Logotyp Jordbruksverket

Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2022:10

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i oktober 2022 var 222 500 ton, varav 36 400 ton ekologisk mjölk. Den totala invägningen av mjölk ökade marginellt jämfört med oktober 2021, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med nästan 5 % vid samma jämförelse.

I oktober 2022 uppgick den totala slaktvikten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 48 100 ton. Störst andel, 42 %, utgjordes av slakten av gris följt av fjäderfä, 31 %, och nötkreatur, 26 %. Slakten av får och lamm utgjorde lite mer än 1 % av den totala slaktvikten.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Revideringar

På grund av ett fel i beräkningen av slakten av kalkon revideras uppgifterna för september 2022. Antal slaktade kalkoner skrivs upp med 151 % medan den totala slaktvikten av kalkon skrivs upp med drygt 22 %. Slakten av kalkon utgjorde mindre än 3 % av den totala slakten av fjäderfä. Den totala slakten av fjäderfä i september 2022 skrivs upp marginellt.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I oktober 2022 vägdes det in totalt 222 500 ton mjölk vid mejerierna. 16 %, eller 36 400 ton, av den totala mjölkinvägningen utgjordes av ekologisk mjölk. I jämförelse med uppgifterna för oktober 2021, ökade den totala mjölkinvägningen marginellt, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med knappt 5 %.

Oktober månads produktion:

 • 58 400 ton konsumtionsmjölk, vilket är en ökning med 2 % jämfört med oktober 2021,
 • 18 500 ton syrade produkter, vilket är en minskning med drygt 3 % jämfört med oktober 2021,
 • 5 200 ton grädde, vilket är en minskning med 7 % jämfört med oktober 2021,
 • 6 300 ton ost, vilket är en minskning med 10 % jämfört med oktober 2021,
 • 1 400 ton smör, vilket är en ökning med 5 % jämfört med oktober 2021,
 • 5 500 ton mjölkpulver, vilket är en ökning med drygt 2 % jämfört med oktober 2021.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 9 800 ton ekologiska produkter,
 • syrade produkter innefattade 2 000 ton ekologiska produkter,
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • Det slaktades 38 200 nötkreatur under oktober 2022 och den totala slaktvikten av nötkreatur var 12 400 ton. I förhållande till statistiken för oktober 2021 minskade slakten av nötkreatur med drygt 1 %. Stut var den kategori med den största procentuella minskningen, knappt 19 %, jämfört med samma månad förra året. Slakten av kategorin Stut utgjorde 7 % av den totala slakten av nötkreatur.
 • Under oktober slaktades det 215 000 grisar och den totala slaktvikten av gris var 20 100 ton. Jämfört med uppgifterna för oktober 2021 minskade slakten av gris med 1 %. Slakten av gris utgjordes till mer än 95 % av kategorin Slaktgris, för vilken slakten minskade med knappt 1 % jämfört med oktober 2021.
 • Slakten av får och lamm i oktober ökade med 2 % jämfört med samma månad förra året. Det slaktades 34 400 får och lamm under månaden och den totala slaktvikten var 670 ton. Slakten av får och lamm utgjordes till 77 % av kategorin Lamm, för vilken slakten minskade marginellt jämfört med oktober 2021.
 • Den slaktade kvantiteten fjäderfä i oktober 2022 var 15 000 ton. Jämfört med statistiken för oktober 2021, minskade slakten av fjäderfä med 2 %. Slakten av fjäderfä utgjordes till 94 % av kategorin Slaktkyckling, för vilken slakten minskade med knappt 2 %.

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i oktober 2022 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Uppgifter till och med september 2022 finns publicerade i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Tabeller

Kort om statistiken

Definition och förklaringar

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

 • Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/23/EEG.
 • Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
 • Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion,
 • mjölkinvägning och mejeriproduktion,
 • invägning av ägg.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. År 2019 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis från de största mejeriföretagen.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer utförlig information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om invägning av mjölk och slakt av lantbruksdjur redovisas även hos EU:s statistikorgan Eurostat. Uppgifterna är jämförbara med andra EU-länders uppgifter.

Mer om statistikens jämförbarhet finns i Kvalitetsdeklarationen under rubriken "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i databastabellen för invägningen av ägg inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är fullt jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

Annan statistik

I rapportserien Ekologisk animalieproduktion redovisas bland annat slakt av ekologiskt hållna lantbruksdjur.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in October 2022 was 222 500 tonnes, of which 36 400 tonnes were organic milk. While the total delivery of milk increased marginally, the delivery of organic milk decreased by roughly 5 %.

In October 2022, the total slaughter of cattle, pigs, sheep and lambs and poultry amounted to 48 100 tonnes. The largest share, 42 %, consisted of pigs, followed by poultry 31 %, and cattle, 26 %. The slaughter of sheep and lambs accounted for a little more than 1 % of the total slaughter weight.