Logotyp Jordbruksverket

Hektarskördar och totalskördar 2001

Definitiva resultat

I korta drag

Höstvete dominerar den totala spannmålsskörden

2001 års skörd av spannmål beräknas sammantaget uppgå till 5,4 miljoner ton. Det är 4 procent mindre än genomsnittet för de fem föregående åren. Liksom året innan utgör höstvete en stor andel, hela 40 procent, av den totala spannmålsskörden.

På riksnivå är höstvetets och vårkornets hektaravkastning nära normal nivå. Hektarskörden av höstråg och höstkorn är högre än normalt medan havre och vårvete däremot redovisar låga hektarskördar.

Bra hektarskörd av höstraps

Höstraps har gett en bra avkastning. På riksnivå är hektarskörden uppemot 15 procent högre än genomsnittet för de fem senaste åren. Hektarskörden för vårraps och vårrybs är normal. Arealen oljeväxter fortsatte att minska 2001 vilket gör att totalskördarna är avsevärt lägre än femårsgenomsnittet. Endast höstraps når upp till genomsnittlig totalskörd för fem år tack vare den höga hektaravkastningen.

Skörden av potatis för riket minskade

Totalskörden av matpotatis för riket beräknas till 622 000 ton. Det är en minskning jämfört med föregående års definitiva totalskörd med ca 5 procent. Hektarskörden är 2 procent lägre än året före. Totalskörden för potatis för stärkelse beräknas till 303 000 ton. Det är en minskning med nära ca 7 procent jämfört med föregående års definitiva resultat för såväl hektar- som totalskörd.

Obärgade arealer

Framförallt i sydöstra Sverige och längs norrlandskusten har stora arealer fått lämnas oskördade. I genomsnitt för riket blev uppemot 3 procent av arealen obärgad för de stora grödgrupperna spannmål, raps- och rybs samt potatis. Det ostadiga vädret under skördesäsongen medförde även kvalitetsskador.