Logotyp Jordbruksverket

Höstsådda arealer 2022

Sammanfattning

Stor höstveteareal även hösten 2022

Hösten 2022 såddes 461 200 hektar höstvete, vilket är i nivå med den rekordstora arealen hösten 2020. Årets höstsådda höstveteareal är 9 % större än förra höstens areal och 14 % större än genomsnittet för de fem senaste åren. Jämfört med tioårsgenomsnittet är ökningen 22 %.

Höstrågarealen ökade

Sådden av höstråg har beräknats till 29 700 hektar, en ökning med 41 % jämfört med förra hösten. Höstrågarealen har de senaste åren visat en nedåtgående trend, men närmar sig nu nivån från 2019.

Höstkorn och höstrågvete i nivå med fjolårsarealerna

Sådden av höstkorn har beräknats till 20 600 hektar. Den är i nivå med både förra höstens areal och femårsgenomsnittet. Den höstsådda arealen av rågvete blev 28 800 hektar, och är i nivå med fjolårsarealen. Jämfört med femårsgenomsnittet är det en ökning med 13 %.

Höstrapsarealen tangerar tidigare rekord

Det har såtts 111 700 hektar höstraps den här hösten. Arealen tangerar rekordnivåerna förra hösten och hösten 2016. Årets höstrapsareal är 13 % större än femårsgenomsnittet. Höstrybsarealen har beräknats till 800 hektar.

Stor ekologiskt odlad höstveteareal

Den totala höstsådda arealen som odlas enligt reglerna för ekologisk produktion har beräknats till 54 800 hektar, vilket är i nivå med föregående års areal. Jämfört med femårsgenomsnittet är det en ökning med 16 %. Höstvetearealen som odlas ekologiskt är stor den här hösten. Den har beräknats till 35 800 hektar, vilket är en ökning med 12 % jämfört med förra höstens areal.

Delar av höstrapsarealen ersattes med höstvete

Ihållande torka efter höstrapssådden i södra Sverige medförde svag etablering av plantorna. Många lantbrukare har meddelat att höstrapsen därför kördes upp, och att arealerna såddes om med höstvete.

Syfte

Statistiken används huvudsakligen för ekonomiska kalkyler inom jordbrukssektorn, exportplanering, rådgivning, forskning och utbildning samt internationell rapportering. Informationen om höstsådda arealer är särskilt värdefull för planering av åtgång av utsäde och gödselmedel nästa vår.

Stora höstsådda arealer

Med höstsådda arealer avses arealer av de grödor som lantbrukaren sår på hösten. Om plantorna övervintrar kommer de snabbt i gång med tillväxten efterföljande vår. Samtliga spannmåls- och oljeväxtgrödor som är aktuella för höstsådd ingår i undersökningen. Uppgifterna baseras på en urvalsundersökning där cirka 5 000 lantbrukare lämnat information till SCB om årets höstsådda arealer.

Årets höstsådda arealer av spannmål och oljeväxter beräknas till 652 800 hektar totalt för riket, vilket är 8 % mer än förra höstens areal. Den är 13 % större än genomsnittet för de senaste fem åren och 20 % större än tioårsgenomsnittet.

Höstsådden av spannmål utgörs av 461 200 hektar höstvete, 29 700 hektar höstråg, 20 600 hektar höstkorn och 28 800 hektar höstrågvete, vilket totalt ger 540 300 hektar spannmål, se figur A. Höstsådden av oljeväxter uppgår totalt till 112 500 hektar, och utgörs av 111 700 hektar höstraps samt 800 hektar höstrybs, se figur B.

Figur A. Höstsådda arealer av spannmål 2008–2022

Figur A. Höstsådda arealer av spannmål 2008–2022

Ökad höstsådd av spannmål i Västra Götalands län

Den största ökningen av höstsådda spannmålsarealer jämfört med 2021 finns i Västra Götalands län. Där ökade de totala höstsådda spannmålsarealerna med 22 100 hektar. Höstvetearealen är 25 % större än förra hösten och tangerar den stora arealen från 2020 i länet. Höstrågarealen är mer än dubbelt så stor som förra hösten.

Jämfört med genomsnittet för den senaste tioårsperioden har de totala höstsådda arealerna ökat i alla län. I Stockholms, Gotlands, Blekinge, Skåne och Gävleborgs län ligger ökningen dock inom felmarginalen.

Höstvetearealen större än förra hösten

Höstvete är den höstsådda gröda som det odlas mest av. Årets höstveteareal skattas till 461 200 hektar, vilket är 9 % mer än förra höstens areal och 14 % mer än genomsnittet för de föregående fem åren. Jämfört med tioårsgenomsnittet är ökningen 22 %. Höstvetearealen motsvarar 85 % av den totala höstsådda spannmålsarealen och 71 % av den totala höstsådda arealen.

Höstrågarealen ökade

För riket totalt är den höstsådda rågarealen beräknad till 29 700 hektar. Årets höstsådda rågareal är 41 % större än förra hösten, och är i nivå med femårsgenomsnittet. Höstrågarealen har de senaste åren visat en nedåtgående trend, men närmar sig den här hösten nivån från 2019.

