Logotyp Jordbruksverket

Höstsådda arealer 2023

Sammanfattning

Mindre höstveteareal

Hösten 2023 såddes 425 600 hektar höstvete, vilket är 8 procent mindre än förra höstens areal. Årets höstsådda höstveteareal är 2 procent mindre än genomsnittet för de fem senaste föregående åren men 6 procent större än genomsnittet för de tio senast föregående åren.

Höstrågarealen i nivå med fjolåret

Sådden av höstråg beräknas till 29 800 hektar, vilket är i nivå med förra höstens höstrågareal.

Höstkorn- och höstrågvetearealen är lägre än fjolåret

Sådden av höstkorn beräknas till 19 900 hektar. Det är 3 procent mindre än förra höstens areal och 8 procent mindre än genomsnittet för de fem senast föregående åren. Den höstsådda arealen av rågvete beräknas till 22 700 hektar, och är 21 procent mindre än förra höstens areal. Jämfört med genomsnittet för de fem senast föregående åren är det en minskning med 19 procent.

Höstrapsarealen minskar

Höstrapsarealen beräknas till 72 800 hektar. Årets höstrapsareal är 35 procent mindre än fjolåret och 30 procent mindre än genomsnittet för de fem senast föregående åren. Höstrybsarealen beräknas till 300 hektar.

Minskad ekologiskt odlad areal

Den totala höstsådda arealen som odlas enligt reglerna för ekologisk produktion har beräknats till 38 300 hektar, vilket är 30 procent mindre än föregående års areal. Jämfört med genomsnittet för de fem senast föregående åren är det en minskning med 26 procent. Höstvetearealen har beräknats till 25 400 hektar, vilket är en minskning med 29 procent jämfört med förra höstens areal.

Blöt väderlek en av orsakerna till mindre höstsådd areal

Många lantbrukare har uttryckt att de hade planerat att så mycket större arealer med höstgrödor än vad de sedan kunde så, på grund av blöta marker efter höstens kraftiga nederbörd.

Syfte

Statistiken används huvudsakligen för ekonomiska kalkyler inom jordbrukssektorn, exportplanering, rådgivning, forskning och utbildning samt internationell rapportering. Informationen om höstsådda arealer är särskilt värdefull för planering av åtgång av utsäde och gödselmedel kommande vår.

Mindre höstsådda arealer

Med höstsådda arealer avses arealer av de grödor som lantbrukaren sår på hösten. Om plantorna övervintrar kommer de snabbt i gång med tillväxten efterföljande vår. Samtliga spannmåls- och oljeväxtgrödor som är aktuella för höstsådd ingår i undersökningen. Uppgifterna baseras på en urvalsundersökning där cirka 5 000 lantbrukare lämnat information till SCB om årets höstsådda arealer.

Årets höstsådda arealer av spannmål och oljeväxter beräknas till 571 100 hektar totalt för riket, vilket är 13 procent mindre än förra höstens areal. Det är 7 procent mindre än genomsnittet för de fem senast föregående åren men på samma nivå som genomsnittet för de tio senast föregående åren.

Höstsådden av spannmål utgörs av 425 600 hektar höstvete, 29 800 hektar höstråg, 19 900 hektar höstkorn och 22 700 hektar höstrågvete, vilket totalt ger 498 000 hektar spannmål, se figur A. Höstsådden av oljeväxter uppgår totalt till 73 100 hektar, och utgörs av 72 800 hektar höstraps samt 300 hektar höstrybs, se figur B.

Figur A. Höstsådda arealer av spannmål 2008–2023

Figur A. Höstsådda arealer av spannmål 2008–2023

Ökad höstsådd av spannmål i Skåne län

Skåne län är ett av få län vars höstsådda spannmålsarealer ökar jämfört med 2022. Där ökar de totala höstsådda spannmålsarealerna med 700 hektar. Höstrågarealen i Skåne län är 21 procent större än förra hösten och bidrog tillsammans med höstrågvete till ökningen.

Höstvetearealen mindre än förra hösten

Höstvete är den höstsådda gröda som det odlas mest av. Årets höstveteareal skattas till 425 600 hektar, vilket är 8 procent mindre än förra höstens areal och 2 procent mindre än genomsnittet för de fem senast föregående åren. Jämfört med genomsnittet för de tio senast föregående åren är det dock en ökning med 6 procent. Höstvetearealen motsvarar 85 procent av den totala höstsådda spannmålsarealen och 75 procent av den totala höstsådda arealen.

Höstrågarealen i nivå med fjolårsarealen

För riket totalt är den höstsådda rågarealen beräknad till 29 800 hektar. Årets höstsådda rågareal är i nivå med förra hösten, men är 2 procent större än genomsnittet för de fem senast föregående åren.

Höstkornsarealen är mindre än fjolårsarealen

Sådden av höstkorn har beräknats till 19 900 hektar, vilket är 3 procent mindre än fjolårsarealen och 8 procent mindre än genomsnittet för de fem senast föregående åren. Den största arealen höstkorn såddes i Skåne län.

