Logotyp Jordbruksverket

Skörd av potatis 2022. Preliminär statistik

Sammanfattning

Totala matpotatisskörden är 9 % större än 2021 års resultat

Totalskörden av matpotatis år 2022 var 500 000 ton för riket. Det är en ökning med 9 % jämfört med år 2021. Årets totalskörd är i nivå med femårs­genom­snittet.

Fyra län dominerar odlingen av matpotatis: Skåne, Hallands, Östergötlands och Västra Götalands län. Tillsammans står de för 78 % av landets totala matpotatisskörd. Örebro län hade den största ökningen av totalskörd, 29 %. De andra länen där totalskörden ökade var Dalarnas, Hallands, Skåne och Östergötlands län där totalskörden ökade med mellan 12 och 7 %. I Västerbottens län minskade den med 14 %. För övriga län där uppgifter kan redovisas är skillnaderna i totalskörd jämfört med 2021 inte statistiskt säkerställda.

Av den redovisade totalskörden av matpotatis beräknas 67 000 ton, eller 13 %, vara skördad som färskpotatis.

Till matpotatis räknas förutom färskpotatis och höst- och vinterpotatis för direkt konsumtion även potatis för tillverkning av mos, chips, pommes frites med mera samt foderpotatis och utsädesodlingar av matpotatissorter.

Den obärgade arealen skattas till 60 hektar. Uppgiften är osäker eftersom skörden dragit ut på tiden och uppgifter inte har kommit in från alla lantbruksföretag ännu.

Hektarskörden av matpotatis inklusive färskpotatis var 33 500 kilo per hektar år 2022. Det är 9 % högre än 2021 års slutliga hektarskörd.

Den odlade arealen matpotatis beräknas för år 2022 till 14 910 hektar. Det är i nivå med 2021. Det är den minsta areal som någonsin redovisats i statistiken.

Totala skörden av stärkelsepotatis är 5 % under 2021 års resultat

Den totala skörden av potatis för stärkelse beräknas till 351 200 ton. Det är 5 % mindre än 2021 men 8 % större än femårs­genomsnittet. I beräkningarna av hektar- och totalskördar ingår även utsädesodlingar, där avkastningsnivån oftast är lägre.

Hektarskörden år 2022 var 41 340 kilo per hektar. Det är i nivå med 2021 och även i nivå med femårs­genomsnittet.

Den odlade arealen potatis för stärkelse minskade med 310 hektar till 8 500 hektar jämfört med 2021. Potatis för stärkelse odlas främst i Skåne, Blekinge och Kalmar län.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas preliminära uppgifter om 2022 års skörd av potatis. Statistikens huvudsyfte är att vara grundkälla för beräkning av vegetabilie­produktionens storlek. Skördestatistiken används av myndigheter och näringsliv framförallt inom områdena jordbruk, ekonomi och miljö.

Arealen matpotatis är i nivå med 2021

Arealen matpotatis, som används för beräkning av totalskördar, var på riksnivå 14 910 hektar år 2022. Det är i nivå med 2021 års slutliga statistik och det är den minsta matpotatisareal som någonsin redovisats i statistiken. År 1865 var den totala potatisarealen, inklusive areal för annan användning än matpotatis, 128 000 hektar.

På länsnivå minskade arealen mest i Östergötlands län, omkring 110 hektar jämfört med 2021. I Västra Götalands, Norrbottens och Västerbottens län minskade arealen med 70, 50 respektive 30 hektar. Kronobergs, Västernorrlands och Värmlands län hade arealminskningar i storleksordningen 10–20 hektar jämfört med 2021. I Skåne, Hallands, Gotlands och Dalarnas län ökade den odlade arealen med mellan 90 och 30 hektar. I resterande län var arealförändringarna mindre än 10 hektar jämfört med 2021. Skörd från kolonilotter, trädgårdsland med mera ingår inte i statistiken.

