Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2024:05

Publiceringsdatum: 2024-07-09

Referensår: 2024 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i maj 2024 var 246 800 ton, varav 25 800 ton ekologisk mjölk. Den totala mjölkinvägningen minskade med knappt 1 % jämfört med uppgifterna för maj 2023. Samtidigt minskade invägningen av ekologisk mjölk med mer än 19 %.

I maj var den totala slaktvikten av nötkreatur 11 400 ton, av gris 20 900 ton och av får och lamm 320 ton. I förhållande till maj 2023 minskade slakten för alla tre djurslagen. För nötkreatur minskade slakten med drygt 4 %, för gris med 2 % och för får och lamm med mer än 8 %.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I maj 2024 vägdes det in 246 800 ton mjölk vid mejerierna. Lite mer än 10 %, eller 25 800 ton, av den totala invägningen utgjordes av ekologisk mjölk. I förhållande till uppgifterna för maj 2023 minskade den totala mjölkinvägningen med knappt 1 %. Invägningen av ekologisk mjölk var 19 % lägre än i maj 2023 och 35 % lägre än i maj 2022.

Maj månads produktion:

 • 57 200 ton konsumtionsmjölk, vilket är en minskning med mer än 5 % jämfört med maj 2023,
 • 20 400 ton syrade produkter, vilket är en ökning med 1 % jämfört med maj 2023,
 • 6 300 ton grädde, vilket är en ökning med drygt 11 % jämfört med maj 2023,
 • 7 100 ton ost, vilket är en ökning med 5 % jämfört med maj 2023,
 • 1 900 ton smör, vilket är en minskning med drygt 21 % jämfört med maj 2023,
 • 5 700 ton mjölkpulver, vilket är en oförändrad mängd jämfört med maj 2023.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 9 000 ton ekologiska produkter
 • syrade produkter innefattade 1 900 ton ekologiska produkter
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • I maj 2024 slaktades det 34 300 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur var 11 400 ton. Slakten av nötkreatur minskade med cirka 4 % jämfört med maj 2023. Kategorin som minskade mest var Stut, för vilken slakten minskade med nästan 13 % jämfört med motsvarande månad 2023. Stut utgjorde 8 % av den totala slakten av nötkreatur i maj.
 • Under maj 2024 slaktades det 218 100 grisar och den totala slaktvikten av gris var 20 900 ton. I jämförelse med maj 2023 minskade slakten av gris med 2 %.
 • Slakten av får och lamm minskade med mer än 8 % i maj 2024. Under månaden slaktades det 14 500 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 320 ton. Slakten av får och lamm utgjordes till 84 % av kategorin Lamm, för vilken slakten minskade med nästan 11 % jämfört med maj förra året.
 • Statistiken om den slaktade mängden fjäderfä fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i maj 2024 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Uppgifter till och med mars 2024 finns publicerade i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Tabeller

Kort om statistiken

Definition och förklaringar

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

 • Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/23/EEG.
 • Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
 • Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion,
 • mjölkinvägning och mejeriproduktion,
 • invägning av ägg.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. Mellan år 2019 och juli 2023 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden. Från och med juli 2023 uppskattas de saknade invägningsvärdena uppgå till 15 %.

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis från de största mejeriföretagen.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer utförlig information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om invägning av mjölk och slakt av lantbruksdjur redovisas även hos EU:s statistikorgan Eurostat. Uppgifterna är jämförbara med andra EU-länders uppgifter.

Mer om statistikens jämförbarhet finns i Kvalitetsdeklarationen under rubriken "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i databastabellen för invägningen av ägg inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är fullt jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

Annan statistik

I rapportserien Ekologisk animalieproduktion redovisas bland annat slakt av ekologiskt hållna lantbruksdjur.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in May 2024 was 246 800 tonnes, of which 25 800 tonnes were organic milk. The total delivery of milk decreased by roughly 1 % compared with May 2023. At the same time, the delivery of organic milk decreased by more than 19 %.

During May the total slaughter weight of cattle, pigs, sheep and lambs was 11 400 tonnes, of pigs 20 900 tonnes, and of sheep and lambs 320 tonnes. Compared with the figures for May 2023, cattle decreased by roughly 4 %, pigs by 2 %, and sheep and lambs by more than 8 %.

Hitta på sidan

Till toppen