstorlek 2021

Figur B. Andel tackor och baggar samt företag med tackor och baggar efter besättningsstorlek 2021

Grisar

Tablå C. Antal grisar fördelat på olika kategorier 2000, 2005, 2010, 2013, 2016, 2020, 2021

Tablå C. Antal grisar fördelat på olika kategorier 2000, 2005, 2010, 2013, 2016, 2020, 2021

Suggor och galtar

Antalet suggor och galtar uppgick till 129 200 i juni 2021 vilket framgår av tablå C. Suggor och galtar har visat en kraftigt nedåtgående trend sedan lång tid tillbaka men under de senaste åren har minskningen avtagit något. Sedan 2000 har antalet suggor och galtar minskat med 31 %.

Antalet företag med suggor och galtar uppgick i juni 2021 till knappt 750 stycken. År 2000 fanns det 3 300 företag med suggor och galtar vilket betyder att det finns knappt en tredjedel så många företag 2021 som år 2000. Besättningsstorleken var i genomsnitt 173 vuxna djur i juni 2021. Det är en ökning med 15 % sedan 2010 då det fanns 150 suggor och galtar per företag.

Koncentrationen av suggor till stora företag är påtaglig. 85 % av antalet suggor finns på företag med besättningar större än 200 suggor, vilka utgör 23 % av totala antalet företag med suggor. Drygt 58 % av företagen med suggor har dock färre än 50 suggor. Endast cirka 2 % av suggorna finns på dessa företag.

Figur C. Andel avelsgrisar och företag med avelsgrisar efter besättningsstorlek 2021

Figur C. Andel avelsgrisar och företag med avelsgrisar efter besättningsstorlek 2021

Övriga grisar

Även slaktgrisar och smågrisar har minskat stadigt sedan 2000. Antalet slaktgrisar var 845 500 i juni 2021 och antalet smågrisar uppgick till 373 200. Jämfört med 2020 innebär det att antalet slaktgrisar har minskat med 2,7 % och antalet smågrisar har ökat med 2,3 %.

Antalet jordbruksföretag med slaktgrisar var 900 stycken i juni 2021 medan antalet företag med smågrisar var drygt 500 stycken. Även här kan en kraftig minskning ses över tiden. Antalet företag med slaktgrisar har till exempel minskat med 77 % sedan 2000 och 36 % sedan 2010. Den genomsnittliga besättningsstorleken ökar stadigt också för slaktgrisar och i juni 2021 fanns det cirka 942 slaktgrisar per företag med slaktgrisar.

Fördelningen av antalet slaktgrisar efter besättningsstorlek, som kan ses i figur D, liknar fördelningen för suggor. 90 % av slaktgrisarna återfanns på de cirka 41 % av företagen som hade fler än 750 slaktgrisar.

Figur D. Andel slaktgrisar och företag med slaktgrisar efter besättningsstorlek 2021

Figur D. Andel slaktgrisar och företag med slaktgrisar efter besättningsstorlek 2021

Fjäderfä

Tablå D. Antal fjäderfä fördelat på olika kategorier 2000, 2005, 2010, 2013, 2016, 2020, 2021, på samtliga företag

Tablå D. Antal fjäderfä fördelat på olika kategorier 2000, 2005, 2010, 2013, 2016, 2020, 2021, på samtliga företag

Tablå E. Antal fjäderfä fördelat på olika kategorier 2000, 2005, 2010, 2013, 2016, 2020, 2021, på företag med fler än 1 000 djur

Tablå E. Antal fjäderfä fördelat på olika kategorier 2000, 2005, 2010, 2013, 2016, 2020, 2021, på företag med fler än 1 000 djur

Höns och värpkycklingar

Antalet höns varierar en hel del över åren. En långsiktig trend är dock att de ökar i antal. Våren 2021 har dock fågelinfluensan påverkat situationen. I juni 2021 fanns det uppskattningsvis 6 363 400 höns på jordbruksföretag. Det är 12 % fler än vad som fanns år 2000 men 24 % färre än vid samma tidpunkt 2020. Resultaten är dock påverkade av fågelinfluensan under våren 2021 och antalet djur vid normal produktion är bara något mindre än 2020. Uppgifterna ska dock tolkas med stor försiktighet. Antalet kycklingar för äggproduktion har ökat sedan 2000. 