Arealen med höstkorn i nivå med fjolårsarealen

Sådden av höstkorn har beräknats till 20 600 hektar, vilket är nära både fjolårsarealen och femårsgenomsnittet. Den största arealen höstkorn såddes i Skåne län.

Höstrågvetearealen också i nivå med fjolårsarealen

Årets höstsådda areal av rågvete om 28 800 hektar är i nivå med förra höstens areal. Jämfört med femårsgenomsnittet är det en ökning med 13 %. Den största arealen såddes i Västra Götalands län.

Höstrapsarealen lika stor som förra hösten

Sådden av höstraps blev den här hösten 111 700 hektar. Den är i nivå med förra höstens stora areal och 13 % större än femårsgenomsnittet. Detta trots att en del arealer kördes upp på grund av torka och glesa bestånd. Uppemot 42 % av landets höstrapsareal finns i Skåne län.

Eftersom odlingen av höstrybs är begränsad är den beräknade arealuppgiften om cirka 800 hektar osäker.

Figur B. Höstsådda arealer av oljeväxter 2008–2022

Figur B. Höstsådda arealer av oljeväxter 2008–2022

Höståkerböna blir alltmer frekvent

Redovisning av höstsådda åkerbönor fanns inte med bland de valbara höstsådda grödorna under 2022, men många lantbrukaren har skrivit kommentarer om att de hade höstsådda arealer av åkerbönor också. Höståkerböna har blivit vanligare både inom ekologisk och konventionell odling.

Ekologiskt odlad höstsådd i nivå med fjolårsarealen

Den ekologiskt odlade arealen av höstsådda grödor skattas denna höst till 54 800 hektar, och är därmed i nivå med förra höstens areal. Jämfört med femårsgenomsnittet är det en ökning med 16 %. I tablå A redovisas de beräknade arealerna på grödnivå för 2021 och 2022.

Sådden av höstvete som odlas ekologiskt uppgår till 35 800 hektar, vilket är 12 % mer än förra höstens areal, och 22 % mer än femårsgenomsnittet. I höstvetearealen ingår även omkring 800 hektar ekologiskt odlad höstdinkel (speltvete). År 2016 var det första året som lantbrukarna kunde särredovisa höstsådd areal av dinkel.

Den ekologiskt odlade höstrågarealen är 13 % större än femårsgenomsnittet och 35 % större än föregående höst. Arealen ekologiskt odlat höstkorn är 40 % mindre än föregående höst och 23 % mindre än femårsgenomsnittet. Den ekologiskt odlade höstrågvetearealen är 30 % större än föregående höst och 35 % större än femårsgenomsnittet.

Sådden av höstraps som odlas ekologiskt har beräknats till 7 200 hektar, vilket är 35 % mindre än förra höstens areal och tangerar femårsgenomsnittet.

Både inom ekologisk och konventionell odling är höstvete den höstsådda gröda som det odlas mest av. Andelen höstvete är dock något lägre inom den ekologiska än inom den konventionella odlingen. Höstråg och höstrågvete odlas tvärtom i något större utsträckning inom den ekologiska odlingen.

Regional fördelning av ekologiskt odlad höstsådd

Västra Götaland och Östergötland är de två län där det finns mest höstsådd areal som odlas ekologiskt, 15 300 respektive 11 100 hektar under hösten 2022. Därefter följer Skåne och Uppsala län med 4 600 respektive 4 500 hektar.

Störst andel ekologisk höstsådd areal har under 2022 Gävleborgs län med 32 %, Dalarnas med 24 %, Jönköpings med 19 % och Värmlands län, där 16 % av länets totala höstsådda areal är ekologiskt odlad.

Ekologiskt höstsådd

Med ekologisk höstsådd avses höstsådda arealer som lantbrukaren har för avsikt att odla med ersättning för ekologisk odling under 2023. Här ingår även arealer under omställning till ekologisk odling. Den här hösten har dock en del lantbrukare meddelat att de är osäkra på om de ska fortsätta att odla grödorna ekologiskt under 2023.

Uppgifter om ekologisk höstsådd samlades in för första gången hösten 2005. De ekologiskt odlade arealerna av höstsådda grödor ingår även i redovisningen av de totala höstsådda arealerna.

Tablå A. Höstsådda arealer avsedda att odlas ekologiskt

Tablå A. Höstsådda arealer avsedda att odlas ekologiskt

Torka försvårade etableringen av höstrapsplantorna

Augusti och första hälften av september präglades av torka i stora delar av södra Sverige. Det hämmade tillväxten av höstrapsen och ledde till utglesade bestånd. Många lantbrukare har meddelat att höstrapsen kördes upp och ersattes av höstvete eller höstråg. Andra har uttryckt oro över att försvagade bestånd av höstraps kanske kommer att utvintra. En del lantbrukare har skrivit kommentarer om att det inte är någon idé att höstså vete och oljeväxter på grund av viltskador, främst av vildsvin, älgar, hjortar och gäss.

