Logotyp Jordbruksverket

Antal nötkreatur i december 2021

Sammanfattning

Det totala antalet nötkreatur i Sverige beräknas ha uppgått till 1 389 900 stycken i december 2021, vilket är en nedgång med cirka 0,1 % jämfört med december 2020. Det är det lägsta antalet nötkreatur i landet som uppmätts. Det är färre mjölkkor och kalvar som ligger bakom nedgången.

Antalet mjölkkor har minskat sedan december 2020 med 1,6 % eller nästan 5 000 djur. Antalet kor för uppfödning av kalvar har ökat med drygt 3 000 djur sedan 2020 medan antalet kalvar minskade med 0,9 % mellan december 2020 och december 2021.

Syfte

Denna statistikrapport redovisar uppgifter om antalet nötkreatur och antalet företag med nötkreatur i december 2021. Uppgifter om antal nötkreatur och antal företag med nötkreatur tas fram två gånger om året, i juni och i december. I Jordbruksverkets Statistikdatabas finns uppgifterna fördelade regionalt på produktionsområde. Antalet nötkreatur och företag med nötkreatur beräknas genom en bearbetning av nötkreatursregistret (CDB) och är därmed alltid totalundersökta.

Utöver resultaten som presenteras i denna rapport finns det mer uppgifter att hämta i Jordbruksverkets statistikdatabas vilken kan nås via länken ovan eller från tabellavsnittet.

Nötkreatur i december

Tablå A. Antal nötkreatur och antal företag med nötkreatur fördelat på kategorier 2015-2021

Tablå A. Antal nötkreatur och antal företag med nötkreatur fördelat på kategorier 2015-2021

Summa nötkreatur

Antal nötkreatur har minskat med cirka 0,1 % mellan december 2020 och december 2021 eller drygt 1 000 djur, vilket kan ses i Tablå A. Första gången som antalet nötkreatur understeg 1,4 miljoner djur var i december 2020 och så även i december 2021. Sedan år 2000 har antalet nötkreatur minskat med nästan 228 000 djur.

Även antalet företag med nötkreatur minskar och var i december 2021 1,8 % färre än i december 2020. Sedan 2015 har antalet företag med nötkreatur minskat med mer än 2 300 företag.

Regionalt är det relativt små förändringar av antalet nötkreatur och företag med nötkreatur sedan 2020. I Götalands norra slättbygder har antalet nötkreatur och antalet företag med nötkreatur minskat något mer än genomsnittet medan förhållandet är det motsatta i Nedre Norrland där antalet djur ökat.

Figur A. Antal nötkreatur i december 1995–2021

Figur A. Antal nötkreatur i december 1995–2021

Statistik över antalet nötkreatur tas även fram avseende juni månad varje år. Jämförs antalet nötkreatur i december med antalet nötkreatur i juni månad så är det vanligtvis färre djur i december månad då kalvarna i större omfattning föds under våren. I genomsnitt har det varit cirka 3,7 % färre nötkreatur i december jämfört med juni månad samma år under 2000-talet. 2021 var det 4,4 % färre nötkreatur i december jämfört med juni. Det är framför allt kvigor, tjurar och stutar respektive kalvar som, i förhållande till genomsnittliga värden under 2000-talet i juni, minskat i antal till december.

Mjölkkor

Sedan december 2020 minskade antalet mjölkkor med nästan 5 000 djur eller cirka 1,6 %. Det bekräftas också av en minskad invägning av mjölk till mejerierna på cirka 2,7 % mellan december 2020 och december 2021. Antalet företag med mjölkkor fortsätter att minska och var i december 2021 nästan 150 stycken, eller knappt 5 %, färre än motsvarande tidpunkt 2020.

Sett över en längre tidsperiod så minskar antalet mjölkkor. Sedan år 2000 har antalet mjölkkor minskat med nästan 30 %. Antalet företag med mjölkkor har regelbundet minskat med runt 5 % de senaste åren vilket innebär att antalet företag halverats på mellan 13 och 14 år.

