Logotyp Jordbruksverket

Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2022:01

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i januari 2022 var 238 200 ton, varav 41 100 ton ekologisk mjölk. Jämfört med invägningen för januari 2021 minskade den totala invägningen och invägningen av ekologisk mjölk med knappt 2 respektive drygt 4 %.

I januari 2022 uppgick den totala slaktvikten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 46 100 ton. Slakten av gris utgjorde störst andel, 45 %, följt av fjäderfä med 32 % och nötkreatur med 23 %. Slakten av får och lamm utgjorde en mindre andel av den totala slaktvikten.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Revideringar

Uppdaterade schablonvikter för slaktkyckling och kalkon för år 2021 gör att den månatliga slaktade kvantiteten slaktkyckling skrivs ner med 0,5 % och den månatliga kvantiteten kalkon skrivs upp med mellan 1 och 2 %. Den månatliga totala slaktvikten av fjäderfä skrivs ned med 0,5 % för hela 2021.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

Under januari 2022 vägdes det in 238 200 ton mjölk. 17 %, eller 41 100 ton, av den totala invägningen av mjölk utgjordes av ekologisk mjölk. Jämfört med statistiken för januari 2021 minskade den totala invägningen av mjölk och invägningen av ekologisk mjölk med 2 respektive 4 %.

Januari månads produktion:

 • 60 700 ton konsumtionsmjölk, vilket är en ökning med 3 % jämfört med januari 2021,
 • 17 300 ton syrade produkter, vilket är en minskning med 8 % jämfört med januari 2021,
 • 5 300 ton grädde, vilket är en minskning med 1 % jämfört med januari 2021,
 • 6 500 ton ost, vilket är en minskning med mer än 7 % jämfört med januari 2021,
 • 1 600 ton smör, vilket är en ökning med 42 % jämfört med januari 2021,
 • 5 500 ton mjölkpulver, vilket är en minskning med 2 % jämfört med januari 2021.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 10 400 ton ekologiska produkter,
 • syrade produkter innefattade 2 000 ton ekologiska produkter,
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • Under januari 2022 slaktades det 31 800 nötkreatur. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 10 400 ton, vilket är en ökning med mer än 1 % jämfört med siffrorna för januari 2021.
 • Det slaktades 211 900 grisar under januari 2022. Den totala slaktvikten av gris var 20 600 ton, vilket är i linje med statistiken för samma månad förra året.
 • Slakten av får och lamm minskade med 2 % jämfört med januari 2021. Under månaden slaktades det 9 800 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 210 ton.
 • I januari var den slaktade kvantiteten fjäderfä 14 900 ton. Jämfört med januari 2021 ökade slakten av fjäderfä med knappt 7 %. Slakten av fjäderfä utgjordes till knappt 95 % av kategorin Slaktkyckling, för vilken slakten ökade med mer än 7 % jämfört med januari 2021.

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i januari 2022 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Tidigare månader finns publicerade i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Tabeller

Kort om statistiken

Definition och förklaringar

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

 • Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/23/EEG.
 • Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
 • Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion,
 • mjölkinvägning och mejeriproduktion,
 • invägning av ägg.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. 2019 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer utförlig information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om invägning av mjölk och slakt av lantbruksdjur redovisas även hos EU:s statistikorgan Eurostat. Uppgifterna är jämförbara med andra EU-länders uppgifter.

Mer om statistikens jämförbarhet finns i Kvalitetsdeklarationen under rubriken "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i databastabellen för invägningen av ägg inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är fullt jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

Annan statistik

I rapporten Ekologisk animalieproduktion redovisas bland annat slakt av ekologiskt hållna lantbruksdjur.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in January 2022 was 238 200 tonnes, of which 41 100 tonnes were organic milk. Compared with the statistics for January 2021, the total delivery of milk and the delivery of organic milk decreased by 2 and 4 % respectively.

In January the slaughter of cattle, pigs, sheep and lambs and poultry amounted to 46 100 tonnes. The largest share, 45 %, consisted of pigs, followed by poultry, 32 %, and cattle, 23 %. A small share consisted of the slaughter of sheep and lambs.