Kommentarer till tabellerna

I tabellerna redovisas höstsådd areal och medelfel för höstvete (inklusive höstdinkel och höstdurum), höstråg, höstkorn, höstrågvete, höstraps samt höstrybs 2022. Redovisning görs för län, produktionsområden och hela riket. Grödor som odlas i liten omfattning ger osäkra skattningar. Arealskattningar vars medelfel överstiger 35 %, eller där antalet observationer understiger 10, redovisas inte utan ersätts med prickar i tabellerna. När observationer saknas helt anges detta med streck.

Tabeller

Kort om statistiken

Det här beskriver statistiken

Undersökningen om höstsådda arealer ingår i Sveriges officiella statistik. Denna statistik är till stor del EU-reglerad. Uppgifter om höstsådda arealer för olika grödor ska redovisas på riksnivå till EU enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 543/2009 av den 18 juni 2009 om skördestatistik samt kommissionens delegerade förordning 2015/1557 av den 13 juli 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 543/2009 om skördestatistik.

Uppgifterna om höstsådda arealer samlas in från jordbrukare. Statistiken baseras på urvalsundersökningar med jordbruksföretag som undersökningsenheter. Som urvalsram används Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd.

För undersökningen om höstsådda arealer utnyttjas samma urval av jordbruksföretag som för undersökningen avseende årets skördar av spannmål, trindsäd och oljeväxter. Det ordinarie urvalet omfattar 4 449 jordbruksföretag. Undersökningen gällande höstsådden har genomförts för den del av urvalet som omfattar Götaland, Svealand samt Gävleborgs län. De fyra nordligaste länen har uteslutits därför att höstsådd där endast förekommer i obetydlig omfattning. År 2022 ingick 4 055 jordbruksföretag i den ordinarie undersökningen av höstsådd. Urvalet för ekologisk höstsådd bestod av 1 700 företag. Undersökningen avser areal som under hösten besåtts med höstvete, höstdinkel, höstråg, höstkorn, höstrågvete, höstraps eller höstrybs. Vid redovisningen av höstvete inkluderas höstdinkel.

Odling av höstsådda grödor undersöks på företag som brukar mer än 5,0 hektar åkermark. Höstsådden på företag med upp till 5,0 hektar åkermark utgör en liten andel av den totala höstsådden i landet.

De höstsådda grödorna utsätts under vinter och vår för väderlekens påfrestningar. Grödor som tar stor skada eller utvintrar helt körs i regel upp på våren. Oftast sker då omsådd med annan gröda. Utvintringens omfattning varierar avsevärt mellan olika år och olika delar av landet.

Stora höstsådda arealer har flera fördelar, till exempel för att de hjälper till att minska växtnäringsförlusterna från åkermarken. De höstsådda grödorna har en längre tillväxtperiod och ger normalt högre skörd per hektar än de vårsådda grödorna.

Så görs statistiken

Undersökningen om höstsådda arealer genomförs årligen. Företagen som har valts ut får ett brev med information om undersökningen i slutet av september. Datainsamlingen sker genom att jordbrukarna lämnar sina arealuppgifter på en särskild internetsida eller genom telefonintervjuer utförda av SCB:s intervjuare.

Uppgifterna granskas vid SCB. I samband med bearbetning av uppgifterna görs manuella och maskinella kontroller. Vid behov tas förnyad kontakt med uppgiftslämnarna. Skattningar görs därefter för län, produktionsområden och hela riket.

Statistikens tillförlitlighet

För att belysa den osäkerhet som finns i resultaten på grund av att beräkningarna grundar sig på ett urval av företag redovisas i tabellerna medelfelen för de skattade arealerna. I medelfelet inkluderas även effekten av andra slumpmässiga fel.

Bortfallet i den ordinarie undersökningen var 10,7 % och orsakas av att arealuppgifter ej erhållits från samtliga företag. I undersökningen om ekologisk höstsådd var bortfallet 9,4 %. Bortfallet bedöms inte leda till några systematiska fel av betydelse, eftersom det kompenseras för i beräkningarna.

Metod och kvalitet

Summary in English

In connection with the survey on crop yields in 2022, information has been collected on the areas sown in the autumn with the following crops: winter wheat, winter spelt, winter rye, winter barley, winter triticale, winter rape and winter turnip rape. A sample of around 5 000 survey units with more than 5.0 hectares of arable land was selected. Small farms and the northern part of Sweden have been excluded due to negligible cultivation of winter crops.

Since 1968, the survey of areas sown in the autumn has been based on interviews. Since 2005, the farmers can also use the Internet as a tool for data provision to Statistics Sweden.

The results are provided in the tables. The standard errors for the areas have been calculated. Estimates with standard errors exceeding 35%, or with less than 10 observations, are not presented. Results are presented for counties, production areas and the whole country.

The areas sown in the autumn of 2022 are estimated at 652 800 hectares. The areas of autumn sown cereals are estimated at 540 300 hectares and areas of autumn sown oilseed crops are estimated at 112 500 hectares. Winter wheat is the most common autumn sown crop with 461 200 hectares.

Data on areas sown in the autumn that will be cultivated according to the system of organic farming, has been collected since 2005. The organic farming areas, including both converted area and area under conversion, sown in the autumn of 2022 are estimated at 54 800 hectares.