I början av 1980-talet odlades nästan 30 000 hektar matpotatis årligen. Fram till år 2006 minskade odlingens omfattning med omkring 10 000 hektar. Under åren 2006–2011 odlades omkring 20 000 hektar. Efter 2011 fortsatte arealen att minska fram till och med 2015. Under 2016 och 2017 skedde en viss återhämtning och arealen ökade något dessa år. Arealen 2018, var den lägsta som fram till det året redovisats i statistiken. År 2019 och 2020 ökade arealen åter något jämfört med 2018. År 2022 låg den odlade matpotatisarealen på 15 000 hektar som var hälften av arealen i början av 1980-talet. Figur A visar utvecklingen 2013–2022.

Figur A. Matpotatis. Arealer 2013–2022

Figur A. Matpotatis. Arealer 2013–2022

Arealen stärkelsepotatis minskade med 310 hektar

Arealen stärkelsepotatis var 8 500 hektar år 2022 och då ingår även utsädesodlingar. Det är en minskning med 310 hektar eller 4 % jämfört med 2021. I Skåne län minskade arealen med 180 hektar medan Kalmar och Blekinge län minskade 70 hektar vardera jämfört med år 2021. Hela 65 % av arealen stärkelsepotatis odlades i Skåne län, 22 % odlades i Blekinge och 11 % i Kalmar län. Resterande 2 % av arealen stärkelsepotatis odlades i övriga delar av landet.

Arealen potatis för stärkelse år 2011 var drygt 7 600 hektar. EU‑stödet för kontrakterad stärkelsepotatis upphörde vid årsskiftet 2011/12. Odlarna utnyttjade sina andelar i större utsträckning under 2011 vilket ledde till en viss ökning av arealen detta år. För år 2012 stannade den odlade arealen på cirka 6 000 hektar. Arealen potatis för stärkelse ökade sedan succesivt, med undantag för 2019, och var som störst år 2021 då det odlades 8 810 hektar, men minskade något för 2022, se figur B.

Figur B. Potatis för stärkelse. Arealer 2013–2022

Figur B. Potatis för stärkelse. Arealer 2013–2022

Hektarskörden av matpotatis 9 % högre än i fjol

Hektarskörden av matpotatis inklusive färskpotatis var 33 500 kilo per hektar år 2022. Det är 9 % högre än 2021 års slutliga hektarskörd. Hektarskörden 2022 är i nivå med 2019–2020 och signifikant högre än hektarskördarna 2013–2018, se figur C.

Figur C. Matpotatis. Hektarskördar 2013–2022

Figur C. Matpotatis. Hektarskördar 2013–2022

Till matpotatis räknas, förutom färskpotatis och höst- och vinterpotatis för direktkonsumtion, även potatis för tillverkning av mos, chips, pommes frites med mera samt foderpotatis och utsädesodlingar av matpotatissorter.

Hektarskörden av matpotatis i nivå med 2021 i många län

Hektarskörden i Örebro län och Östergötlands län ökade med 31 respektive 13 % jämfört med 2021. I Skåne och Dalarna län var hektarskörden 8 % högre än år 2021. För resterande län där uppgifter kan redovisas är hektarskördarna i nivå med 2020 års skörd i respektive län, det vill säga skillnaderna är inte statistiskt säkerställda. Hektarskörden i länet var 33 500 kilo per hektar.

När hektarskörden beräknas ingår eventuell obärgad areal i skattningen. Stora obärgade arealer sänker därmed den skattade hektarskörden. Ingen beräkning av hektarskörd per skördad areal görs.

Totala matpotatisskörden är 9 % större än i fjol

Totalskörden av matpotatis var 499 600 ton för riket (se tabell 1). Det är en ökning av skörden med 42 200 ton (9 %) jämfört med 2021 års slutliga totalskörd. Det är i nivå med femårs­genom­snittet totalskörd.

Fyra län dominerar odlingen av matpotatis: Skåne, Hallands, Västra Götalands och Östergötlands län. Tillsammans står de för 78 % av landets totala matpotatisskörd.

Örebro län hade den största ökningen av totalskörd, 29 %. Den andra länen där totalskörden ökade var Dalarnas, Hallands, Skåne och Östergötlands län där totalskörden ökade med mellan 12 och 7 %. I Västerbottens län minskade totalskörden med 14 %. För övriga län där uppgifter kan redovisas är skillnaderna i totalskörd jämfört med 2021 inte statistiskt säkerställda.

