Logotyp Jordbruksverket

Skörd av potatis 2006

Preliminära uppgifter

I korta drag

Låg totalskörd av matpotatis 2006

Årets totalskörd understiger 2003 års rekordlåga totalskörd. Den svenska skörden av matpotatis beräknas till 524 000 ton. Det är en minskning med nästan 100 000 ton jämfört med 2005 och innebär fortsatt minskning av totalskörden efter en tillfällig ökning för åren 2004 och 2005. Minskningen beror främst på att den odlade arealen matpotatis i riket under den senaste tioårsperioden trendmässigt minskat.

Något högre totalskörd än föregående år redovisas för Norrbottens och Gävleborgs län. Totalskördar i nivå med föregående år redovisas för Östergötlands, Västerbottens, Västernorrlands och Dalarnas län. För både Skåne och Hallands län redovisas däremot en minskning med hela 24 procent.

Hektarskörden på riksnivå beräknas till 26 000 kilo per hektar, vilket är 2 200 kilo per hektar lägre än förra årets resultat. För Skåne län är minskningen i hektarskörd jämfört med föregående hela 5 500 kilo per hektar.

Den preliminära arealen matpotatis uppgick år 2006 på riksnivå till 20 180 hektar. Det är en minskning med 1 900 hektar eller cirka 9 procent jämfört med föregående års definitiva statistik och är den lägsta arealen som hittills redovisats. På länsnivå har arealminskningen främst skett i Skåne och Hallands och Västra Götalands län.

... och låg totalskörd av stärkelsepotatis

Potatis för stärkelse odlas främst i Skåne, Blekinge och Kalmar län. Hektarskörden beräknas till 31 710 kilo per hektar och den totala skörden till 248 000 ton, en minskning med nästan 77 000 ton (24 procent) jämfört med förra årets skörd.

Arealen stärkelsepotatis, 7 820 hektar, är i år cirka 550 hektar eller nästan 7 procent mindre än föregående år. Arealen potatis för stärkelse i riket har varit relativt konstant mellan åren 1999 och 2004 för att under de två senaste åren minska.