Logotyp Jordbruksverket

Skörd av potatis 2018

Preliminära uppgifter

I korta drag

Historiskt låg skörd av matpotatis

Den svenska skörden av matpotatis beräknas till omkring 449 000 ton. Årets totalskörd är lägre än rekordlåga skördar redovisade i modern tid såsom 2006, 2007 och 2015, men också jämfört med missväxtåren 1867 och 1899.

Värme och sommartorka ledde till lägre skörd av matpotatis

Orsaken till den lägre skördenivån 2018 är främst sommarens värme och torka, men i viss utsträckning också att större arealer skördats som färskpotatis och att andelen ekologiskt odlad matpotatis ökat. När jämförelsen görs mot föregående år bör man också ta i beaktande att stora obärgade arealer 2017 sänkte det årets hektarskördenivå. Odlingar som har bevattnats har kunnat nå full skördenivå, men vattnet har inte alltid räckt till för hela odlingsarealen och alla odlare har inte haft möjlighet att vattna sina grödor. Det förekommer att potatisen lämnats obärgad eftersom det inte varit lönt att ta upp skörden, då skördeutfallet var för litet och knölarna var för små. Enskilda lantbrukare har drabbats hårt.

Totala skörden av matpotatis är 17 % mindre än femårssnittet

Totalskörden av matpotatis beräknas för riket till 449 400 ton. Det är en minskning av skörden med 77 600 ton eller 15 % jämfört med 2017. Jämfört med femårsgenomsnittet är det 92 000 ton (17 %) lägre. Arealen matpotatis, som används för beräkning av totalskördar, uppgick år 2018 på riksnivå till 16 000 hektar. Det är en minskning med 1 100 hektar eller 6 % jämfört med föregående år och detta bidrar också till att totalskörden minskar. Arealminskningen mätt i hektar var allra störst i Skåne och Västra Götalands län. Hektarskörden beräknas till 28 100 kilo per hektar, vilket är 9 % lägre än 2017 års skörd.

Totalskörden för stärkelsepotatisen 17 % mindre än 2017

Den odlade arealen potatis för stärkelse fortsatte att öka med drygt 300 hektar och uppgick till 7 800 hektar. Potatis för stärkelse odlas främst i Skåne, Blekinge och Kalmar län. Även potatis för stärkelse påverkades av sommartorkan och hektarskörden beräknas till 34 620 kilo per hektar, vilket är 20 % lägre än 2017. Den totala skörden beräknas till 270 800 ton, vilket är 17 % mindre än 2017. Statistiken redovisas inklusive odlingar avsedda för utsädesproduktion.