I tablå D går det att se att antal företag med höns och antal företag med kycklingar för äggproduktion har minskat sedan 2000. I juni 2021 fanns det uppskattningsvis 2 900 företag med höns och drygt 700 företag med kycklingar för äggproduktion. År 2000 var motsvarande siffror 5 700 respektive 650 företag. Den genomsnittliga besättningsstorleken för höns respektive för kycklingar för äggproduktion har också ökat över tiden fram till 2020.

Tablå E visar antalet djur och antalet företag med fjäderfä på företag med minst 1 000 djur. En mycket stor andel av hönsen finns på dessa företag som över tid minskar något i antal.

98 % av alla höns återfanns i juni 2021 på cirka 6 % av företagen i besättningar med fler än 5 000 höns. Cirka 86 % av jordbruksföretagen med höns hade färre än 50 höns. Endast 0,6 % av antalet djur återfanns på dessa jordbruksföretag.

Figur E. Andel höns och företag med höns efter besättningsstorlek 2021

Figur E. Andel höns och företag med höns efter besättningsstorlek 2021

Slaktkycklingar

Antalet slaktkycklingar har ökat stadigt sedan 2010 och i juni 2021 var de 39 % fler än motsvarande tidpunkt 2000, dock uppskattningsvis något färre än 2020. Observera att uppgifterna om slaktkycklingar bygger på antalet levande djur den 3 juni 2021. Vid varje räkningstillfälle finns det fler producenter men vissa har tomt i stallarna just vid räkningsdagen. I databasen finns därför också uppgifter om antalet slaktkycklingar under en normal uppfödningsomgång vilket mer motsvarar den allmänna produktionskapaciteten vid tillfället för räkningen.

Sett till antalet djur och antalet företag med minst 1 000 djur, där i princip alla slaktkycklingar finns, har antalet djur och företag minskat något, dock inom den statistiska felmarginalen.

Tabeller

Kort om statistiken

Så här tar vi fram statistiken

För nötkreatur baseras statistiken på de uppgifter som jordbrukarna lämnat till Jordbruksverkets centrala nötkreatursregister (CDB) som innehåller uppgifter för alla nötkreatur i landet, kompletterat med uppgifter om mjölkleveranser i juni.

För grisar, får, höns samt kycklingar baseras undersökningen på ett stratifierat slumpmässigt urval på cirka 5 900 jordbruksföretag från Lantbruksregistret avseende 2020 (LBR 2020) kompletterat med företag från administrativa register över gris-, får- och fjäderfäföretag.

Uppgiftsinsamling har skett via postutskick samt via webbtjänsten Djurräkning 2021 på
Jordbruksverkets webbplats. De år som den större Strukturundersökningen (senast 2020) görs av alla jordbruksföretag i Sverige inkluderas Djurräkningen i denna vilket innebär att det för dessa år blir en totalundersökning.

Statistikens tillförlitlighet

Tillförlitligheten i statistiken avseende nötkreatur beror på kvalitén i centrala nötkreatursregistret (CDB) och uppgifter om leveranser av mjölk. Jordbrukarna ska rapportera
förändringar i sina besättningar senast 7 dagar efter inträffad händelse.

För uppgifter/statistik om övriga djur (får, grisar och fjäderfä) som bygger på en urvalsundersökning förekommer täckningsfel, urvalsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Av dessa fel torde i första hand urvalsfelen påverka tillförlitligheten i statistiken. Tillförlitligheten mäts kvantitativt enbart genom redovisning av precisionen i värdena, vilka främst avspeglar urvalsfelet. Medelfelet är tämligen lågt, särskilt på riksnivå, i denna djurräkning och uppfyller de krav EU ställer. Mindre mätfel torde förekomma och leder till viss osäkerhet. Detta gäller främst fördelningen av djur på olika klasser. Bortfallet är lågt (cirka 4 %) och torde inte påverka osäkerheten i resultaten i någon nämnvärd omfattning.

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i de använda registren eller på enkätundersökningens svarsblanketter är felaktiga. I enkätundersökningen görs kontroller dels av inlästa värden genom verifiering, dels i efterhand av avvikelser från förväntade värden. Uppgifterna i de administrativa registren kontrolleras genom kontroller i fält och administrativa kontroller.