Höstrågvetearealen är också mindre än fjolårsarealen

Årets höstsådda areal av höstrågvete om 22 700 hektar är 21 procent mindre än förra höstens areal. Jämfört med genomsnittet för de fem senast föregående åren är det en minskning med 19 procent. Den största arealen höstrågvete såddes i Östergötlands län.

Höstrapsarealen minskar

Höstrapsarealen beräknas den här hösten till 72 800 hektar. Det är 35 procent mindre än fjolårsarealen och 30 procent mindre än genomsnittet för de fem senaste föregående åren. Drygt 51 procent av landets höstrapsareal finns i Skåne län.

Eftersom odlingen av höstrybs är begränsad är den beräknade arealuppgiften om cirka 300 hektar osäker.

Figur B. Höstsådda arealer av oljeväxter 2008–2023

Figur B. Höstsådda arealer av oljeväxter 2008–2023

Höståkerböna blir alltmer frekvent

Redovisning av höstsådda åkerbönor fanns inte med bland de valbara höstsådda grödorna under 2023, men många lantbrukare har skrivit kommentarer om att de hade höstsådda arealer av åkerbönor också. Höståkerböna har blivit vanligare både inom ekologisk och konventionell odling.

Ekologiskt odlad höstsådd minskar

Den ekologiskt odlade arealen av höstsådda grödor skattas denna höst till 38 200 hektar. Det är en minskning med 30 procent och är i nivå med 2016 års areal. Jämfört med genomsnittet för de fem senast föregående åren är det en minskning med 27 procent. I tablå A redovisas de beräknade arealerna på grödnivå för 2022 och 2023.

Sådden av höstvete som odlas ekologiskt uppgår till 25 400 hektar, vilket är 29 procent mindre än förra höstens areal, och 23 procent mindre än genomsnittet för de fem senast föregående åren. I höstvetearealen ingår även omkring 400 hektar ekologiskt odlad höstdinkel (speltvete). År 2016 var det första året som lantbrukarna kunde särredovisa höstsådd areal av dinkel.

Den ekologiskt odlade höstrågarealen är 4 procent större än genomsnittet för de fem senast föregående åren och 2 procent större än föregående höst. Arealen ekologiskt odlat höstkorn är 33 procent mindre än föregående höst och 51 procent mindre än genomsnittet för de fem senast föregående åren. Den ekologiskt odlade höstrågvetearealen är 35 procent mindre än föregående höst och 24 procent mindre än genomsnittet för de fem senast föregående åren.

Sådden av höstraps som odlas ekologiskt har beräknats till 3 200 hektar, vilket är 56 procent mindre än förra höstens areal och 58 procent lägre än genomsnittet för de fem senast föregående åren.

Både inom ekologisk och konventionell odling är höstvete den höstsådda gröda som det odlas mest av. Andelen höstvete är dock något lägre inom den ekologiska än inom den konventionella odlingen. Höstråg och höstrågvete odlas tvärtom i något större utsträckning inom den ekologiska odlingen.

Ekologiskt höstsådd

Med ekologisk höstsådd avses höstsådda arealer som lantbrukaren har för avsikt att odla med ersättning för ekologisk odling under 2024. Här ingår även arealer under omställning till ekologisk odling. Den här hösten har dock en del lantbrukare meddelat att de inte ska fortsätta att odla grödorna ekologiskt under 2024.

Uppgifter om ekologisk höstsådd samlades in för första gången hösten 2005. De ekologiskt odlade arealerna av höstsådda grödor ingår även i redovisningen av de totala höstsådda arealerna.

Tablå A. Höstsådda arealer avsedda att odlas ekologiskt

Tablå A. Höstsådda arealer avsedda att odlas ekologiskt

Regn försvårade höstsådden

Många lantbrukare har uttryckt att de hade planerat att så mycket större arealer med höstgrödor än vad de sedan kunde så, på grund av blöta marker efter höstens kraftiga regn. Under sensommaren var vädret mycket ostadigt och stora mängder regn föll i framför allt Örebro län, Västmanlands län, Hallands län, södra Västra Götalands län och södra Gävleborgs län. Många lantbrukare har uppgett att fält av den anledningen blivit bärgade sent eller inte alls, och att det dessutom har kommit ännu mer regn under hösten, vilket har påverkat möjligheten att så efterföljande höstsådda grödor.

Andra har uttryckt oro över att de höstsådda grödorna redan nu ser dåliga ut på grund av att det har varit blött efter sådden, vilket gör att de funderar på om de kommer att få så om till våren.

Kommentarer till tabellerna

I tabellerna redovisas höstsådd areal och medelfel för höstvete (inklusive höstdinkel och höstdurum), höstråg, höstkorn, höstrågvete, höstraps samt höstrybs 2023. Redovisning görs för län, produktionsområden och hela riket. Grödor som odlas i liten omfattning ger osäkra skattningar. Arealskattningar vars medelfel överstiger 35 %, eller där antalet observationer understiger 10, redovisas inte utan ersätts med prickar i tabellerna. När observationer saknas helt anges detta med streck.