Utvecklingen av den totala matpotatisskörden åren 2013–2022 visas i figur D.

Figur D. Matpotatis. Totalskördar 2013–2022

Figur D. Matpotatis. Totalskördar 2013–2022

Färskpotatis är 13 % av den totala matpotatisskörden

Av den redovisade totalskörden av matpotatis beräknas 67 200 ton, eller 13 %, vara skördad som färskpotatis. Hektarskörden för färskpotatis är lägre än för sorter som skördas senare på säsongen och beräknas till 23 330 kilo per hektar. Omkring 19 % av matpotatisarealen i landet var färskpotatisodlingar. Uppgifter om färskpotatis insamlas för färskpotatissorter, men lantbrukaren har också möjlighet att ange skörd för ytterligare sorter skördade som färskpotatis.

Hektarskörden av potatis för stärkelse i nivå med 2021

Potatis för stärkelse odlas främst i Skåne, Blekinge och Kalmar län. Hektarskörden år 2022 var 41 340 kilo per hektar. Det är i nivå med 2021 och även i nivå med femårs­genomsnittet. I Kalmar och Skåne län minskade hektarskörden med 9 % respektive 2 %.

Figur E visar hektarskördarna under perioden 2013–2022. År 2018 drabbades odlingarna av sommartorka, med låg hektarskörd som följd.

Figur E. Potatis för stärkelse. Hektarskördar 2013–2022

Figur E. Potatis för stärkelse. Hektarskördar 2013–2022

Totalskörden av potatis för stärkelse 5 % under 2021 års resultat

Totala skörden av potatis för stärkelse var 351 200 ton år 2022. Det är 17 400 ton (5 %) mindre än 2021 men 27 500 ton (8 %) större än femårsgenomsnittet (se tabell 2). I beräkningarna av hektar- och totalskördar ingår även utsädesodlingar.

Matpotatis som kan komma att levereras för användning till stärkelseproduktion ingår inte här utan redovisas som matpotatis.

För 2012 och 2013 minskade den odlade arealen kraftigt men kompenseras till viss del av de redovisade höga hektarskördarna. År 2017 var totalskörden hög, trots obärgade arealer på grund av besvärliga skördebetingelser. Totalskörden 2018 blev lägre, trots ökade arealer, eftersom sommartorkan ledde till att potatisen inte nådde sin fulla skördepotential. År 2019 minskade arealen, men ökade åter för 2020 och 2021. Totalskörden 2022 minskar men översteg femårgenomsnittet, se figur F.

Figur F. Potatis för stärkelse. Totalskördar 2013–2022

Figur F. Potatis för stärkelse. Totalskördar 2013–2022

Liten obärgad areal under 2022

Obärgade arealer för matpotatis beräknas för landet som helhet uppgå till 60 hektar (0,4 %), se tabell 3. De största obärgade arealerna redovisas i Götalands skogsbygder med 30 hektar.

För potatis för stärkelse beräknas mindre än 10 hektar av arealen vara obärgad på riksnivå.

Statistiken över obärgade arealer är osäker eftersom förekomsten av obärgade arealer varierar kraftigt mellan olika jordbruksföretag och regioner.

Odlingsbetingelser

Våren 2022 var kall och det förekom en del frost. I merparten av landet bjöd sommaren på omväxlande väder med regn och värme som gynnade tillväxten av grödorna. Torka drabbade främst de sydöstra delarna av landet. När det började bli dags för upptagning stabiliserades vädret och skörden kunde till stor del genomföras under torra förhållanden. I norra Sverige försenades dock upptagningen på vissa håll av ihållande regn.

Statistiken tar inte hänsyn till lagringsförluster

Den här statistiken tar inte hänsyn till lagringsförluster utan skörden beräknas för den bärgade skörden före inlagring.