Jämförbarheten med motsvarande statistik för tidigare år är god. Att de nya avgränsningarna av LBR från och med 2010 slår lite olika för olika djurslag bör tas i beaktande. Störst är skillnaden på grund av en ny och gammal avgränsning för får och lamm. Dessutom finns för åren 2003–2021 en mindre överskattning av antalet mjölkkor och motsvarande underskattning av antalet övriga kor (se stycket nedan). Vid jämförelser med de undersökningar avseende nötkreatur som genomförs i december varje år bör hänsyn tas till att det förekommer en viss säsongsvariation i antalet nötkreatur av olika slag.

Modellantagande görs att samtliga kor på besättningar med mjölkleveranser i juni 2021 är mjölkkor. Detta ger en överskattning av antalet mjölkkor, som beräknas vara mindre än 1 %, och motsvarande underskattning av antalet övriga kor.

Mer information om undersökningen och dess kvalitet finns i dokumenten "Kvalitetsdeklaration" och "Statistikens framställning" som går att hitta under avsnittet "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Sverige har sedan lång tid tillbaka redovisat antalet djur i juni månad varje år. Åren 1995–2001 genomfördes på grund av EU-reglerna även undersökningar av antalet nötkreatur och grisar i december, vilka baserades på postenkäter till jordbruksföretagen. Sedan december 2002 genomförs djurräkningarna avseende nötkreatur med ny metod baserad på uppgifterna i några av Jordbruksverkets administrativa register. År 2002 upphörde undersökningarna av antalet grisar i december. I december 2017 genomfördes dock en undersökning av antalet grisar igen. Från december 2018 har fåren börjat räknas i december igen.

Hästar avser antalet hästar på jordbruksföretag. Det finns betydligt fler hästar i Sverige. Uppgifter om totala antalet hästar i Sverige publicerades senast avseende 2016.

Annan statistik

Denna statistik är jämförbar med motsvarande statistik för övriga EU-länder. Statistiken översänds varje år till EU:s statistikkontor Eurostat och publiceras bland annat i Eurostats databas.

I februari månad varje år släpps en statistikrapport av antalet nötkreatur i december föregående år.

I augusti 2012 släpptes statistikrapporten ”Nötkreaturssektorns uppbyggnad”, med information om antal nötkreatur fördelat på köttföretag och mjölkföretag, besättningsstorlek m.m. samt vad som har hänt med de nötkreatur som föddes 2008.

Summary in English

No change in the number of cattle

The number of cattle is almost unchanged between June 2020 and June 2021, and remains at 1 453 000 animals. There has not been any major changes of the number of animals in the various categories either, even though the number of dairy cows has decreased slightly (0.5 %) and the number of other cows has increased (1.3 %). At the same time, the number of heifers, bulls and steers has decreased by 0.9 % and the number of calves has increased by 0.6 %.

However, the clear trend continues with the number of companies continuously decreasing. The remaining farms with cattle are also generally growing.

The number of sheep is higher 2021 compared with 2020

Sheep is the category with the greatest change in numbers in recent years from a statistical perspective.. Since 2020, the number of sheep has increased by 4 % to 523 000 animals, which corresponds to just over 20 000 more animals. However, the number of sheep decreased quite a lot between 2017 and 2020 and is still a bit from the record years after 2010 when it was estimated that there were more than 600 000 animals in June.

The number of farms with sheep has also increased since June 2020, but is still less than the number of farms with sheep in 2017. In total, there were almost 8 500 farms with sheep in June 2021.

Only small changes in the number of pigs

In June 2021, there were 1 351 000 pigs, which was just over 1 % fewer than in 2020 when the most recent comprehensive survey was conducted. Since 2000, however, the number of pigs has decreased by almost 30 %. While the number of boars, sows and slaughter pigs has decreased, the number of piglets has increased since 2020. According to the survey, the number of companies with pigs has increased slightly since 2020, but the results are not statistically significant. Since the beginning of the millenium, four out of five pig producers have disappeared.

The number of poultry decreases

The total number of poultry has increased in recent years, but the figures for 2021 are probably strongly affected by the bird flu during the spring. Since the census in 2020, the number of broilers has remained largely unchanged, while the number of hens has decreased by 24 %. This is also confirmed by a lower weighing in of eggs. The data regarding poultry must be interpreted with caution due to the special conditions in 2021.