Logotyp Jordbruksverket

Höstsådda arealer 2007

I korta drag

Höstrapsarealen fortsätter att öka

Arealen med höstraps uppgår i år till 65 800 hektar. Det är 22 procent mer än förra årets höstsådda areal av raps och 57 procent mer än genomsnittet för de fem senaste åren. Höstrapsarealen har ökat i så gott som alla län där grödan odlas. De största arealtillskotten finns i de stora jordbrukslänen Skåne och Västra Götalands län.

Efter en svacka under slutet av 1990‑talet har odlingen av höstraps ökat under de senaste fem åren. Arealen är nu tillbaka på de nivåer som odlades i början av 1990‑talet.

Höstvete kvar på en hög nivå

Höstvete är den vanligaste grödan som sås på hösten. Hösten 2007 var sådden av höstvete 316 900 hektar. Arealen är i samma storleksordning som 2006.

Höstkornarealen ökar

Framförallt på Gotland och i Kalmar län, där de vårsådda grödorna ofta drabbas av försommartorka, har odlingen av höstkorn ökat. På riksnivå har arealen ökat med 35 procent och uppgår nu till 10 500 hektar.

Varierade väderförhållanden inför höstsådden

I Hallands län och i de västra delarna av Skåne län kom det mycket regn i september när marken skulle förberedas för höstsådden. En del av den planerade sådden blev därför inte av. På de flesta andra håll i landet var det dock gynnsamma förhållanden för höstsådd.

EU slopar kravet på träda

Under 2007 har det varit höga priser för både spannmål och oljeväxter. EU har fattat beslut om att slopa den obligatoriska trädan inför 2008 års odlingssäsong. Dessa faktorer kan ha påverkat intresset för höstsådd i positiv riktning. Den totala höstsådda arealen ökade ändå bara med två procent jämfört med föregående år, vilket kan bero på det regniga höstvädret i sydvästra Sverige.

Höstrapsarealen fortsätter att öka

Den här hösten har det såtts uppemot 70 000 hektar höstraps. Det är 6 procent mer än förra årets höstsådda areal av raps och 43 procent mer än genomsnittet för de fem senaste åren. Det är framförallt i Skåne som höstrapsodlingen har ökat i år. I flertalet av de övriga länen där grödan odlas har arealen tvärtom minskat.

Höstvete kvar på en hög nivå

Höstvete är den vanligaste grödan som sås på hösten. Hösten 2008 såddes 336 800 hektar höstvete. Arealen är i samma storleksordning som de senaste fem årens genomsnitt.

Rågarealen ökar

Rågarealen har i flera år under 2000‑talet understigit 30 000 hektar, men 2008 ökade sådden av höstråg till drygt 35 000 hektar.

Höstkorn blir en allt vanligare gröda

Höstkorn har under senare år börjat odlas i allt fler län och i län där grödan varit frekvent tidigare har arealen ökat. Särskilt i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län har arealtillskotten varit stora. På riksnivå ökade arealen i år med mer än 80 procent jämfört med förra året och uppgår nu till drygt 19 000 hektar.

Varierade väderförhållanden inför höstsådden

På många håll i Mellansverige kom det mycket regn i september när marken skulle förberedas för höstsådden. En del av den planerade sådden blev därför inte av. I de södra delarna av landet var det mer gynnsamma förhållanden för höstsådd.