Logotyp Jordbruksverket

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016

Preliminära uppgifter för riket

I korta drag

Lägre spannmålsskörd än förra året

Totalskörden av spannmål beräknas uppgå till drygt 5,4 miljoner ton under 2016. Den är 12 % mindre än förra årets stora spannmålsskörd och i nivå med genomsnittet för de senaste fem åren. Höstveteskörden som var rekordstor ifjol svarar för den största delen av minskningen, med 0,5 miljoner ton lägre totalskörd. Totalskördarna av råg, vårkorn och höstrågvete är också betydligt lägre än föregående år.

Minskad raps- och rybsskörd

Totalskörden av raps och rybs beräknas preliminärt till 269 600 ton, vilket är 25 % mindre än föregående års resultat och 15 % mindre än femårsgenomsnittet. Minskningen är framförallt en följd av att både hektarskörden och odlings­arealen av höstraps minskade.

Ökade totalskördar av ärter och åkerbönor

Arealerna av ärter och åkerbönor har fortsatt att öka. I år var ökningen 13 res­pektive 20 % jämfört med föregående års stora arealer. Ökningen har i stor utsträckning skett i slättbygdsområdena. Totalskördarna av ärter och åkerbönor har preliminärt beräknats till 97 200 ton respektive 101 100 ton, vilket är 96 respektive 52 % mer än motsvarande femårsgenomsnitt. Hektarskörden av ärter tangerar tidigare rekordnivåer.

Utvintringsskador och torka drog ner skördenivåerna

Försenad höstsådd förra hösten medförde att en del bestånd var svaga och hade svårt att klara vinterns påfrestningar. Det förekom även rapporter om torkskador som gjorde att utsädet inte grodde som det skulle efter höstbruket. Delar av de höstsådda arealerna kördes upp under våren. Det torra och kalla vädret under de höstsådda grödornas utvecklingsfas drog ner avkastningsnivåerna, och på en del gårdar gav de höstsådda grödorna faktiskt lägre hektarskördar än de vårsådda. Slutet av augusti och september erbjöd bra skördeväder på flertalet platser i landet.