Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2017:04

Publiceringsdatum: 2017-06-16

Referensår: 2017 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Johan Holmer 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Trendbrott I slakten av nöt, svin och fjäderfä i April 2017

Kvantiteten invägd mjölk i april 2017 var 242 800 ton, vilket är knappt 3 % mindre än i samma månad året innan. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad sedan år 2014. Produktionen av konsumtionsmjölk var i april 67 000 ton. Produktionen av grädde var 9 000 ton, av ost 7 700 ton och av smör 1 400 ton.

I april 2017 slaktades knappt 28 700 nötkreatur, varav drygt 1 000 var kalvar. Den totala vikten för slaktade nöt var knappt 9 300 ton, vilket är 10 % mindre än i april 2016 och 13 % mindre än i april 2015. I mars var slakten tvärt om större detta år än i samma månad de två föregående åren, månadsvariationerna tycks hittills kraftigare i år än tidigare. Detta syns i Figur B som visar utvecklingen i slakt av nöt sedan januari 2014. Slakten i april var mindre för alla kategorier av nöt än i motsvarande månad 2016.

Även slakten av svin minskade i april 2017, jämfört med tidigare år. Drygt 190 600 svin slaktades och deras sammanlagda slaktvikt var knappt 18 000 ton. Marginellt fler galtar slaktades jämfört med i april 2016, 130 jämfört med 110 djur, men i övrigt har minskningen skett i alla kategorier av svin. Utvecklingen i slakten av svin illustreras i Figur C. Som synes tycks månadsvariationerna även här än så länge vara kraftigare år 2017 än tidigare år.

Slakten av får och lamm var däremot högre i april 2017 än i april de två föregående åren. 15 400 djur slaktades i april 2017, 49 respektive 28 % mer än i april 2016 och 2015. Som framgår av Figur D, som visar utvecklingen i slakt av får och lamm sedan januari 2014, var den dock något större i april år 2014.

Mängden slaktade fjäderfä var i april 2017 drygt 12 300 ton, nästan 7 % mindre än i samma månad 2016. Slakten av höns var 18 % högre och slakten av kalkon 7 % högre, men nästan 95 % av den slaktade mängden fjäderfä utgörs av kyckling och kycklingslakten var 9 % lägre än i april 2016. Jämfört med fjäderfäslakten i mars var den nästan 19 % lägre. Detta är ett tydligt trendbrott, då slakten av fjäderfä länge varit högre jämfört med samma månad tidigare år, den har länge stigit. Fjäderfäslaktens utveckling visas i Figur E.

Data för invägningen av ägg hos Svenska Äggs medlemsföretag under årets första fyra månader finns nu tillgängliga. I april 2017 var invägningen 9 000 ton. Det är en minskning om 13 % jämfört med i april 2016, men drygt 5 % mer än i samma månad 2015. Data för de tre första månaderna 2017 finns publicerade i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Hitta på sidan

Till toppen