Tabeller

Kort om statistiken

Det här beskriver statistiken

Undersökningen om höstsådda arealer ingår i Sveriges officiella statistik. Denna statistik är till stor del EU-reglerad. Uppgifter om höstsådda arealer för olika grödor ska redovisas på riksnivå till EU enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 543/2009 av den 18 juni 2009 om skördestatistik samt kommissionens delegerade förordning 2015/1557 av den 13 juli 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 543/2009 om skördestatistik.

Uppgifterna om höstsådda arealer samlas in från jordbrukare. Statistiken baseras på urvalsundersökningar med jordbruksföretag som undersökningsenheter. Som urvalsram används Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd.

För undersökningen om höstsådda arealer utnyttjas samma urval av jordbruksföretag som för undersökningen avseende årets skördar av spannmål, trindsäd och oljeväxter. Det ordinarie urvalet omfattar 4 442 jordbruksföretag. Undersökningen gällande höstsådden har genomförts för den del av urvalet som omfattar Götaland, Svealand samt Gävleborgs län. De fyra nordligaste länen har uteslutits därför att höstsådd där endast förekommer i obetydlig omfattning. År 2023 ingick 4 049 jordbruksföretag i den ordinarie undersökningen av höstsådd. Urvalet för ekologisk höstsådd bestod av 1 682 företag. Undersökningen avser areal som under hösten besåtts med höstvete, höstdinkel, höstråg, höstkorn, höstrågvete, höstraps eller höstrybs. Vid redovisningen av höstvete inkluderas höstdinkel. Höstdurum samlas in som höstvete och ingår i den redovisningen.

Odling av höstsådda grödor undersöks på företag som brukar mer än 5,0 hektar åkermark. Höstsådden på företag med upp till 5,0 hektar åkermark utgör en liten andel av den totala höstsådden i landet.

De höstsådda grödorna utsätts under vinter och vår för väderlekens påfrestningar. Grödor som tar stor skada eller utvintrar helt körs i regel upp på våren. Oftast sker då omsådd med annan gröda. Utvintringens omfattning varierar avsevärt mellan olika år och olika delar av landet.

Stora höstsådda arealer har flera fördelar, till exempel för att de hjälper till att minska växtnäringsförlusterna från åkermarken. De höstsådda grödorna har en längre tillväxtperiod och ger normalt högre skörd per hektar än de vårsådda grödorna.

Så görs statistiken

Undersökningen om höstsådda arealer genomförs årligen. Företagen som har valts ut får ett brev med information om undersökningen i slutet av september. Datainsamlingen sker genom att jordbrukarna lämnar sina arealuppgifter på en särskild internetsida eller genom telefonintervjuer utförda av Statistikmyndigheten SCB:s intervjuare.

Uppgifterna granskas vid Statistikmyndigheten SCB. I samband med bearbetning av uppgifterna görs manuella och maskinella kontroller. Vid behov tas förnyad kontakt med uppgiftslämnarna. Skattningar görs därefter för län, produktionsområden och hela riket.

Statistikens tillförlitlighet

För att belysa den osäkerhet som finns i resultaten på grund av att beräkningarna grundar sig på ett urval av företag redovisas i tabellerna medelfelen för de skattade arealerna. I medelfelet inkluderas även effekten av andra slumpmässiga fel.

Bortfallet i den ordinarie undersökningen var 10,8 procent och orsakas av att arealuppgifter ej erhållits från samtliga företag. I undersökningen om ekologisk höstsådd var bortfallet 8,6 procent. Bortfallet bedöms inte leda till några systematiska fel av betydelse, eftersom det kompenseras för i beräkningarna.

Metod och kvalitet

Summary in English

In connection with the survey on crop yields in 2023, information has been collected on the areas sown in the autumn with the following crops: winter wheat, winter spelt, winter rye, winter barley, winter triticale, winter rape and winter turnip rape. A sample of around 5 000 survey units with more than 5.0 hectares of arable land was selected. Small farms and the northern part of Sweden have been excluded due to negligible cultivation of winter crops.

Since 1968, the survey of areas sown in the autumn has been based on interviews. Since 2005, the farmers can also use the Internet as a tool for data provision to Statistics Sweden.

The results are provided in the tables. The standard errors for the areas have been calculated. Estimates with standard errors exceeding 35%, or with less than 10 observations, are not presented. Results are presented for counties, production areas and the whole country.

The areas sown in the autumn of 2023 are estimated at 571 100 hectares. The areas of autumn sown cereals are estimated at 498 000 hectares and areas of autumn sown oilseed crops are estimated at 73 100 hectares. Winter wheat is the most common autumn sown crop with 425 600 hectares.

Data on areas sown in the autumn that will be cultivated according to the system of organic farming, has been collected since 2005. The organic farming areas, including both converted area and area under conversion, sown in the autumn of 2023 are estimated at 38 200 hectares.