Logotyp Jordbruksverket

Höstsådda arealer 2008

I korta drag

Höstrapsarealen fortsätter att öka

Den här hösten har det såtts uppemot 70 000 hektar höstraps. Det är 6 procent mer än förra årets höstsådda areal av raps och 43 procent mer än genomsnittet för de fem senaste åren. Det är framförallt i Skåne som höstrapsodlingen har ökat i år. I flertalet av de övriga länen där grödan odlas har arealen tvärtom minskat.

Höstvete kvar på en hög nivå

Höstvete är den vanligaste grödan som sås på hösten. Hösten 2008 såddes 336 800 hektar höstvete. Arealen är i samma storleksordning som de senaste fem årens genomsnitt.

Rågarealen ökar

Rågarealen har i flera år under 2000‑talet understigit 30 000 hektar, men 2008 ökade sådden av höstråg till drygt 35 000 hektar.

Höstkorn blir en allt vanligare gröda

Höstkorn har under senare år börjat odlas i allt fler län och i län där grödan varit frekvent tidigare har arealen ökat. Särskilt i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län har arealtillskotten varit stora. På riksnivå ökade arealen i år med mer än 80 procent jämfört med förra året och uppgår nu till drygt 19 000 hektar.

Varierade väderförhållanden inför höstsådden

På många håll i Mellansverige kom det mycket regn i september när marken skulle förberedas för höstsådden. En del av den planerade sådden blev därför inte av. I de södra delarna av landet var det mer gynnsamma förhållanden för höstsådd.