Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2019:02 och regionalt fördelad statistik 2018

Publiceringsdatum: 2019-04-12

Referensår: 2019 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur ökade i februari

I februari 2019 vägdes det vid mejerierna in totalt 221 700 ton mjölk. Av den totala invägningen av mjölk utgjorde ekologisk mjölk 38 400 ton. Jämfört med statistiken för februari 2018 ökade invägningen marginellt. Under månaden producerades det 61 000 ton konsumtionsmjölk och 18 300 ton syrade produkter. Produktionen av konsumtionsmjölk bestod av 11 800 ton ekologiska produkter och produktionen av syrade produkter utgjordes av 2 000 ton ekologiska produkter.

Vid mejerierna producerades det även 8 100 ton grädde, 6 700 ton ost, 1 000 ton smör samt 4 700 ton mjölkpulver. Ekologiska produkter utgjorde 410 ton av produktionen av grädde. Produktionen av ost utgjordes av 140 ton ekologisk ost.

I februari 2019 slaktades det 35 300 nötkreatur. Den totala slaktvikten av nöt var 11 300 ton, en ökning med 8 % jämfört med siffrorna för februari 2018.

Det slaktades 209 700 grisar i februari 2019. Den totala slaktvikten av gris var 20 100 ton och var oförändrad i förhållande till samma månad förra året.

Slakten av får och lamm ökade med 4 % i februari 2019 jämfört med februari 2018. Det slaktades under månaden 13 700 får och lamm och den totala slaktvikten var 290 ton.

Den slaktade mängden fjäderfä var i februari 12 600 ton. I jämförelse med statistiken för februari 2018 ökade slakten av fjäderfä med 4 %. Ungefär 94 % av slakten av fjäderfä utgjordes av kyckling och inom den kategorin ökade slakten med knappt 4 %.

Siffror för invägningen av ägg i februari 2019 var vid publiceringsdatumet inte tillgängliga. När uppgifterna tillgängliggörs kommer de att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.

I denna månads Statistiska meddelande redovisas även regional slaktstatistik för 2018 års slakt av större husdjur, nötkreatur, gris samt får och lamm. Slakten av fjäderfä redovisas inte på regionnivå.

Slaktens fördelning mellan länen

En betydande del slakten av nötkreatur, gris samt får och lamm 2018 kom från företag i Skåne och Västra Götalands län. Sammanlagt kom mer än 50 % av slakten av gris 2018 från företag i dessa båda län.

Slaktens fördelning inom länen

I 12 av de 21 länen utgjorde den totala slaktvikten av gris den största andelen av slakten 2018. För de övriga länen bestod den största andelen av slakten av nötkreatur.

Företagens storlek

Ungefär 60 % av alla nötkreatur och grisar som slaktades 2018 kom från företag med mer än 100 hektar åkermark. Näst största andelen av slaktade grisar kom från företag med mindre än två hektar åkermark.

Företag som skickat djur till slakt

73 % av företagen som skickade djur till slakt 2018 skickade nötkreatur. För gris samt får och lamm var andelarna 6 respektive 30 %. Detta speglar strukturen i företag med djur. Antalet företag med gris är färre och håller fler djur än företag med nötkreatur eller får och lamm.

Gotlands län hade de företag med det högsta genomsnittliga antalet nötkreatur skickade till slakt 2018. Högsta genomsnittliga antalet grisar skickade till slakt hade företag från Hallands län.

Utveckling över tid

Jämför man 2018 med 2017 fanns den största procentuella ökningen av slakten av nötkreatur i Stockholms län, medan slakten av gris samt får och ökade mest i Jämtlands respektive Dalarnas län.

Hitta på sidan

Till toppen