Logotyp Jordbruksverket

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall
Slutlig statistik

I korta drag

Fyra procent av spannmålsskörden kom från ekologiskt odlade arealer under 2008

Skörden av spannmål som odlats på arealer med miljöersättning för ekologiska produktionsformer uppgick under 2008 till 225 800 ton, vilket är en ökning med tre procent jämfört med 2007. Den ekologiskt odlade spannmålsskörden motsvarade drygt fyra procent av den totala spannmålsskörden i landet. Havre är den vanligaste grödan inom den ekologiska spannmålsodlingen.

Drygt en procent av raps- och rybsskörden ekologiskt odlad

Totalskörden av raps och rybs från arealer med miljöersättning för ekologiska produktionsformer har beräknats till 3 800 ton, vilket motsvarade en och en halv procent av landets totala skörd av raps och rybs.

Nära tre procent av matpotatisskörden ekologiskt odlad

Totalskörden av ekologiskt odlad matpotatis uppgick till 14 300 ton för riket, en ökning jämfört med föregående år med 36 procent, främst beroende på en jämförelsevis hög skörd per hektar. Den ekologiskt odlade matpotatisen svarar för närmare tre procent av den totala skörden av matpotatis. Uppemot fem procent av matpotatisarealen i landet odlades med miljöersättning för ekologiska produktionsformer under 2008.

Skördeutbytet är ofta lågt för den ekologiska matpotatisodlingen. På riksnivå var den genomsnittliga hektarskörden 55 procent av motsvarande hektarskörd för den konventionella odlingen.

Nästan 22 procent av vallskörden ekologiskt odlad

Den inbärgade slåttervallskörden, inklusive återväxt, från arealer som odlats med miljöersättning för ekologiska produktionsformer har beräknats till cirka 891 000 ton. Nästan 22 procent av den totala skörden av slåttervall kom under 2008 från arealer som odlats ekologiskt. Vall är en gröda som har stor andel ekologisk odling, 24 procent av arealen var ansluten till miljöersättningen för ekologiska produktionsformer, en minskning med nästan tre procentenheter sedan 2007. För den ekologiska vallodlingen var hektaravkastningen 16 procent lägre än motsvarande hektarskörd vid konventionell odling.