Logotyp Jordbruksverket

Hektarskördar och totalskördar 2000

Definitiva resultat

I korta drag

Stora regionala variationer för skörden 2000

Sommaren år 2000 präglades av regn och brist på värme i hela landet. Framförallt i delar av Mellansverige och i Norrland påverkade detta grödorna negativt. I södra Sverige var förutsättningarna däremot goda för skörden 2000.

Stor höstveteareal är en av orsakerna till att den totala spannmålsskörden ökade med 5 procent jämfört med 1999. Spannmålsskörden beräknas till 5,7 miljoner ton. Totalskörden av höstvete skattas till nästan 2,2 miljoner ton vilket är den största som har uppmätts. Höstråg och havre har gett förhållandevis höga skördar i många län. På riksnivå är hektarskörden av höstråg 10 procent högre än genomsnittet för de fem senaste åren, medan hektarskördarna för övriga spannmålsgrödor är nära femårsgenomsnittet. På riksnivå kompenseras lägre skördenivåer i Svealand och Norrland av normala till höga skördenivåer i Götaland.

Höstraps gav en bra avkastning i de län där grödan odlas. På riksnivå är hektarskörden 28 procent högre än genomsnittet för de fem senaste åren. Odlingen av raps och rybs har dock minskat under 1990‑talet. Totalskörden av raps och rybs beräknas till 122 000 ton.

Hektarskörden av matpotatis skattas för riket till 26 700 kg/ha. Götaland uppvisar hektarskördar på samma nivå som 1999. Svealand och Norrland har, med undantag för Norrbottens län, avsevärt lägre hektarskördar än föregående år orsakat av sommarens regn. Totalskörden av matpotatis för riket beräknas till 654 000 ton. Stora nederbördsmängder mitt under odlingssäsongen ledde till obärgade arealer, främst i Svealand och Norrland. Totalt skattas 1 170 hektar som obärgad matpotatisareal för riket. Värst utsatta var Örebro län och Gävleborgs län. Enskilda potatisodlare drabbades hårt. Potatis för stärkelse, som odlas nästan uteslutande i Götaland, klarade sig bättre undan sommarregnen än övriga Sverige. Hektarskörden för riket skattas till 38 700 kg/ha i genomsnitt, vilket ger en totalskörd om ca 326 000 ton för riket.