Logotyp Jordbruksverket

Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2021:08

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i augusti 2021 var 230 300 ton, varav 39 000 ton ekologisk mjölk. Jämfört med siffrorna för augusti 2020, ökade den totala invägningen marginellt medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med knappt 1 %.

I augusti 2021 uppgick den totala slakten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 48 500 ton. Slakten av gris utgjorde den största andelen med 42 %, följt av fjäderfä med 33 %, nötkreatur med 21 %, och får och lamm med 1 %.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I augusti 2021 vägdes det in 230 300 ton mjölk vid mejerierna. 17 %, eller 39 000 ton, av den totala invägningen av mjölk utgjordes av ekologisk mjölk. Den totala invägningen av mjölk ökade marginellt jämfört med samma månad förra året, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med knappt 1 % vid samma jämförelse.

Augusti månads produktion:

 • 53 200 ton konsumtionsmjölk, vilket är en minskning med 5 % jämfört med augusti 2020,
 • 20 100 ton syrade produkter, vilket är en minskning med 4 % jämfört med augusti 2020,
 • 5 300 ton grädde, vilket är en minskning med 2 % jämfört med augusti 2020,
 • 6 700 ton ost, vilket är en minskning med knappt 2 % jämfört med augusti 2020,
 • 5 400 ton mjölkpulver, vilket är en oförändrad produktion jämfört med augusti 2020.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 8 100 ton ekologiska produkter,
 • syrade produkter innefattade 1 900 ton ekologiska produkter,
 • grädde innefattade 100 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • Under augusti 2021 slaktades det 34 600 nötkreatur. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 11 600 ton, vilket är en ökning med drygt 3 % jämfört med samma månad förra året. Den största ökningen hade kategorin Kviga, där den totala slaktvikten ökade med 10 % jämfört med augusti 2020. Slakten av kviga utgjorde knappt 11 % av den totala slaktvikten av nötkreatur.
 • I augusti 2021 slaktades det 217 900 grisar och den totala slaktvikten av gris var 20 300 ton. Jämfört med augusti 2020 ökade slakten av gris med 7 %. Slakten av gris utgjordes till drygt 96 % av kategorin Slaktgris, för vilken slakten ökade med cirka 7 %.
 • Slakten av får och lamm minskade med 12 % i augusti 2021 jämfört med samma månad förra året. Under månaden slaktades det 19 100 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 400 ton. Slakten av får och lamm utgjordes till 76 % av kategorin Lamm, för vilken slakten minskade med 13 % jämfört med samma månad förra året.
 • Den slaktade kvantiteten fjäderfä var i augusti 16 300 ton. Jämfört med uppgifterna för augusti 2020, ökade slakten av fjäderfä med 14 %. Knappt 97 % av den totala slakten av fjäderfä utgjordes av kategorin Slaktkyckling. För denna kategori ökade slakten med 17 % jämfört med samma månad förra året.

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i augusti 2021 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Tidigare månader finns publicerade i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Tabeller

Kort om statistiken

Definition och förklaringar

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

 • Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/23/EEG.
 • Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
 • Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion,
 • mjölkinvägning och mejeriproduktion,
 • invägning av ägg.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. 2019 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer utförlig information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om invägning av mjölk och slakt av lantbruksdjur redovisas även hos EU:s statistikorgan Eurostat. Uppgifterna är jämförbara med andra EU-länders uppgifter.

Mer om statistikens jämförbarhet finns i Kvalitetsdeklarationen under rubriken "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i databastabellen för invägningen av ägg inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är fullt jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

Annan statistik

I rapporten Ekologisk animalieproduktion redovisas bland annat slakt av ekologiskt hållna lantbruksdjur.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in August 2021 was 230 300 tonnes, of which 39 000 tonnes were organic milk. Compared with the figures for August 2020, the total delivery of milk increased marginally, while the delivery of organic milk decreased by roughly 1 %.

In August 2021, the total slaughter of cattle, pigs, sheep and lambs and poultry amounted to 48 500 tonnes. The largest share, 42 %, consisted of pigs, followed by poultry, 33 %, cattle, 24 %, and sheep and lambs, 1 %.