Figur B. Procentuell förändring av antal mjölkkor och antal nötkreatur mellan december 2020 och december 2021 fördelat på produktionsområden

Figur B. Procentuell förändring av antal mjölkkor och antal nötkreatur mellan december 2020 och december 2021 fördelat på produktionsområden

För mjölkkor är det relativt stora skillnader i utveckling mellan olika regioner vilket framgår av Figur B. Medan antalet mjölkkor ökar med 0,7 % i Götalands norra slättbygder så minskar de med nästan 3 % i Övre Norrland. Räknat i antal företag minskar de dock generellt i hela landet även om den procentuella minskningen är störst i Övre Norrland och i Götalands skogsbygder.

Kor för uppfödning av kalvar

Antalet kor för uppfödning av kalvar har ökat med cirka 1,6 % mellan december 2020 och december 2021. Antalet företag minskar under perioden och var i december 2021 för första gången under 10 000 stycken.

Regionalt har det skett en ökning av antalet djur i framför allt Götalands skogsbygder och Övre Norrland mellan december 2020 och december 2021 medan antalet djur, procentuellt sett, minskat främst i Götalands norra slättbygder. Antalet företag med kor för uppfödning av kalvar minskar främst i Götalands södra och norra slättbygder.

Sett över en längre tidsperiod har antalet kor för uppfödning av kalvar ökat och i december 2021 var de 29 % fler än i december 2000.

Kvigor, tjurar och stutar

Antalet kvigor, tjurar och stutar har ökat med drygt 1 %, eller nästan 5 000 djur mellan december 2020 och december 2021. Antalet företag med kvigor, tjurar och stutar minskar under perioden. Totalt minskar de med knappt 2 %.

De regionala skillnaderna i förändringen i antalet kvigor, tjurar och stutar är förhållandevis små, vilket även gäller antalet företag med kvigor, tjurar och stutar. Medan antalet djur ökat i samtliga produktionsområden sista året så har antalet företag minskat i samtliga produktionsområden.

Förändringen av antalet kvigor, tjurar och stutar har skett under en lång period även om den varit lite större senaste året. Jämfört med december 2000 var det i december 2020 cirka 19 % färre kvigor, tjurar och stutar i landet.

Kalvar

Liksom för antalet mjölkkor så minskar också antalet kalvar på jordbruksföretag. Mellan december 2020 och december 2021 minskade antalet kalvar med drygt 4 000 djur eller 0,9 %. Kalvarna fanns på nästan 300 färre företag i december 2021 jämfört med december 2020.

Regionalt så är det endast i Svealands slättbygder och Nedre Norrland som det är fler kalvar i december 2021 än i december 2020. I samtliga produktionsområden är det samtidigt färre företag. I Götalands norra slättbygder minskar antalet företag med kalvar, procentuellt sett, mest medan antalet kalvar minskar mest i Mellersta Sveriges skogsbygder.

Sett över en längre tidsperiod så minskar antalet kalvar i landet något. Sedan år 2000 är antalet drygt 40 000 färre djur i december 2021. Antalet företag med kalvar minskar dock i snabbare takt.

Kort om statistiken

Det här beskriver statistiken

Sedan många år tillbaka genomförs årliga statistiska undersökningar i Sverige för att redovisa jordbrukets struktur. Som en del av denna redovisning undersöks antalet husdjur av olika slag samt antalet företag med husdjur i juni varje år. Undersökningarna genomförs då i form av postenkäter till jordbruksföretagen.

I samband med EU-inträdet 1995 blev Sverige genom EU-direktiv och EU-beslut ålagt att genomföra statistiska undersökningar om antalet nötkreatur två gånger per år och om antalet får, lamm och grisar en gång per år. Motsvarande undersökningar ska genomföras i samtliga medlemsländer och undersökningsresultaten används bland annat för prognoser av medlemsländernas köttproduktion.

Så tar vi fram statistiken

Åren 1995–2001 genomfördes i Sverige, enligt EU:s regler, undersökningar om antalet nötkreatur och grisar i december, vilka baserades på postenkäter till jordbruksföretagen. Från och med december 2002 genomförs undersökningen i december avseende nötkreatur genom att uppgifter hämtas från Jordbruksverkets administrativa register. Samma år upphörde undersökningen om antalet grisar i december och ersattes av modellberäkningar.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer mätfel och bearbetningsfel. Dessa fel bedöms ha obetydlig inverkan på statistikens tillförlitlighet. Urvalsfel eller bortfallsfel förekommer inte, eftersom denna statistik baseras på uppgifter från samtliga jordbruksföretag i den statistiska ramen.

