Logotyp Jordbruksverket

Om Jordbruksverkets officiella statistik

Officiell statistik publiceras av svenska myndigheter. All officiell statistik ska vara kostnadsfri och fritt tillgänglig i elektronisk form och ska dessutom ha tydliga beskrivningar av kvalitet och metoder.

Jordbruksverket är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom jordbruksområdet. Som statistikansvarig myndighet har Jordbruksverket bland annat ansvar för

  • att statistiken är objektiv
  • att statistiken dokumenteras
  • att statistiken kvalitetsdeklareras.

Den officiella statistiken ska vara offentlig och finnas tillgänglig i elektronisk form kostnadsfritt.

All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med symbolen för Sveriges officiella statistik.

För den officiella statistiken som Jordbruksverket ansvarar för finns dokumentation kring kvalitetspolicy, statistiksekretess vid Jordbruksverket och Jordbruksverkets produktionsprocess för framtagning av officiell statistik.

För att säkerställa att användarna får komma till tals har Jordbruksverket och Statistiska centralbyrån (SCB) gjort användarstudier av statistiken på jordbruksområdet under våren 2012.