Bortsortering och kvalitet

I potatisundersökningarna görs en korrigering av den totala hektarskörden för bortsortering och småfallande med hjälp av standardtal för att beräkna den reducerade skördens storlek. Det är den reducerade skörden som sedan multipliceras med aktuell areal vid beräkning av den totala skörden. År med besvärliga skördeförhållanden eller torrår kan leda till att bortsorteringen blir större än normalt. Även förändrade krav på till exempel skalfinish kan ändra hur stor del av skörden som bortsorteras.

Insamling av uppgifter om skördens kvalitet upphörde från och med 2016 års undersökning. Se utförligare redovisning i dokumentet “Kvalitetsdeklaration”.

Kommentarer till tabellerna

Redovisning görs för län, produktionsområden och hela riket. I tabellerna redovisas bärgad skörd per hektar, grödareal, totalskörd samt medelfel för hektar- och totalskörd. Förekomst av obärgade arealer gör att hektarskörd och totalskörd blir lägre för den aktuella grödan.

För att undvika redovisning av alltför osäkra resultat krävs att redovisad hektarskörd för länet grundar sig på uppgifter från minst 20 företag. Vid färre antal företag ersätts skördeuppgiften i tabellen med två prickar (..).

Vid den preliminära beräkningen av totalskörd används slutliga grödarealer från statistikrapporten ”Jordbruksmarkens användning 2022. Slutlig statistik”.

Kort om statistiken

Det här beskriver statistiken

I denna statistikrapport redovisas preliminära uppgifter om 2022 års skörd av mat- och stärkelsepotatis. Statistiken baseras på en rikstäckande undersökning där lantbrukare tillfrågats om skördeutfallet. Slutliga resultat för 2022 kommer att redovisas under våren 2023. Skördestatistiken baseras normalt på underlag från alla odlingsformer som förekommer i landet. I slutet av juni 2023 redovisas också skörderesultat för ekologisk respektive konventionell odling.

Sedan lång tid tillbaka har årliga uppskattningar av skördar inom jordbruket i Sverige redovisats. Skördeuppskattningar enligt den så kallade objektiva metoden infördes i början av 1960-talet, genomfördes av SCB och utformades då främst för skördeskadeskyddets behov av statistik som beräkningsunderlag. Därigenom uppfylldes i huvudsak även andra behov av skördestatistik. Det statliga skördeskadeskyddet upphörde efter 1987 års skörd då ansvaret övertogs av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). När även detta skydd avvecklades 1995 åtog sig staten ett övergripande ansvar för skördeskador av naturkatastrofkaraktär. Under andra hälften av 1990-talet förändrades undersökningsmetoderna och den så kallade objektiva metoden med provtagningar i fält upphörde. För potatis baseras skördestatistiken från och med 1999 på insamling av uppgifter från jordbrukarna.

Skördestatistiken ingår i Sveriges officiella statistik. Denna statistik är till stor del EU-reglerad, eftersom uppgifter om skördar för olika grödor ska redovisas till EU enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 543/2009 av den 18 juni 2009 om skördestatistik samt kommissionens delegerade förordning 2015/1557 av den 13 juli 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 543/2009 om skördestatistik.

Så tar vi fram statistiken

Som urvalsram används Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd. Urvalet drogs bland de jordbruksföretag som år 2022 brukade mer än 5,0 hektar åkermark. Här ingår både ekologiskt och konventionellt odlade arealer. För 2022 års undersökning togs totalt 678 jordbruksföretag ut med odling av matpotatis och 160 företag med odling av stärkelsepotatis.

Datainsamlingen sker genom att jordbrukarna lämnar sina skördeuppgifter på en särskild internetsida eller genom telefonintervjuer utförda av SCB:s intervjuare.

Från varje jordbruksföretag insamlas information om total bärgad kvantitet eller företagets hektarskörd. Arealuppgifterna är i regel desamma som lantbrukaren lämnat i sin ansökan om arealersättning tidigare under året, men delas för matpotatis upp på färsk- respektive höst- och vinterpotatis. Den totala hektarskörden, som är en bruttoskörd, tas fram som kvoten mellan den skattade totalskörden (brutto) och den skattade arealen i redovisningsgruppen. Den reducerade hektarskörden erhålls därefter genom att korrigera den totala hektarskörden för bortsortering och småfallande med hjälp av standardtal. Standardtalen baseras på uppgifter från 1987–1998 års objektiva skördeuppskattningar på produktionsområdesnivå och för riket. För matpotatis beräknades standardtalet för bortsortering av småfallande, gröna och rötskadade knölar på riksnivå till 9,5 %. För potatis för stärkelse, där endast rötskadade knölar bortsorteras, beräknades standardtalet till 0,4 %. För färskpotatis görs ingen korrigering för bortsortering. Totalskörden (netto), som är den redovisade, beräknas sedan genom att den reducerade hektarskörden multipliceras med de aktuella arealuppgifterna.