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i de använda registren är felaktiga. Jordbrukare med nötkreatur ska rapportera förändringar i sina nötkreatursbestånd till Centrala Nötkreatursregistret (CDB) inom sju dagar. I registret genomförs kontinuerligt kontroller av uppgifternas riktighet, varvid minst 5 % av djurhållarna kontrolleras på plats årligen. Därutöver sker administrativa kontroller.

Vid framställningen av statistiken har vi antagit att samtliga kor i besättningar med mjölkleveranser i december är mjölkkor. Detta ger en överskattning av antalet mjölkkor, som beräknas vara mindre än 1 %, och motsvarande underskattning av antalet kor för uppfödning av kalvar.

I statistiken ingår endast de nötkreatur, som enligt CDB befann sig på något av de jordbruksföretag som ingår i Jordbruksverkets lantbruksregister (LBR). Detta är ett statistikregister som innehåller uppgifter om alla jordbruksföretag i målpopulationen.

Från och med år 2010 har definitionen för vad som räknas som jordbruksföretag i strukturstatistiken ändrats något. Detta för att ta hänsyn till EU:s avgränsningar, som inte fullt ut stämde överens med de svenska. Uppgifterna från och med 2010 är därför inte fullt jämförbara med tidigare år. Skillnaden mellan de båda definitionerna av vad som räknas som jordbruksföretag motsvarade i december 2010 cirka 10 000 nötkreatur, där den nya definitionen gav fler djur.

Bra att veta

Jämförbarheten med motsvarande statistik för juni månad detta år är god och även med statistik för juni och december tidigare år. Jämförbarheten är också god med motsvarande statistik för övriga EU-länder. Dock finns sedan 2002 en mindre överskattning av antalet mjölkkor och motsvarande underskattning av antalet kor för uppfödning av kalvar (se ovan). Vid jämförelser med de undersökningar som genomförs i juni varje år bör hänsyn tas till att det förekommer en viss säsongsvariation i antalet nötkreatur av olika slag.

Resultaten som publiceras avseende djur i juni månad är mer omfattande och innehåller uppdelning av statistiken på fler regionala nivåer (till exempel län), besättningsstorlekar för vissa djurkategorier samt uppdelningar i storleksklasser efter åker- och jordbruksmark. De år som en större Strukturundersökning görs (2010, 2013, 2016, 2020) redovisas även uppgifter om antalet djur och antalet företag med djur i juni månad på kommunnivå.

Statistikuppgifter har översänts till EU:s statistikkontor Eurostat och kommer, tillsammans med motsvarande statistik för övriga EU-länder, att finnas tillgänglig på Eurostats webbplats.

Redovisning av antalet nötkreatur, samt av andra djurslag i juni månad finns publicerade i separat statistikrapport samt i Jordbruksverkets statistikdatabas.

I början på februari 2022 har en rapport över Nötkreaturssektorns uppbyggnad publicerats som bygger på en mer omfattande bearbetningar av Nötkreatursregistret (CDB).

Summary in English

The total number of cattle in December 2021 was 1 389 900, a decrease since December 2020 by 0.1 %. Last year was the first time that the number of cattle was less than 1.4 million animals. The number of dairy cows decreased by 1.6 %, and the number of other cows increased by 1.6 %.

The total number of heifers, bulls and steers increased by more than 1 % since December 2020. The number of calves decreased during the period with 4 300 animals or 0.9 %.

Since December 2000, the total number of cattle has decreased by approximately 14 %. The number of dairy cows decreased by 30 % while the number of other cows increased by 29 % during this period. For all other categories, the number of animals has decreased during the period.

The total number of holdings with cattle has decreased for many years. Since December 2020, the total number of holdings decreased by 1.8 % or almost 300 holdings. In December 2021 the number of holdings with dairy cows was just under 2 900, a decrease by 4.7 % compared with December 2020.