Vid skattningen av totalskördar används slutlig statistik om grödarealer publicerad i statistik­rapporten ”Jordbruksmarkens användning 2022. Slutlig statistik”.

Statistikens tillförlitlighet

För att belysa den osäkerhet som finns i resultaten på grund av att beräkningarna grundar sig på uppgifter från ett urval av företag redovisas i tabellerna relativa medelfel för skattade hektarskördar och totalskördar. Arealerna betraktas i detta sammanhang komma från ett totalregister och bidrar därför inte till någon ökad osäkerhet för totalskörden. Det gör att de procentuella medelfelen för hektar- och totalskörd blir identiska.

I dessa undersökningar kan det förekomma urvalsfel, bortfallsfel, täckningsfel, mätfel och bearbetningsfel. Av dessa fel torde i första hand urvalsfelen, men till viss del även mätfelen, påverka tillförlitligheten i statistiken. Tillförlitligheten redovisas kvantitativt enbart genom precisionen (relativa medelfelet) i skattningarna som främst avspeglar urvalsfel och andra slumpmässiga fel, däremot inte systematiska fel såsom exempelvis systematiska mätfel.

Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt. För en skattad hektarskörd för potatis på 30 000 kg per hektar och ett medelfel på 1,0 % (det vill säga 300 kg/ha) kan med liten felrisk (5 %) sägas att intervallet 30 000 ± 2 x 300 (det vill säga 29 400–30 600 kg/ha) omfattar den verkliga hektarskörden, under förutsättning att de systematiska felen är små.

Bortfallet av jordbruksföretag blev för matpotatis 16,4 % och för potatis för stärkelse 22,5 %. Bortfallet bedöms inte leda till några systematiska fel av betydelse.

Summary in English

This report provides the preliminary results of 2022 for the yield per hectare and total production of potatoes. The results are presented for counties, production areas and for the whole country.

The results are presented for table potatoes and potatoes for processing of starch.

For the whole country, the total production for table potatoes is estimated at 500 000 tonnes. This is 42 200 tonnes (9%) more than in 2021 and at the same level as the last five-year average (2017–2021). 67 000 tonnes harvested as early potatoes are included in the total harvest. The yield per hectare for table potatoes is estimated at 33 500 kilos.

The total production of potatoes for processing of starch is estimated at 351 200 tonnes, which is 17 400 tonnes (5%) less than in 2021 but 27 500 tonnes (8%) more than the last five-year average. The statistics include the production of starch potato for seed. The yield per hectare for processing of starch is estimated at 41 340 kilos.

The tables show the total and reduced yields per hectare in kilos and total production in metric tonnes. Relative standard errors are given for the yield per hectare and total production. Unharvested areas are shown in a separate table.

As for the reduced yield, the yield per hectare is reduced for small, blighted and green potatoes for table potatoes. The reduction for potatoes for processing of starch is made only for blighted potatoes. These reductions are made with standard values.

When calculating the yields, unharvested area is taken into account, which lowers the yield per hectare and owing to that also lowers the estimated production.

The unharvested area varies between years depending on the conditions during the growing season. The calculation of total production is based on the reduced yields and area statistics that were calculated from final data on usage of agricultural land in 2022. These area data are based on figures from the administrative database for agricultural subsidies, IACS.

Since 2006, the farmers can use Internet for data delivery to Statistics Sweden, but the data collection is still mainly undertaken through telephone interviews with the farmers. The results for 2022 were based on a survey with a sample of 678 holdings for table potatoes and a sample of 160 holdings for potatoes for processing of starch.